Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
11. september 2018
0
2654

Krajinno-architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným mlynom v Dolných Krškanoch - diplomová práca

Záverečná práca z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva na Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzite v Nitre nominovaná na Cenu profesora Lacka o najlepšiu diplomovú prácu.
Krajinno-architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným mlynom v Dolných Krškanoch - diplomová práca
Autori: Dipl. Ing. Miroslav ČibikSpolupráca: Ing. Attila Tóth, PhD. (Vedúci práce)Návrh: 2017 - 2018Adresa: Dolné Krškany, SlovenskoPublikované: 7. október 2018

Diplomový projekt predstavujeme so skráteným autorským textom:

Úvod

Diplomová práca sa zaoberá problematikou konverzie priemyselného, kultúrneho a poľnohospodárskeho dedičstva, industriálnych a historických objektov a následnými intervenciami v priestoroch budov a v lokalitách ich užšieho okolia. Ťažiskom práce je aj správna forma, spracovanie a konceptuálne nastavenie verejných priestorov, ktoré sú vzájomnými vzťahmi prepojené s historickými priemyselnými areálmi. Tie sú často obeťou nových investičných zámerov, pri ktorých cena pozemku víťazí nad dobovou architektúrou. Práca preto analyzuje prístupy k rekonštrukcii historických objektov a charakterizuje dimenzie týchto priestorov.

Problematika

Industriálna architektúra 20. storočia vyvoláva rôzne emócie. Fabriky kedysi hnali našu ekonomiku, dnes sú nedostupné, chátrajú alebo miznú úplne. Budovy bez dozoru a údržby stratia to, čo ich identifikovalo a zosobňovalo ich architektúru. Stratia autora a detaily, ktoré predstavovali ich históriu. Rešpektovanie a ochrana priemyselného dedičstva je preto dôležitým znakom modernej, fungujúcej a vyspelej spoločnosti. „Industriálne dedičstvo akosi ľudia nechápu, akosi ho neprijímajú. Myslia si že fabrika je taká fuj, taká špinavá, že ju treba asanovať. Ale keď sa ukáže ako to ide, tak potom všetci otvárajú oči.“ (Zacharová, 2003, In: relácia RTVS – A3UM) V súčasnej dobe sa témou prinavrátenia funkcie historickým objektom, minimálne konceptuálne, zaoberá široké spektrum architektonickej obce.

Širšie vzťahy
Širšie vzťahy

Téma práce

Témou záverečnej práce je krajinno-architektonický návrh budovy vodného mlyna a nábrežia rieky Malá Nitra v mestskej časti Dolné Krškany. Práca v rámci jej prvej časti pojednáva o problematike intervencií a prístupov k ochrane a archivácii priemyselného a kultúrneho dedičstva a o jednotlivých dimenziách verejných priestorov, a to predovšetkým nábreží. Približuje tiež význam vody a vodných tokov z hľadiska sociálnych a ekonomických rozmerov. Dôležitým aspektom práce je aj opísanie možností pretvorenia budovy vodného mlyna na energeticky sebestačný objekt a vysvetlenie hydrologických potenciálov na báze malých vodných elektrární. Druhá časť práce analyzuje súčasný stav riešeného územia, eliminuje existujúce nedostatky a spolu s konverziou budovy vodného mlyna na penzión a navrhovaným riešením nábrežia v užšom okolí, vytvára komplexný, krajinno-architektonický projekt určený pre tento priestor. Pri spracovaní návrhu sa nadväzovalo na metodické postupy, ktoré v tejto záverečnej práci vytvárajú celkovú kostru teoretickej a grafickej časti.

Cieľ

Záverečná práca sa tematicky zameriava na problematiku rekonštrukcie historických, opustených areálov, ako aj na hľadanie prepojenia medzi „industriálom“ a krajinou. Cieľom práce bolo vypracovanie krajinno-architektonického návrhu areálu budovy starého vodného mlyna v mestskej časti Nitry, v Dolných Krškanoch, ktorý sa nachádza neďaleko územia európskeho významu - Dvorčianskeho lesa. 

Krajinárska analýza
Krajinárska analýza

Širšie vzťahy

Pullmanov vodný mlyn je situovaný na ramene rieky Nitra, na vodnom toku Malá Nitra. Riešené územie siaha po budovu mlyna a západne od nej. Tam patria obidva brehy rieky a zároveň aj existujúce premostenie. Vytvára sa tak plocha ideálna pre tvorbu nábrežia z obidvoch strán vodného toku a zároveň územie nezasahuje do žiadnej z existujúcich súkromných parciel v užšom okolí. Tie ponúkajú priestory vhodné pre voľnočasové aktivity a vytvorenie kvalitného a atraktívneho verejného priestoru na nábreží.

Prirodzený vodný prvok je východiskovým bodom návrhu. Územie v posledných rokoch chátra a nie je atraktívne pre obyvateľov mestskej časti. Jedným z strategických cieľov je preto vytvoriť príjemné zázemie, vhodné na vytváranie sociálnych interakcií, a prilákať ľudí do oblasti.

Urbanisticko-architektonická analýza
Urbanisticko-architektonická analýza

Multikriteriálne vyhodnotenie riešeného územia

 

Najvhodnejším miestom na rekreáciu v priemyselných Dolných Krškanoch je práve priestor riešeného územia. Dominantou je bezpochyby budova vodného mlyna, ktorá pri správnom naplnení novej funkcie penziónu s kaviarňou, môže okrem vodného prvku fungovať ako lákadlo. Väčšina technických prvkov je momentálne v zlom stave a priestory na potenciálny rozvoj sú nevyužité. Nenachádza sa tu žiaden typ sedenia, osvetlenia, odpadkových košov, teda nič z kategórie mobiliáru. Pozitívom je však určite kvalitná príjazdová cesta, cyklotrasa ale aj priestor na parkovanie. 

Funkčno-priestorová a kompozičná analýza
Funkčno-priestorová a kompozičná analýza
Dopravná analýza
Dopravná analýza
Historická analýza - časová os a zmena obce v čase
Historická analýza - časová os a zmena obce v čase
Inventarizačný výkres
Inventarizačný výkres

Návrh

Vzhľadom na fakt, že riešené územie sa nachádza v rámci veľmi atraktívnej lokality prírodného charakteru, no zároveň s relatívne dobrým dopravným napojením na mesto Nitra a jeho centrum, dá sa predpokladať, že sa čoskoro stane predmetom záujmu rôznych investičných projektov. Dopomáha k tomu aj skutočnosť, že budova vodného mlyna je v súčasnosti na predaj, takže zámer zo strany majiteľov je zrejmý. Preto je potrebné túto príležitosť využiť a vyjadriť sa k územiu krajinno-architektonickým návrhom ešte pred tým, než doň necitlivo vstúpi výrazný developerský zásah. Návrhová štúdia je snaha o alternatívnu víziu toho, ako by mohol tento priestor vyzerať a akú funkciu by mal vzhľadom na prostredie napĺňať. Návrh rieši všetky intervencie citlivo, tak aby historický objekt ale aj priľahlé nábrežie nestratilo svoju atmosféru a identitu.

Filozofia návrhu
Filozofia návrhu

Nábrežie

Návrh sa zameriava na vytvorenie multifunkčného priestoru na oddychové a relaxačné aktivity, zhromažďovanie, usporiadanie exteriérových koncertov a podujatí. Nábrežie je vhodným priestorom na vybudovanie vrstevnatého kultivovaného priestoru, kde by našiel svoje miesto oddych, zábava aj šport pre celé generačné spektrum obyvateľov, počas všetkých ročných období.

Hlavným problémom, ktorý bolo treba riešiť, bol zlý systém komunikácií. Chodníky, ktoré nikam nevedú, premostenie brehov, málo komunikačných uzlov. Vytvorila sa preto sieť logických komunikácií, ktorá korešponduje s potrebami obyvateľa/návštevníka. Brehy sú premostené hneď dvakrát. Jeden most je súčasťou terasy a vedie ku hlavnému vchodu do kaviarne a druhý cyklomost nadväzuje na chodník vedúci k terase a z opačnej strany. Keďže nové funkčné využitie objektu zahŕňa aj služby a obchod, budova musí mať aj svoje parkovanie. V navrhovanom riešení je 11 parkovacích miest, ktoré oddeľuje od oddychovej časti vegetácia.

Ťažiskom návrhu je promenáda, vedúca popri rieke, s dreveným mólom, lavičkami a vegetáciou. Druhý breh sprístupňuje vodu obyvateľom prostredníctvom schodov so sedením. Tie sú chodníkom spojené s cyklistickým depom, verejnými sociálnymi zariadeniami a bufetovým predajným stánkom. Všetky tieto prvky sú obkolesené pôvodnou vegetáciou.

Sadovnícko-architektonický návrh
Sadovnícko-architektonický návrh
Funkčno-priestorové riešenie návrhu
Funkčno-priestorové riešenie návrhu
Rezopohľady navrhovaným riešením
Rezopohľady navrhovaným riešením

Návrh prístavby budovy

Návrh ráta s pôvodnou prístavbou budovy sýpky z roku 1934, z ktorej ostanú len nosné trámy a celá sa zasklí. Po prestavbe by mala slúžiť ako zimná záhrada so zázemím kaviarne, plynulo prechádzajúcej z interiéru prvého nadzemného podlažia. Z pôvodnej stavby bola odstránená sedlová strecha, ktorú nahradila plochá strešná konštrukciaje s presklenými sekciami. Zachovali sa všetky nosné konštrukcie.

Zimná záhrada je situovaná do novej prístavby terasy. Oceľová nosná konštrukcia nesie drevenú podlahu. Terasa je ohraničená skleneným zábradlím. Nachádza sa na nej aj otvor pre vodné koleso, ktoré sa stáva kinetickou skulptúrou. Objekt má dva vchody. Jeden hlavný a druhý vedľajší. K vedľajšiemu prislúcha konštrukcia pergoly.

Ďalšou prístavbou je sklenený vysunutý hlavný vstup, ktorý presahuje aj do úrovne druhého podlažia. 

Architektonicko-kompozičné okolie mlyna
Architektonicko-kompozičné okolie mlyna

Záver

Industriálna architektúra je neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva našej spoločnosti. Napriek napredovaniu slovenskej ekonomiky ostáva jej ochrana a transformácia akoby stálou neznámou. Pod tlakom silných investorov nám pred očami systematicky miznú objekty alebo celé areály, v ktorých postupne zanikla, respektíve zaniká výrobná činnosť. Za nepriaznivý stav môže aj všeobecná nepripravenosť v oblasti ochrany pamiatok, nekoncepčná územná príprava a slabá informovanosť o hodnotách priemyselného dedičstva. Najefektívnejšou formou záchrany je konverzia. Každý fungujúci verejný priestor, v tejto práci konkrétne nábrežie, musí návštevníkom ponúkať balík sociálno-estetických hodnôt.

Zámerom záverečnej práce bolo poukázať na možnosti ako pri obnovách podobného charakteru postupovať. Verejný priestor nemožno nazývať verejným, ak v ňom absentujú ľudia. Ako lákadlo pre množstvo nových návštevníkov musí byť správne zvolená funkcia, úloha, zmysel a náplň priestoru. V prípade tohto projektu zohrávala veľkú úlohu dominanta areálu, ktorou je historický vodný mlyn. Výber korektnej novej funkcie, ktorá by sa k objektu priradila, bol preto kľúčový. Využitie starej sýpky a následnej jej premena na presklenú kaviareň so zimnou záhradou umiestnenou na drevenej terase nad vodou a rekonštrukcia a adaptácia budovy mlyna na penzión so všetkými náležitosťami sa javí z môjho pohľaduako správna.

Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia

Celá textová časť diplomovej práca dostupná na ISSUU:

Podklady: Miroslav Čibik

Poloha diela

Dipl. Ing. Miroslav Čibik

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím