Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
15. november 2022
2
4486

Výsledky súťažného dialógu: Bytový dom s polyfunkciou Trnava - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska

Zvíťazil návrh ateliéru A B.K.P.Š.
Výsledky súťažného dialógu: Bytový dom s polyfunkciou Trnava - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska

Mesto Trnava vyhlásilo v novembri minulého roku v spolupráci s kolektívom 2021 architekti súťažný dialóg, prostredníctvom ktorého hľadalo najvhodnejšie riešenie pre bytový dom s prevádzkami obchodov a služieb v Centrálnej mestskej zóne.

Riešené územie predstavuje výnimočne veľkú nezastavanú plochu v Centrálnej mestskej zóne. Plocha v súčasnosti slúžiaca ako parkovisko vznikla asanácou historickej zástavby. Územie sa nachádza medzi zástavbou rôznej mierky: od nízkopodlažnej historickej zástavby ulice Halenárska s úzkou parceláciou, cez bytové objekty z 2. polovice 20. storočia na ulici A. Malatinského, po monoblokový objekt obchodného domu na Dolnopotočnej ulici. Lokalitný program očakáva umiestnenie parkovacích stojísk pre verejnosť aj pre novonavrhované byty v suteréne, priestory pre malé prevádzky obchodu a služieb v parteri, nájomné byty na zvyšných podlažiach objektov a návrh novovzniknutých dvorov.

 

Súťažný dialóg prebiehal vo viacerých fázach.

V prvom kole predkladali záujemcovia žiadosti o účasť, pričom rozhodujúce bolo splnenie podmienok na odbornú spôsobilosť uchádzača. Vyhlasovateľ zaevidoval 19 žiadostí, z ktorých bolo po vyhodnotení 14 vyzvaných k predloženiu profesijného prístupu.

Spomedzi uchádzačov, ktorí predložili profesijné prístupy komisia vybrala troch účastníkov dialógu (3 x 24 000 €):

 • A B.K.P.Š., spol. s r.o.
 • BETWEEN s.r.o.
 • CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o

Vybrané ateliéry sa zúčastnili samotného procesu dialógu na troch stretnutiach:

 • úvodný workshop
 • 1. pracovné stretnutie nad rozpracovanými návrhmi 
 • 2. pracovné stretnutie - nad dopracovanými súťažnými návrhmi

 

Hodnotiaca komisia v zložení: Ondrej Horváth, Iľja Skoček, Petra Kunarová, Matěj Hunal a Viliam Zajiček rozhodla o výsledkoch súťažného dialógu nasledovne:

 

1. miesto: A B.K.P.Š., spol.  s r.o.

Z hodnotiaceho hárku:

Kvalita urbanistického riešenia

Začlenenie návrhu do kontextu a charakteru miesta:

Pozitíva:

 • vhodná miera otvorenosti, prestupnosti a zadefinovania charakteru vnútorných verejných a poloverejných priestranstiev blokov;
 • pochopenie kontextu a ducha miesta a nadviazanie na pôvodnú urbanistickú stopu;
 • výšková úroveň navrhovaných strešných ríms korešpondujúca s okolitou zástavbou;
 • sprístupnenie strešnej roviny verejnosti - vytvorenie vyhliadkovej verejne prístupnej veže.

Negatíva:

 • forma a miera uzatvorenia Malatinského ulice zástavbou je diskutabilná;
 • predložené riešenie limituje možnosti dopravných riešení. Toto riešenie je v rozpore s návrhom dopravného riešenia ÚPN CMZ;
 • napojenie navrhovanej zástavby k jestvujúcej zástavbe na Halenárskej ulici je problematické z hľadiska pamiatkovej ochrany. Výška štítu vytvára príležitosť pre zmenu podlažnosti susedného historického objektu, čo je vnímané diskutabilne;
 • riešenie chodníkov pre chodcov na Dolnopotočnej ulici sa javí ako problematické z hľadiska bezbariérovosti a plynulosti pešej prevádzky.

Vplyv návrhu na kvalitu okolitých verejných priestranstiev a priestranstiev vo vnútri blokov: 

 • Návrh podporuje potenciál okolitých verejných priestorov.

Riešenie mobility - automobilovej, cyklistickej, pešej:

Pozitíva:

 • Dobré a efektívne riešenia podzemnej garáže

Negatíva:

 • riešenie chodníka na Dolnopotočnej ulici je vnímané ako barierové (vytváranie výškovej bariéry medzi vozovkou a chodníkom);
 • umiestnenie spojeného vjazdu a výjazdu do podzemnej garáže znehodnocuje značnú časť parteru na Halenárskej ulici, ktorá je považovaná za najcitlivejšiu z hľadiska pamiatkovej ochrany.

 

Kvalita architektonického výrazu

Kvalita architektonického výrazu:

Pozitíva:

 • práca s modulom na fasáde, práca s pomerom okien a plných častí fasády ako reakcia na architektonický kontext a zároveň vyjadrenie vnútornej náplne budovy;
 • flexibilné riešenie parteru s možnosťou umiestniť byty aj na prízemie zo strany vnútrobloku;
 • architektúra návrhu decentne reaguje na modernistickú zástavbu na Paulínskej ulici;
 • sprístupnenie striech ako socializačného prvku;
 • pozitívne hodnotené je prepájania bytov a verejného priestoru.

Negatíva:

 • balkóny prislúchajúce jednotlivým bytom sa javia svojou veľkosťou ako nedostatočné;
 • riešenie balkónov v strešnej rovine formou zapustenia vytvára neprimerane náročné podmienky na detaily odvodnenia v úrovni strešnej roviny a oslabuje architektonický výraz;
 • ustúpenie vnútorných rohov v bloku v kombinácii s balkónmi sa javí byť problematické z hľadiska presvetlenia vnútorných priestorov aj architektonického výrazu;
 • skosenie striech zo strany vnútrobloku a zapustenie balkónov v strešnej rovine hodnotí porota ako oslabujúci moment. Dáva na zváženie odstúpenie podlažia bez využitia sedlovej strechy zo strany vnútrobloku.

Vhodnosť architektonického výrazu v kontexte pamiatkovej zóny

Pozitíva:

 • dobré urbanistické a hmotové riešenie v kontexte okolitej zástavby a pochopenie trnavského kontextu.

Negatíva:

 • ukončenia hrebeňa formou zasklenia je diskutabilné, najmä zo strany Halenárskej ulice;
 • zvážiť mieru výsadby a vzrastlosť zelene na streche v časti objektov v kontakte s Halenárskou ulicou.

Naplnenie požadovaného lokalitného programu:

 • Požadovaný lokalitný program bol naplnený.
 • Komisia vníma ako potrebné podrobnejšie uvažovanie a preskúmanie dôsledkov v téme strechy ako skutočne verejného priestoru. Táto myšlienka sa jej v predloženom rozsahu javí utopická z hľadiska prevádzky aj vytvorenia si vzťahu verejnosti k verejnému priestoru odčlenenému od terénu nad súkromnými bytmi. Komisia odporúča vhodne definovať pomer súkromných a komunitných/verejných častí v prospech súkromných, čím budú vznikať menšie nároky na údržbu zo strany mesta a väčšia miera zodpovednosti za údržbu zo strany nájomníkov. Časť strešných terás sa dá napríklad priradiť na súkromné používanie podkrovným bytom.

Kvalita stavebno-statického riešenia:

 • Návrh preukázal svojou detailnosťou a riešením dobrú kvalitu stavebno-statického riešenia.

Kvalita riešenia etapizovateľnosti:

Pozitíva:

 • Návrh reaguje najlepšie zo všetkých na možnosť zachovania objektu na Paulínskej ulici.

Negatíva:

 • prezentovaná etapizovateľnosť je realizovateľná, ale nie presvedčivá;
 • potreba doriešenia etapizovateľnosti z hladiska efektivity výstavby a ekonomiky riešenia.


Schopnosť riešenia absorbovať budúce čiastkové úpravy pri zachovaní charakteru:

 • Vďaka navrhovanému členeniu fasády, dispozícií bytov a umiestneniu bytových jadier, sú možné dispozičné zmeny aj v rámci jedného bytu so zachovaním pôvodnej výmery.

 

Efektivita, hospodárnosť

Primeranosť použitia nákladov na stavebnú realizáciu:

Pozitíva:

 • efektívne riešenie podzemnej garáže;
 • návrh prezentuje možnosť zachovania rastlého terénu, čo porota oceňuje v kontexte výsadby vysokej zelene aj predpokladu pre vsakovanie dažďovej vody v území. Na druhej strane zachovanie rastlého terénu môže zvýšiť náklady na zakladanie a výkop pri realizácii podzemnej garáže;
 • efektívne riešenie parteru - plochy pre občiansku vybavenosť poskytujú možnosť delenia na menšie prevádzky a umiestnenie vybavenosti bytových domov pre každú sekciu.

Negatíva:

 • Zasklenie koruny sedlovej strechy.
 • Predpokladaná nákladovosť na dlhodobú správu a údržbu predpokladaná energetická efektivita:
 • Masívnosť obvodového plášťa a strešnej konštrukcie pravdepodobne prestavuje zvýšené náklady na realizáciu ale znižuje potrebu dlhodobého využívania technologických zariadení pre vykurovanie a chladenie.
 • Verejne prístupné strešné terasy predstavujú náklad pre mesto, je potrebné zvážiť pomer plôch strešných terás na časti spravované a udržované súkromne a verejne.

Primeranosť riešenia voči verejnej technickej infraštruktúre:

 • Riešenie je považované za vyhovujúce, návrh najlepšie pracoval s možnosťou vsakovania vody, tienením vzrastlou zeleňou, akumuláciou tepla / chladu využitím masívnych konštrukcii.

 

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 


2. miesto: BETWEEN s.r.o.
Autori: Katarína Fejo, Tomáš Hanáček, Zuzana Mihálová, Ivana Fabianová, Natália Marková, Tomáš Danko, Pavol Gregor

Z hodnotiaceho hárku:

Kvalita urbanistického riešenia

Začlenenie návrhu do kontextu a charakteru miesta:

Pozitíva:

 • zo všetkých návrhov je v návrhu najlepšie zvládnuté začlenenie do existujúceho urbanistického kontextu a pochopenie kontextu miesta. Komisia oceňuje citlivý prístup v navrhovaní v urbanistickej mierke a napájanie sa na okolitú zástavbu s rešpektom k existujúcim stavbám, najmä na Halenárskej ulici pri napájaní sa na susediaci jednopodlažný objekt;
 • hierarchizácia verejných a poloverejných priestranstiev nádvorí;
 • jasná filozofia návrhu;
 • práca s priehľadmi a výhľadmi na dominanty mesta.

Negatíva:

 • rozdelenie západného bloku na Dolnopotočnej ulici je otázne z urbanistického (prerušenie kontinuity radu domov) aj architektonického hľadiska (vytvorenie plných štítových stien);
 • nepresvedčivo riešená hierarchizácia súkromného a verejného priestoru vo vnútroblokoch; 
 • nedoriešený krajinársky návrh priestranstiev vo vnútri blokov;
 • vytvorenie malého átria v západnom vnútrobloku je považované za diskutabilné;
 • daný priestor je nedostatočne presvetlený a prevetraný.

Vplyv návrhu na kvalitu okolitých verejných priestranstiev a priestranstiev vo vnútri blokov:

 • Riešenie je považované za vyhovujúce.

Riešenie mobility - automobilovej, cyklistickej, pešej:

Pozitíva:

 • Zo všetkých návrhov je v návrhu najlepšie vyriešené dopravné napojenie územia a umiestnenie vjazdov do podzemnej garáže z Malatinského ulice.

Negatíva:

 • Riešenie podzemnej garáže je považované za nízko efektívne.

 

Kvalita architektonického riešenia

Kvalita architektonického výrazu:

Pozitíva:

 • kvalitné hmotové začlenenie do kontextu okolitej zástavby a práca so strešnou krajinou, ako jednou z charakteristických čŕt mesta;
 • veľkorysé riešenie vonkajších priestorov priliehajúcich k bytom;
 • hmotové riešenie budov je hodnotené kladne.

Negatíva:

 • komisia nie je presvedčená o kvalitách architektonického výrazu budov;
 • komisia považuje koncepciu stavebno-dispozičného riešenia za nevhodne zvolenú. Typológia chodbového bytového domu v úzkom trakte vytvára problematické momenty dispozície, čo je považované za najväčšiu slabinu návrhu. 

Vhodnosť architektonického výrazu v kontexte pamiatkovej zóny:

 • Architektonický výraz fasád je považovaný za nekontextuálny vo vzťahu k okolitej zástavbe.

Naplnenie požadovaného lokalitného programu:

 • Návrh splnil požiadavky lokalitného programu.

Kvalita stavebno-statického riešenia:

 • Riešenie je považované za vyhovujúce.

Kvalita riešenia etapizovateľnosti:

 • návrh preukázal dobrú etapizovateľnosť výstavby jednotlivých objektov;
 • za pozitívne je vnímané aj oddelenie objektov podzemných garáží.

Schopnosť riešenia absorbovať budúce čiastkové úpravy pri zachovaní charakteru:

 • Návrh je z urbanistického hľadiska schopný absorbovať čiastkové úpravy pri zachovaní charakteru, avšak zvolené konštrukčno-dispozičné riešenie preukazuje nižšiu flexibilitu možných úprav vnútornej dispozície. Len časť bytov je adaptovateľná.

 

Efektivita, hospodárnosť

Primeranosť použitia nákladov na stavebnú realizáciu:

 • napriek tomu, že návrh vykazuje najväčšiu hrubú podlažnú plochu podzemných podlaží, využíva ju najneefektívnejšie v prepočte na počet parkovacích miest;
 • návrh poskytuje najmenej bytov zo všetkých predložených návrhov na porovnateľnej podlažnej ploche;
 • riešenie retailových plôch je považované za neflexibilné;
 • vertikálne komunikačné jadrá sú neprimerane veľkorysé;
 • vyčlenenie mediatéky do samostatného objemu (mimo komunitného centra) sa javí ako neefektívne a ekonomicky neúčelné;

Predpokladaná nákladovosť na dlhodobú správu a údržbu predpokladaná energetická efektivita:

 • Veľké množstvo presklených plôch zvyšuje energetickú náročnosť návrhu.

Primeranosť riešenia voči verejnej technickej infraštruktúre:

 • Riešenie je považované za vyhovujúce.


3. miesto: CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o

Z hodnotiaceho hárku:

Kvalita urbanistického riešenia

Začlenenie návrhu do kontextu a charakteru miesta:

Pozitíva:

 • návrh prináša odvážne riešenie urbanistickej zástavby západného bloku a pozitíva vo forme verejného priestoru – námestia, avšak v kontexte centrálnej mestskej zóny je tento prístup považovaný za problematický;
 • v návrhu je čitateľná snaha o zachovanie existujúcej vzrastlej zelene.

Negatíva:

 • hmotovo-priestorové napojenie novej zástavby na existujúcu nízkopodlažnú zástavbu na Halenárskej ulici je vnímané ako necitlivé;
 • sklon strechy napájajúceho sa objektu je z hľadiska pamiatkovej ochrany vnímaný ako problematický;
 • nesúrodý výraz východného bloku vzhľadom na okolitú existujúcu zástavbu;
 • mierka budov západného bloku je považovaná za priveľkú – výškovo/počtom nadzemných podlaží, aj plošne. 

Vplyv návrhu na kvalitu okolitých verejných priestranstiev a priestranstiev vo vnútri blokov:

Pozitíva:

 • v priestore západného bloku vzniká kvalitný verejný priestor;
 • návrh dobre pracuje s priehľadmi na dominanty mesta;
 • vytvorenie malého námestia na Malatinského ulici, čím sa do priestoru zapája aj susediaci dom;

Negatíva:

 • prílišná výška zástavby na nároží Paulínskej a Dolnopotočnej ulice;
 • nepriepustnosť východného bloku pre verejnosť z ulice Malatinského na Halenársku;
 • novonavrhované verejné priestranstvo v západnej časti je z hľadiska urbanistického (miera, veľkosť, budúca úžitkovosť) diskutabilné.

Riešenie mobility - automobilovej, cyklistickej, pešej:

 • Umiestnenie spojeného vjazdu a výjazdu do podzemnej garáže znehodnocuje značnú časť parteru na Halenárskej ulici, ktorá je považovaná za najcitlivejšiu z hľadiska pamiatkovej ochrany.

 

Kvalita architektonického riešenia

Kvalita architektonického výrazu:

Pozitíva:

 • návrh prináša pestrosť a rôznorodosť typológie i výrazu samotných bytov;
 • tvarovanie hmôt navrhovaných objektov vychádza z ich vnútornej prevádzky a požiadaviek na preslnenie bytov.

Negatíva:

 • architektonický výraz budov západného bloku nehovorí jasne o bytovej funkcii, evokuje skôr mestskú administratívnu budovu;
 • diverzita špecifických typológii bytov limituje flexibilitu budov pri možných zmenách ich dispozície;
 • architektonická nadväznosť jednotlivých navrhovaných budov voči sebe má rezervy. V niektorých momentoch pôsobí ťažkopádne voči sebe aj voči okolitej zástavbe;
 • Návrh prináša odvážne riešenia no prílišná rozdrobenosť architektúry spôsobuje nekonzistentnosť celku.

 

Vhodnosť architektonického výrazu v kontexte pamiatkovej zóny:

 • Architektúre navrhovaných stavieb chýba zapojenie do kontextu.

Naplnenie požadovaného lokalitného programu:

 • Návrh splnil požiadavky lokalitného programu.

Kvalita stavebno-statického riešenia:

 • Riešenie je považované za kvalitné.

Kvalita riešenia etapizovateľnosti:

 • možnosť etapizácie bola preukázaná;
 • návrh sa nevysporiadal presvedčivo s variantom zástavby v prípade zachovania budovy na Paulínskej ulici, keďže odstránenie budovy podmieňuje vznik jedného z nových objektov. V tomto prípade by došlo aj k značnému zníženiu počtu bytov v návrhu.

Schopnosť riešenia absorbovať budúce čiastkové úpravy pri zachovaní charakteru:

 • Návrh nedostatočne preukázal možnosti variability dispozícií navrhovaných bytov.

 

Efektivita, hospodárnosť

Primeranosť použitia nákladov na stavebnú realizáciu:

 • návrh dobre preukázal primeranosť použitia nákladov na stavebnú realizáciu. 
 • podzemné podlažia aj parter sú vyriešené dostatočne efektívne.

Predpokladaná nákladovosť na dlhodobú správu a údržbu predpokladaná energetická efektivita:

 • Nákladovosť na dlhodobú správu a údržbu je vnímaná ako štandardná.
 • Predpokladaná energetická efektivita je primeraná z pohľadu použitých tvarov a plôch.

Primeranosť riešenia voči verejnej technickej infraštruktúre:

 • Riešenie je považované za vyhovujúce.

 

Zápisnica:

Informácie o súťažnom dialógu:

 • Vyhlasovateľ: Mesto Trnava
 • Organizátor: 2021 architekti
 • Formát: súťažný dialóg
 • Vyhlásenie: November 2021
 • Ukončenie: október 2022

Členky a členovia komisie:

 • Ing. arch. Ondrej Horváth, AA, vedúci Odboru územného rozvoja a koncepcií mesta Trnava
 • Ing. arch. Iľja Skoček, AA, nezávislý architekt
 • Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová, AA ČKA, nezávislá architektka
 • Ing. arch. Matěj Hunal, AA ČKA, nezávislý architekt
 • Ing. arch. Viliam Zajiček PhD., AA, nezávislý architekt

Náhradníci poroty:

 • Mgr. art. Ing. arch. Ondrej Kurek, PhD. nezávislý architekt,
 • Ing. arch. Peter Purdeš, AA, vedúci úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie mesta Trnava

Experti a expertky:

 • riaditeľka KPÚ Trnava Ing. arch. Gabriela Kvetanová a jej zástupca Ing. Milan Kazimír
 • odborníci na naceňovanie stavieb - Ing. Ján Kubovčák a Ing. Tatiana Kocifajová

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím