Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
15. november 2022
2
3103

Výsledky súťažného dialógu: Bytový dom s polyfunkciou Trnava - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska

Zvíťazil návrh ateliéru A B.K.P.Š.
Výsledky súťažného dialógu: Bytový dom s polyfunkciou Trnava - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska

Mesto Trnava vyhlásilo v novembri minulého roku v spolupráci s kolektívom 2021 architekti súťažný dialóg, prostredníctvom ktorého hľadalo najvhodnejšie riešenie pre bytový dom s prevádzkami obchodov a služieb v Centrálnej mestskej zóne.

Riešené územie predstavuje výnimočne veľkú nezastavanú plochu v Centrálnej mestskej zóne. Plocha v súčasnosti slúžiaca ako parkovisko vznikla asanácou historickej zástavby. Územie sa nachádza medzi zástavbou rôznej mierky: od nízkopodlažnej historickej zástavby ulice Halenárska s úzkou parceláciou, cez bytové objekty z 2. polovice 20. storočia na ulici A. Malatinského, po monoblokový objekt obchodného domu na Dolnopotočnej ulici. Lokalitný program očakáva umiestnenie parkovacích stojísk pre verejnosť aj pre novonavrhované byty v suteréne, priestory pre malé prevádzky obchodu a služieb v parteri, nájomné byty na zvyšných podlažiach objektov a návrh novovzniknutých dvorov.

 

Súťažný dialóg prebiehal vo viacerých fázach.

V prvom kole predkladali záujemcovia žiadosti o účasť, pričom rozhodujúce bolo splnenie podmienok na odbornú spôsobilosť uchádzača. Vyhlasovateľ zaevidoval 19 žiadostí, z ktorých bolo po vyhodnotení 14 vyzvaných k predloženiu profesijného prístupu.

Spomedzi uchádzačov, ktorí predložili profesijné prístupy komisia vybrala troch účastníkov dialógu (3 x 24 000 €):

 • A B.K.P.Š., spol. s r.o.
 • BETWEEN s.r.o.
 • CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o

Vybrané ateliéry sa zúčastnili samotného procesu dialógu na troch stretnutiach:

 • úvodný workshop
 • 1. pracovné stretnutie nad rozpracovanými návrhmi 
 • 2. pracovné stretnutie - nad dopracovanými súťažnými návrhmi

 

Hodnotiaca komisia v zložení: Ondrej Horváth, Iľja Skoček, Petra Kunarová, Matěj Hunal a Viliam Zajiček rozhodla o výsledkoch súťažného dialógu nasledovne:

 

1. miesto: A B.K.P.Š., spol.  s r.o.

Z hodnotiaceho hárku:

Kvalita urbanistického riešenia

Začlenenie návrhu do kontextu a charakteru miesta:

Pozitíva:

 • vhodná miera otvorenosti, prestupnosti a zadefinovania charakteru vnútorných verejných a poloverejných priestranstiev blokov;
 • pochopenie kontextu a ducha miesta a nadviazanie na pôvodnú urbanistickú stopu;
 • výšková úroveň navrhovaných strešných ríms korešpondujúca s okolitou zástavbou;
 • sprístupnenie strešnej roviny verejnosti - vytvorenie vyhliadkovej verejne prístupnej veže.

Negatíva:

 • forma a miera uzatvorenia Malatinského ulice zástavbou je diskutabilná;
 • predložené riešenie limituje možnosti dopravných riešení. Toto riešenie je v rozpore s návrhom dopravného riešenia ÚPN CMZ;
 • napojenie navrhovanej zástavby k jestvujúcej zástavbe na Halenárskej ulici je problematické z hľadiska pamiatkovej ochrany. Výška štítu vytvára príležitosť pre zmenu podlažnosti susedného historického objektu, čo je vnímané diskutabilne;
 • riešenie chodníkov pre chodcov na Dolnopotočnej ulici sa javí ako problematické z hľadiska bezbariérovosti a plynulosti pešej prevádzky.

Vplyv návrhu na kvalitu okolitých verejných priestranstiev a priestranstiev vo vnútri blokov: 

 • Návrh podporuje potenciál okolitých verejných priestorov.

Riešenie mobility - automobilovej, cyklistickej, pešej:

Pozitíva:

 • Dobré a efektívne riešenia podzemnej garáže

Negatíva:

 • riešenie chodníka na Dolnopotočnej ulici je vnímané ako barierové (vytváranie výškovej bariéry medzi vozovkou a chodníkom);
 • umiestnenie spojeného vjazdu a výjazdu do podzemnej garáže znehodnocuje značnú časť parteru na Halenárskej ulici, ktorá je považovaná za najcitlivejšiu z hľadiska pamiatkovej ochrany.

 

Kvalita architektonického výrazu

Kvalita architektonického výrazu:

Pozitíva:

 • práca s modulom na fasáde, práca s pomerom okien a plných častí fasády ako reakcia na architektonický kontext a zároveň vyjadrenie vnútornej náplne budovy;
 • flexibilné riešenie parteru s možnosťou umiestniť byty aj na prízemie zo strany vnútrobloku;
 • architektúra návrhu decentne reaguje na modernistickú zástavbu na Paulínskej ulici;
 • sprístupnenie striech ako socializačného prvku;
 • pozitívne hodnotené je prepájania bytov a verejného priestoru.

Negatíva:

 • balkóny prislúchajúce jednotlivým bytom sa javia svojou veľkosťou ako nedostatočné;
 • riešenie balkónov v strešnej rovine formou zapustenia vytvára neprimerane náročné podmienky na detaily odvodnenia v úrovni strešnej roviny a oslabuje architektonický výraz;
 • ustúpenie vnútorných rohov v bloku v kombinácii s balkónmi sa javí byť problematické z hľadiska presvetlenia vnútorných priestorov aj architektonického výrazu;
 • skosenie striech zo strany vnútrobloku a zapustenie balkónov v strešnej rovine hodnotí porota ako oslabujúci moment. Dáva na zváženie odstúpenie podlažia bez využitia sedlovej strechy zo strany vnútrobloku.

Vhodnosť architektonického výrazu v kontexte pamiatkovej zóny

Pozitíva:

 • dobré urbanistické a hmotové riešenie v kontexte okolitej zástavby a pochopenie trnavského kontextu.

Negatíva:

 • ukončenia hrebeňa formou zasklenia je diskutabilné, najmä zo strany Halenárskej ulice;
 • zvážiť mieru výsadby a vzrastlosť zelene na streche v časti objektov v kontakte s Halenárskou ulicou.

Naplnenie požadovaného lokalitného programu:

 • Požadovaný lokalitný program bol naplnený.
 • Komisia vníma ako potrebné podrobnejšie uvažovanie a preskúmanie dôsledkov v téme strechy ako skutočne verejného priestoru. Táto myšlienka sa jej v predloženom rozsahu javí utopická z hľadiska prevádzky aj vytvorenia si vzťahu verejnosti k verejnému priestoru odčlenenému od terénu nad súkromnými bytmi. Komisia odporúča vhodne definovať pomer súkromných a komunitných/verejných častí v prospech súkromných, čím budú vznikať menšie nároky na údržbu zo strany mesta a väčšia miera zodpovednosti za údržbu zo strany nájomníkov. Časť strešných terás sa dá napríklad priradiť na súkromné používanie podkrovným bytom.

Kvalita stavebno-statického riešenia:

 • Návrh preukázal svojou detailnosťou a riešením dobrú kvalitu stavebno-statického riešenia.

Kvalita riešenia etapizovateľnosti:

Pozitíva:

 • Návrh reaguje najlepšie zo všetkých na možnosť zachovania objektu na Paulínskej ulici.

Negatíva:

 • prezentovaná etapizovateľnosť je realizovateľná, ale nie presvedčivá;
 • potreba doriešenia etapizovateľnosti z hladiska efektivity výstavby a ekonomiky riešenia.


Schopnosť riešenia absorbovať budúce čiastkové úpravy pri zachovaní charakteru:

 • Vďaka navrhovanému členeniu fasády, dispozícií bytov a umiestneniu bytových jadier, sú možné dispozičné zmeny aj v rámci jedného bytu so zachovaním pôvodnej výmery.

 

Efektivita, hospodárnosť

Primeranosť použitia nákladov na stavebnú realizáciu:

Pozitíva:

 • efektívne riešenie podzemnej garáže;
 • návrh prezentuje možnosť zachovania rastlého terénu, čo porota oceňuje v kontexte výsadby vysokej zelene aj predpokladu pre vsakovanie dažďovej vody v území. Na druhej strane zachovanie rastlého terénu môže zvýšiť náklady na zakladanie a výkop pri realizácii podzemnej garáže;
 • efektívne riešenie parteru - plochy pre občiansku vybavenosť poskytujú možnosť delenia na menšie prevádzky a umiestnenie vybavenosti bytových domov pre každú sekciu.

Negatíva:

 • Zasklenie koruny sedlovej strechy.
 • Predpokladaná nákladovosť na dlhodobú správu a údržbu predpokladaná energetická efektivita:
 • Masívnosť obvodového plášťa a strešnej konštrukcie pravdepodobne prestavuje zvýšené náklady na realizáciu ale znižuje potrebu dlhodobého využívania technologických zariadení pre vykurovanie a chladenie.
 • Verejne prístupné strešné terasy predstavujú náklad pre mesto, je potrebné zvážiť pomer plôch strešných terás na časti spravované a udržované súkromne a verejne.

Primeranosť riešenia voči verejnej technickej infraštruktúre:

 • Riešenie je považované za vyhovujúce, návrh najlepšie pracoval s možnosťou vsakovania vody, tienením vzrastlou zeleňou, akumuláciou tepla / chladu využitím masívnych konštrukcii.

 

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 


2. miesto: BETWEEN s.r.o.
Autori: Katarína Fejo, Tomáš Hanáček, Zuzana Mihálová, Ivana Fabianová, Natália Marková, Tomáš Danko, Pavol Gregor

Z hodnotiaceho hárku:

Kvalita urbanistického riešenia

Začlenenie návrhu do kontextu a charakteru miesta:

Pozitíva:

 • zo všetkých návrhov je v návrhu najlepšie zvládnuté začlenenie do existujúceho urbanistického kontextu a pochopenie kontextu miesta. Komisia oceňuje citlivý prístup v navrhovaní v urbanistickej mierke a napájanie sa na okolitú zástavbu s rešpektom k existujúcim stavbám, najmä na Halenárskej ulici pri napájaní sa na susediaci jednopodlažný objekt;
 • hierarchizácia verejných a poloverejných priestranstiev nádvorí;
 • jasná filozofia návrhu;
 • práca s priehľadmi a výhľadmi na dominanty mesta.

Negatíva:

 • rozdelenie západného bloku na Dolnopotočnej ulici je otázne z urbanistického (prerušenie kontinuity radu domov) aj architektonického hľadiska (vytvorenie plných štítových stien);
 • nepresvedčivo riešená hierarchizácia súkromného a verejného priestoru vo vnútroblokoch; 
 • nedoriešený krajinársky návrh priestranstiev vo vnútri blokov;
 • vytvorenie malého átria v západnom vnútrobloku je považované za diskutabilné;
 • daný priestor je nedostatočne presvetlený a prevetraný.

Vplyv návrhu na kvalitu okolitých verejných priestranstiev a priestranstiev vo vnútri blokov:

 • Riešenie je považované za vyhovujúce.

Riešenie mobility - automobilovej, cyklistickej, pešej:

Pozitíva:

 • Zo všetkých návrhov je v návrhu najlepšie vyriešené dopravné napojenie územia a umiestnenie vjazdov do podzemnej garáže z Malatinského ulice.

Negatíva:

 • Riešenie podzemnej garáže je považované za nízko efektívne.

 

Kvalita architektonického riešenia

Kvalita architektonického výrazu:

Pozitíva:

 • kvalitné hmotové začlenenie do kontextu okolitej zástavby a práca so strešnou krajinou, ako jednou z charakteristických čŕt mesta;
 • veľkorysé riešenie vonkajších priestorov priliehajúcich k bytom;
 • hmotové riešenie budov je hodnotené kladne.

Negatíva:

 • komisia nie je presvedčená o kvalitách architektonického výrazu budov;
 • komisia považuje koncepciu stavebno-dispozičného riešenia za nevhodne zvolenú. Typológia chodbového bytového domu v úzkom trakte vytvára problematické momenty dispozície, čo je považované za najväčšiu slabinu návrhu. 

Vhodnosť architektonického výrazu v kontexte pamiatkovej zóny:

 • Architektonický výraz fasád je považovaný za nekontextuálny vo vzťahu k okolitej zástavbe.

Naplnenie požadovaného lokalitného programu:

 • Návrh splnil požiadavky lokalitného programu.

Kvalita stavebno-statického riešenia:

 • Riešenie je považované za vyhovujúce.

Kvalita riešenia etapizovateľnosti:

 • návrh preukázal dobrú etapizovateľnosť výstavby jednotlivých objektov;
 • za pozitívne je vnímané aj oddelenie objektov podzemných garáží.

Schopnosť riešenia absorbovať budúce čiastkové úpravy pri zachovaní charakteru:

 • Návrh je z urbanistického hľadiska schopný absorbovať čiastkové úpravy pri zachovaní charakteru, avšak zvolené konštrukčno-dispozičné riešenie preukazuje nižšiu flexibilitu možných úprav vnútornej dispozície. Len časť bytov je adaptovateľná.

 

Efektivita, hospodárnosť

Primeranosť použitia nákladov na stavebnú realizáciu:

 • napriek tomu, že návrh vykazuje najväčšiu hrubú podlažnú plochu podzemných podlaží, využíva ju najneefektívnejšie v prepočte na počet parkovacích miest;
 • návrh poskytuje najmenej bytov zo všetkých predložených návrhov na porovnateľnej podlažnej ploche;
 • riešenie retailových plôch je považované za neflexibilné;
 • vertikálne komunikačné jadrá sú neprimerane veľkorysé;
 • vyčlenenie mediatéky do samostatného objemu (mimo komunitného centra) sa javí ako neefektívne a ekonomicky neúčelné;

Predpokladaná nákladovosť na dlhodobú správu a údržbu predpokladaná energetická efektivita:

 • Veľké množstvo presklených plôch zvyšuje energetickú náročnosť návrhu.

Primeranosť riešenia voči verejnej technickej infraštruktúre:

 • Riešenie je považované za vyhovujúce.


3. miesto: CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o

Z hodnotiaceho hárku:

Kvalita urbanistického riešenia

Začlenenie návrhu do kontextu a charakteru miesta:

Pozitíva:

 • návrh prináša odvážne riešenie urbanistickej zástavby západného bloku a pozitíva vo forme verejného priestoru – námestia, avšak v kontexte centrálnej mestskej zóny je tento prístup považovaný za problematický;
 • v návrhu je čitateľná snaha o zachovanie existujúcej vzrastlej zelene.

Negatíva:

 • hmotovo-priestorové napojenie novej zástavby na existujúcu nízkopodlažnú zástavbu na Halenárskej ulici je vnímané ako necitlivé;
 • sklon strechy napájajúceho sa objektu je z hľadiska pamiatkovej ochrany vnímaný ako problematický;
 • nesúrodý výraz východného bloku vzhľadom na okolitú existujúcu zástavbu;
 • mierka budov západného bloku je považovaná za priveľkú – výškovo/počtom nadzemných podlaží, aj plošne. 

Vplyv návrhu na kvalitu okolitých verejných priestranstiev a priestranstiev vo vnútri blokov:

Pozitíva:

 • v priestore západného bloku vzniká kvalitný verejný priestor;
 • návrh dobre pracuje s priehľadmi na dominanty mesta;
 • vytvorenie malého námestia na Malatinského ulici, čím sa do priestoru zapája aj susediaci dom;

Negatíva:

 • prílišná výška zástavby na nároží Paulínskej a Dolnopotočnej ulice;
 • nepriepustnosť východného bloku pre verejnosť z ulice Malatinského na Halenársku;
 • novonavrhované verejné priestranstvo v západnej časti je z hľadiska urbanistického (miera, veľkosť, budúca úžitkovosť) diskutabilné.

Riešenie mobility - automobilovej, cyklistickej, pešej:

 • Umiestnenie spojeného vjazdu a výjazdu do podzemnej garáže znehodnocuje značnú časť parteru na Halenárskej ulici, ktorá je považovaná za najcitlivejšiu z hľadiska pamiatkovej ochrany.

 

Kvalita architektonického riešenia

Kvalita architektonického výrazu:

Pozitíva:

 • návrh prináša pestrosť a rôznorodosť typológie i výrazu samotných bytov;
 • tvarovanie hmôt navrhovaných objektov vychádza z ich vnútornej prevádzky a požiadaviek na preslnenie bytov.

Negatíva:

 • architektonický výraz budov západného bloku nehovorí jasne o bytovej funkcii, evokuje skôr mestskú administratívnu budovu;
 • diverzita špecifických typológii bytov limituje flexibilitu budov pri možných zmenách ich dispozície;
 • architektonická nadväznosť jednotlivých navrhovaných budov voči sebe má rezervy. V niektorých momentoch pôsobí ťažkopádne voči sebe aj voči okolitej zástavbe;
 • Návrh prináša odvážne riešenia no prílišná rozdrobenosť architektúry spôsobuje nekonzistentnosť celku.

 

Vhodnosť architektonického výrazu v kontexte pamiatkovej zóny:

 • Architektúre navrhovaných stavieb chýba zapojenie do kontextu.

Naplnenie požadovaného lokalitného programu:

 • Návrh splnil požiadavky lokalitného programu.

Kvalita stavebno-statického riešenia:

 • Riešenie je považované za kvalitné.

Kvalita riešenia etapizovateľnosti:

 • možnosť etapizácie bola preukázaná;
 • návrh sa nevysporiadal presvedčivo s variantom zástavby v prípade zachovania budovy na Paulínskej ulici, keďže odstránenie budovy podmieňuje vznik jedného z nových objektov. V tomto prípade by došlo aj k značnému zníženiu počtu bytov v návrhu.

Schopnosť riešenia absorbovať budúce čiastkové úpravy pri zachovaní charakteru:

 • Návrh nedostatočne preukázal možnosti variability dispozícií navrhovaných bytov.

 

Efektivita, hospodárnosť

Primeranosť použitia nákladov na stavebnú realizáciu:

 • návrh dobre preukázal primeranosť použitia nákladov na stavebnú realizáciu. 
 • podzemné podlažia aj parter sú vyriešené dostatočne efektívne.

Predpokladaná nákladovosť na dlhodobú správu a údržbu predpokladaná energetická efektivita:

 • Nákladovosť na dlhodobú správu a údržbu je vnímaná ako štandardná.
 • Predpokladaná energetická efektivita je primeraná z pohľadu použitých tvarov a plôch.

Primeranosť riešenia voči verejnej technickej infraštruktúre:

 • Riešenie je považované za vyhovujúce.

 

Zápisnica:

Informácie o súťažnom dialógu:

 • Vyhlasovateľ: Mesto Trnava
 • Organizátor: 2021 architekti
 • Formát: súťažný dialóg
 • Vyhlásenie: November 2021
 • Ukončenie: október 2022

Členky a členovia komisie:

 • Ing. arch. Ondrej Horváth, AA, vedúci Odboru územného rozvoja a koncepcií mesta Trnava
 • Ing. arch. Iľja Skoček, AA, nezávislý architekt
 • Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová, AA ČKA, nezávislá architektka
 • Ing. arch. Matěj Hunal, AA ČKA, nezávislý architekt
 • Ing. arch. Viliam Zajiček PhD., AA, nezávislý architekt

Náhradníci poroty:

 • Mgr. art. Ing. arch. Ondrej Kurek, PhD. nezávislý architekt,
 • Ing. arch. Peter Purdeš, AA, vedúci úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie mesta Trnava

Experti a expertky:

 • riaditeľka KPÚ Trnava Ing. arch. Gabriela Kvetanová a jej zástupca Ing. Milan Kazimír
 • odborníci na naceňovanie stavieb - Ing. Ján Kubovčák a Ing. Tatiana Kocifajová

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím