Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. december 2015
0
4408

Pavilón prvého stupňa ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Nie celkom tradičná realizácia školskej stavby v Čechách. Vznikla na základe verejného obstarávania. V mnohom môže byť príkladom.
Pavilón prvého stupňa ZŠ a ZUŠ Líbeznice
Autori: Ing. Ondřej Hofmeister, Ing. arch. Adam HalířInvestor: Obec LíbezniceZastavaná plocha: 1 126 m2Podlažná plocha: 1 126 m2Obostavaný objem: 4 504 m3Investičný náklad: 1,628,440.00 €Návrh: 2011 - 2014Realizácia: 2015 - 2015Adresa: Měšická 32, Líbeznice, Česká republikaPublikované: 28. december 2015

Projekt predstavujeme slovami autorov:

Základní škola pro 240 dětí v 8 kmenových třídách, které po vyučování zároveň fungují jako třídy školní družiny. Jídelna umožní po jednoduché a rychlé přestavbě produkci představení základní umělecké školy, či filmovou projekci s přednáškou. To vše na 1000 m2 užitné plochy.

foto: Andrea Thiel Lhotáková

Areál základní školy se rozprostírá na 3 hektarech severovýchodního okraje obce Líbeznice. Hlavní budova školy z roku 1956 byla dlouhou dobu osamělou dominantou v krajině, dokud k ní nedorostla zástavba od jádra obce. Dnes je zahrada školy z jihu a západu obklopena individuální obytnou zástavbou, zatímco na sever a východ plyne do volné krajiny. V průběhu let doplnil hlavní budovu uvnitř areálu park, dopravní a sportovní hřiště a samostatný pavilon školní družiny. Předměstská neurčitost byla v době počátku projektu zřetelná i v předpolí areálu, kde nebyly zřejmé hranice mezi pěšími a dopravními plochami.

Situácia
Situáciafoto: Andrea Thiel Lhotáková

Vývoj projektu stavby byl dlouhý a přerývaný. Návrh nového pavilonu v zahradě školy byl původně určen pro mateřskou školu sídlící ve vile naproti školnímu areálu. Kapacita školky byla v té době nedostatečná a obec proto vypsala vyzvanou architektonickou soutěž na podobu školky nové, umístěné v areálu školy. Prodejem stávající školky – vily měla být získána část prostředků na její výstavbu.

Nový pavilon jsme do školní zahrady urbanisticky začlenili tak, aby byl ke svým společníkům v zahradě - hlavní budově školy a školní dužině – v rovnoprávném postavení. Hlavní budova školy a školní družina jsou svou podélnou osou orientovány do středu obce (kolmo na ulici Měšickou) a nový pavilon je usazen na střed úhlu, který tyto osy svírají.

Stavbu jsme navrhli jako prstenec obepínající malou zahradu pro předškolní děti a ohraničující ji tak v rámci velké zahrady pro školáky. Velikost vnitřní zahrady byla dána hygienickým požadavkem 4m2 na jedno dítě a kruhová zahrada tak měla poskytnout prostor 400m2 pro plánovaných 100 dětí.

Konstrukce a technické řešení školky vycházelo vstříc zadání obce, kde hlavními požadavky byly nízké investiční náklady a extrémně krátká doba realizace. Mateřská školka byla tedy navržena jako montovaný skelet z prefabrikovaných železobetonových prvků, kombinovaných s výplňovými dřevěnými skeletovými konstrukcemi.

Z realizace stavby v této podobě sešlo, zčásti z důvodů finančních a zčásti z důvodů demografického vývoje. Právě strmě narůstající poptávka po nových místech v základních školách v obcích na sever od Prahy, vyvolala na straně obce logické úvahy o reálnosti změny funkce již vyprojektované a povolené stavby.

Společně jsme při tomto procesu dospěli k zjištění, že skutečně úsporná je taková stavba, která snese revizi své funkce v průběhu své životnosti a poskytuje i nadále hodnotné životní prostředí svým uživatelům.

 Před zahájením prací na přepracování návrhu na pavilon ZŠ bylo ve spolupráci s investorem svědomitě formulováno zadání s ohledem na výšku  investičních nákladů a univerzalitu využití budovy. Jak se v předešlé fázi ukázalo, flexibilita řešení stavby je klíčový aspekt při hodnocení její využitelnosti a tedy i účelnosti vynaložených investic. Zadání bylo v několika krocích rozšířeno na limitní mez, kdy klíčovými parametry byly počet dětí, omezení stavebního objemu a množství provozovaných funkcí.

Pavilon ZŠ drží původní koncept domu obepínajícího vnější prostředí. Na rozdíl od zahrádky ale nyní mezikruží vytváří ve svém středu atrium - venkovní učebnu ve stínu platanu uprostřed domu. Nová budova svým urbanistickým konceptem a nabízenými funkcemi dotváří stávající areál. Třídy a aula jsou vějířově uspořádány okolo atria a směřují do něj svou živost a energii.

Základní škola slouží 240 dětem v 8 kmenových třídách, které po vyučování zároveň fungují jako třídy školní družiny. Jídelna umožní po jednoduché a rychlé přestavbě produkci představení základní umělecké školy, či filmovou projekci s přednáškou. To vše na 1000 m2.

foto: Andrea Thiel Lhotáková
foto: Andrea Thiel Lhotáková

Objekt je dispozičně řešen jako mezikruží s excentricky umístěným kruhovým atriem, kolem kterého obíhá víceúčelový prostor foyer integrující funkce obslužné komunikace, šaten žáků a společných setkávacích prostor. Z foyer jsou přístupny všechny třídy, hygienická zázemí, sborovna i jídelna/aula. Zádveří u hlavního vstupu je místem pro přezutí a uložení obuvi a společně s hlavním vstupem je orientováno do předprostoru školního areálu se zastávkou autobusu.

Další vstup do objektu, kterým je zásobována výdejna jídla, je směrován ke gastroprovozu hlavní budovy, odkud probíhá zásobování. Třetí napojení na exteriér je realizováno v rámci jedné ze tříd, kde je umístěn požární únik.

Segment s jídelnou se stává, díky své funkční zaměnitelnosti za aulu, hlavním prostorem interiérové dispozice. Zde se budou kumulovat společné aktivity školy a plynule se přelévat do foyer. Celkově je samozřejmě těžištěm dispozice centrální atrium v exteriéru. Výdejna jídel je provoz uzavíratelný posuvnou příčkou a v případě fungování auly jako společenského prostoru pak neruší. Stoly je možné dočasně uložit do prostoru výdejny a židle přestavět do divadelního uspořádání pro účely koncertů ZUŠ. Jeviště je pak vytvořeno v prostoru foyer u prosklené fasády atria, vůči kterým se vymezí zatahovací oponou.

Hlavní denní osvětlení učeben je zajišťováno světlíky ze střechy, což poskytuje rovnoměrnou světelnou pohodu pro žáky. Okna ve fasádách jsou doplňkovým zdrojem denního světla a decentním kontaktem se zahradou. Lavice jsou primárně orientovány do středu dispozice rondelu, kde jsou na stěnách umístěny interaktivní tabule. Dispozice lavic ve třídách mohou být uspořádány i alternativně podle volby vyučujícího.

Pôdorys (alternatíva zariadenia 1)
Pôdorys (alternatíva zariadenia 1)foto: Andrea Thiel Lhotakova
Pôdorys (alternatíva zariadenia 2)
Pôdorys (alternatíva zariadenia 2)foto: Andrea Thiel Lhotakova
Pôdorys strechy
Pôdorys strechyfoto: Andrea Thiel Lhotakova
foto: Andrea Thiel Lhotáková

Stavebně technické řešení:

Nosná konstrukce - hlavní nosná konstrukce je železobetonový stěnový systém založený na základové desce. Nosné stěny jsou díky svému paprsčitému uspořádání zároveň prostorově ztužujícím prvkem celé konstrukce. Strop nad jediným podlažím a zároveň nosná konstrukce střechy je tvořena ŽB monolitickou deskou po obou obvodech ztuženou obvodovými lemy. Chodba je zastřešena konzolovým přesahem stropu. V místech kde konzola přesahuje limit 3 metrů je vyztužena průvlaky skrytými nad rovinou desky. Průvlaky nad aulou jsou dodatečně předepnuty.

Obvodový plášť  - obvodová stěna na vnější straně rondelu je jednovrstvá zděná z keramických tvárnic plněných minerální vatou.  Z exteriéru je fasáda obložena nehoblovanými modřínovými  prkny. Obvodová stěna rondelu v atriu je celoprosklená ze systémových fasádních hliníkových profilů.

Střešní plášť - Plochá střecha je tepelně zaizolována nad pojistnou hydroizolací s funkcí parozábrany. Hlavní hydroizolace z asf. pásů uložená nad tep. izolací a je kryta vegetačním souvrstvím a ozeleněna.

Podlahy - podlahy v pobytových místnostech (třídy, chodby, jídelna/aula) jsou z povlakových krytin na bázi přírodního linolea. V místnostech s mokrým provozem je podlaha provedena z vinylu s protiskluzným povrchem. Povrch venkovního atria je z drceného probarveného EPDM uloženého na hutněných podkladových vrstvách ze sypaného kameniva.

Spodní stavba - objekt je založen na desce z vodonepropustného betonu, uložené na izolační vrstvě hutněného drceného pěnoskla. Podkladem je zhutněná pláň opatřená hutněným zásypem nepropustné zeminy.

Svislé dělící nenosné konstrukce - vnitřní příčky jsou jednovrstvé zděné z keramických tvárnic. Stěna mezi výdejnou a přípravnou jídla je provedena z betonových tvarovek, s vloženou ocelovou výztuží a postupným probetonováním.

Povrchy stěn - betonové stěny jsou ponechány v přirozeném odstínu, opatřeny pouze bezprašným nátěrem. Zděné stěny jsou opatřeny vápenocementovými omítkami. V místnostech s mokrým provozem  jsou povrchy navíc opatřeny stěrkami s omyvatelnými nátěry, případně keramickými obklady.

Výplně otvorů - okna, střešní světlíky, vnější dveře a fasáda vnitřního atria jsou provedeny ze systémových hliníkových profilů s výplní z izolačního trojskla.

Rez
Rez
Pohľady
Pohľady

Stavba je koncipována jako objekt stavebně „těžký“ s akumulační hmotou železobetonových konstrukcí. Zdroj chladu a tepla je geotermální energocentrála umožňující maximální využití bezkompresorového přirozeného chlazení ze soustavy 6 zemních vrtů. Distribuci tepla či chladu zajišťuje termoaktivní železobetonová nosná konstrukce stropu (systém BKT). Tento systém je regulován s ohledem na předpověď počasí a předpokládané provozní stavy. Schopnost objektu akumulovat energii v kombinaci s přesnou regulací podle předpovědi počasí také umožňuje odebírat elektrickou energii podle nejvýhodnějších tarifů, což spoří provozní náklady obce.

Veškeré prostory jsou vzduchotechnicky větrány s rekuperací tepla a chladu prostřednictvím 9 vzduchotechnických jednotek. To zajišťuje stabilně kvalitní prostředí pro výuku a zároveň snižuje spotřebu energií. V případě vhodných teplot venkovního prostředí je samozřejmě možné větrat přirozeně okny a dveřmi.

Součástí šetrného řešení objektu je také vegetační střecha, která zadržuje dešťové vody a pozitivně reguluje teplotu a vlhkost místního mikroklimatu.

foto: Andrea Thiel Lhotáková
foto: Andrea Thiel Lhotáková
foto: Andrea Thiel Lhotáková
foto: Andrea Thiel Lhotáková
foto: Andrea Thiel Lhotáková
foto: Andrea Thiel Lhotáková
foto: Andrea Thiel Lhotáková
foto: Andrea Thiel Lhotáková
foto: Andrea Thiel Lhotáková
foto: Andrea Thiel Lhotáková
foto: Andrea Thiel Lhotáková
foto: Andrea Thiel Lhotáková

V prílohe nižšie nájdete video z cyklu Gebrian versus, ktoré je venované škole v Líbezniciach.

podklady: Projektil architekti

Poloha diela

Ing. Ondřej Hofmeister
Ing. arch. Adam Halíř

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím