Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
11. august 2022
4
7318

Obnova a rozvoj Kúpeľov Sliač - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh ateliéru BETWEEN.
Obnova a rozvoj Kúpeľov Sliač - výsledky súťaže

S cieľom vdýchnuť významnému kúpeľnému miestu na Slovenku nový život, pripravili Kúpele Sliač a.s., v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a spoločnosťou MH Manažment a.s. projekt obnovy a rozvoja Kúpeľov Sliač.

V januári vyhlásili súťaž na návrh riešenia obnovy a rozvoja areálu Kúpeľov Sliač v podobe urbanistického rozvojového plánu, spodrobneného o riešenie prevádzkových vzťahov a vybraných detailov.

Účelom urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov je získať spracovateľa urbanistického a architektonického riešenia obnovy a spracovateľa urbanistickej a architektonickej dokumentácie obnovy a rozvoja kúpeľov, vychádzajúcej z víťazného návrhu.

Do prvej etapy súťaže, ktorej cieľom bolo nájsť najvhodnejšie koncepčné riešenie areálu sa zúčastnilo 11 autorských kolektívov. Hodnotiaca komisia z nich následne vybrala 6 ateliérov, ktoré dopracovali návrhy na základe adresovaných odporúčaní.

So suverénne najlepším skóre v hlasovaní poroty, ktorá bola vo svojom rozhodnutí veľmi konzistentná, zvíťazil ateliér BETWEEN s.r.o. z Bratislavy. Hodnotiaca komisia určila víťaza takmer jednohlasne. 

Ďalšími súťažiacimi ateliérmi, ktoré postúpili do druhej etapy boli:

 • Lucký architects s.r.o.
 • geome3 s.r.o.
 • architekti SPDe s.r.o.
 • PHA, s.r.o.
 • AMŠ Partners spol. s.r.o.

V prvom kole boli tiež doručené a hodnotené návrhy od:

 • Architekti Šebo Lichý s.r.o.
 • Y100 architekti, s.r.o.
 • DMArchitekti s.r.o.
 • 2021 s.r.o.
 • P-T, spol. s.r.o.

"Chcem vyjadriť svoju vieru, že sme spoločnými silami vybrali kvalitný, ´normálny´, civilný a ohľaduplný návrh s potenciálom ďalšieho rozvoja, tak aby bol časom pretavený do kvalitnej realizácie. Normálnosť a civilnosť považujem za jedny z hlavných hodnôt, ktorými sa autori v návrhu prezentovali. Víťazný návrh ponúka kontinuitu.“ hodnotí výsledky súťaže predseda poroty Irakli Eristavi.

 

Porota v zložení: Irakli Eristavi, Ján Stempel, Roman Brychta, Tatiana Buijs-Vitková, Iľja Skoček, Mária Šamová a Ľudmila Jágerčíková rozhodla 8. augusta na hodnotiacom zasadnutí v spoločenskej dvorane kúpeľného domu Palace o výsledkoch nasledovne:

1. miesto (25 000 €): návrh B - BETWEEN s.r.o.
Autori: Katarína Fejo, Tomáš Hanáček, Zuzana Mihalová, Natália Marková, Tomáš Danko, Ivana Fabianová, Alex Očková

Komentár poroty:

 • primerane zaťažuje prostredie NKP Kúpeľného parku, nie je rušivý, mierka hmôt novej zástavby je adekvátna
 • zásahy do existujúcej architektúry sú kultivované a nová architektúra vhodne reaguje na kontext
 • správne chápe unikátnosť územia, je veľmi racionálny a citlivý, dopĺňa a vyzdvihuje priestor pri prameňoch, implementuje výtvarné prvky v interiéri
 • spĺňa hospodárnosť prevádzky a umožňuje realizáciu obnovy kúpeľov v etapách
 • presvedčivo rieši dispozičné a prevádzkové usporiadanie objektov v centre kúpeľov
 • správne rieši dopravné väzby ako jediný vylúčením dopravy z priestoru medzi kúpeľnými domami a jej nahradením novým prepojením. Toto prepojenie bude potrebné v ďalšom postupe projektovej prípravy dôkladne overiť s ohľadom na morfológiu terénu
 • dobre prepája interiér s exteriérom, navrhuje doplnenie verejného priestoru „kúpeľného námestia“ a vytvorením nového komplementárneho intímneho priestoru medzi kúpeľnými domami
 • kvalitné krajinárske riešenie, práca s fenoménom vody (vodné prvky, ochladzovacie jazierka, manažment dažďových vôd) rozširuje a obohacuje charakter územia a dopĺňa ho o nové biotopy. Vodnými a sadovníckymi atrakciami rozvíja a zhodnocuje územie a plynulo ho napája na existujúce spoločenské centrum kúpeľného nádvoria
 • stavebne nezasahuje do kľudových zón parku
 • Navrhované lôžkové kapacity distribuuje v dvoch lokalitách, a to na mieste bývalého LD Coeur a v juhovýchodnej časti riešeného územia. Racionálne rozloženie kapacít medzi oboma lokalitami má potenciál umožniť využitie juhovýchodnej časti územia aj pre širšiu verejnosť
 • návrh je realizovateľný, pričom jeho ekonomická náročnosť je prijateľná, návrh počtu lôžok je primeraný

Súťažné panely z 2. kola:

Vizualizácie:

 

3. miesto ex-aeqo (15 500 €): návrh F - Lucký architects s.r.o.

Komentár poroty:

 • nezaznamenal zásadný progres oproti návrhu v I. etape súťaže
 • systematicky komponuje stavebný rozvoj v predĺžení dominantnej existujúcej osi, hierarchicky ho jasne definuje,
 • pozitívne hodnotená je architektúra s jasným názorom – striktnosťou, naväzujúcou na kvality Stockarovho LD Palace,
 • pozitívne hodnotené je riešenie rozšírenia balneoterapie, priestorovo ho však neprepája do celku,
 • práca so systémom existujúcich stromových alejí a ich obnovou,bola hodnotená pozitívne
 • novonavrhovaný park s kvetinovou výsadbou sa javí ako zaujímavý impulz, avšak nie len z pohľadu udržateľnosti a prevádzkových nákladov je v danom prostredí nevhodný,
 • problematické je dopravné riešenia areálu, keďže “srdce” kúpeľov pretína intenzívna doprava.
 • intenzita novej zástavby v juhovýchodnej časti areálu zostáva vysoká, čo zvyšuje jej záťaž statickou dopravou. V návrhu sa opakuje riziko kolízneho dopravného napojenia prechádzajúceho cez stred kúpeľov,
 • ťažiskové krajinárske plochy celého areálu ako aj okolie prameňa Štefánik alebo ochladzovacie jazierka v predpolí LD Bratislava necháva bez pozornosti,
 • návrh sa javí ako investične náročný a z hľadiska hospodárnosti prevádzky málo efektívny

Súťažné panely z 2. kola:

 

3. miesto ex-aeqo (15 500 €): návrh K - geome3 s.r.o.

Komentár poroty:

 • oproti prvej etape zaznamenal výrazný kvalitatívny posun,
 • do územia sebavedome vkladá novú architektonickú vrstvu balneoterapie, balneolab-u a sférickou kupolou prekrytý biobazén,
 • detský LD situuje na mieste bývalého LD Coeur, pričom jeho riešenie výborne reaguje na morfológiu terénu a generuje príjemné átrium,
 • navrhované úpravy „kúpeľného námestia“ mu dávajú novú identitu a charakter,
 • krajinársky návrh napriek určitým výtvarným kvalitám nepracuje dostatočne so skutočnou morfológiou terénu a tak ostáva v polohe formálnej grafickej schémy. Vzťah navrhovaných krajinárskych úprav k NKP je veľmi problematický.
 • dopravné riešenie predstavené v dvoch alternatívach a ponecháva nevhodnú vnútornú dopravu medzi kúpeľnými domami I. a II., dokonca využíva pre dopravu aj pešiu alej pred LD Palace.
 • novonavrhované objekty balneoterapie vyznačujúce sa prelínaním interiéru a exteriéru hodnotila porota pozitívne. V tejto snahe o invenčné riešenie však porota identifikovala značné problémy vo funkčnosti dispozícii,
 • predpokladaná výška investičných nákladov sa javí ako nerealistická, celkový počet lôžok nebol preukázaný,

Súťažné panely z 2. kola:


4. miesto (8 000 €): návrh I - architekti SPDe s.r.o.
Autori: Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher, Simona Kolimárová, Eugen Guldan, Ján Tomko

Komentár poroty:

 • rešpektuje a predlžuje severojužnú os, i keď nie presvedčivo, súčasne prezentuje sériu lokálnych zásahov, ale nereprezentuje ucelenú koncepciu rozvoja,
 • pridáva tretiu líniu nad kúpeľné domy 1 a 2, ktorá sa javí ako urbanisticky nevhodná a nadbytočná,
 • prezentácia architektúry je málo presvedčivá a kolonáda v priestore prameňov je príliš formálna,
 • premiestnenie vnútornej dopravy medzi kúpeľný dom a nový objekt wellness nerieši súčasnú kolíznu situáciu v doprave, zároveň tým nenecháva vzniknúť kvalitnému priestoru medzi objektami,
 • v mieste bývalého LD Coeur hľadá historické súvislosti, obnovuje zaniknutý park a dopĺňa pavilón reštaurácie a skleníka,
 • nerieši priestor „kúpeľného námestia“ pred kúpeľným domom, nedostatočne sa zaoberá verejnými priestormi,
 • krajinársky neponúkol prínosné riešenia.
 • ekonomická realizovateľnosť návrhu je prijateľná, návrh počtu lôžok je primeraný.

Súťažné panely z 2. kola:5. miesto (8 000 €): návrh J - PHA, s.r.o.

Komentár poroty:

 • prináša kvalitu v podobe dôsledného napojenia nových objektov suchou nohou vo forme prepojených objemov smerom na juh,
 • napriek tomu, že možnosť etapizácie sa javí ako príťažlivá, merítko jednej masívnej hmoty -pozostávajúcej z viacerých objemov - pôsobí v danom prostredí neadekvátne a tvorí neprijateľnú prekážku,
 • masívnosť navrhnutej kolonády v spolupôsobení s novými objektami vybočuje z merítka kúpeľného prostredia,
 • architektonické riešenie je vo veľkom kontraste s pôvodnou hodnotnou architektonickou substanciou areálu,
 • vhodne umiestňuje reštauráciu pri kúpeľnom „námestí“,
 • prináša zaujímavý prvok multifunkčného skleníka v južnej časti areálu,
 • dopravné riešenie ponecháva nevhodnú vnútornú dopravu medzi kúpeľnými domami I. a II.,
 • dopravná komunikácia pre zásobovanie nevhodne prechádza cez areál prameňov,
 • ekonomická realizovateľnosť návrhu je prijateľná, návrh počtu lôžok je primeraný.

Súťažné panely z 2. kola:


6. miesto (8 000 €): návrh H - AMŠ Partners spol. s r.o.

Komentár poroty:

 • odporúčanie poroty zvážiť nevyhnutnosť asanácie a novú výstavbu objektu balneoterapie nebolo premietnuté do návrhu v druhej etape, rovnako nedošlo ani k prehodnoteniu monumentálnosti vstupného objektu,
 • nepreukázal opodstatnenosť vnesenia novej západo-východnej osi do pôvodného areálu komponovaného v smere sever-juh,
 • v návrhu došlo k nepriaznivému zvýšeniu zastavanosti vo vstupnej časti areálu (podzemný parking),
 • kompletne stavebne prehodnocuje balneologické “srdce kúpeľov”, pričom dispozične ani prevádzkovo v návrhu nového domu neprináša adekváktne zlepšenie,
 • výtvarno - architektonický prístup sa javí ako nejednoznačný a rozpačitý,
 • návrh naďalej kladie dôraz na tvorbu novobudovaných verejných priestorov v super-pozíciách na úkor kultivácie existujúcich plôch a nepriniesol požadovanú mieru inovácie, ktorú naznačoval v I. etape,
 • v parku navrhuje množstvo trajektórií, ktoré nereagujú na morfológiu terénu a sú skôr schématické, zásahy do vzrastlej zelene sú neadekvátne,
 • gestickosť a merítko nových zásahov (aj napriek odporúčaniam poroty z I.etapy) naďalej potvrdzuje neopodstatnenosť takéhoto prístupu vo vzťahu k existujúcej funkcii a prevádzke areálu,
 • potláča kvality kúpeľného prostredia a je príliš invazívny vo vzťahu k NKP Kúpeľného parku,
 • javí sa ako ekonomicky mimoriadne náročný, navrhnutý počet lôžok je s ohľadom na kapacitu územia kúpeľov a kúpeľného prameňa značne predimenzovaný.

Súťažné panely z 2. kola:

 

 

Návrhy, ktoré boli doručené v I. etape súťaže a nepostúpili do II. etapy súťaže:

Návrh A - Architekti Šebo Lichý s.r.o. 

Súťažné panely z 1. kola:


Návrh C - Y100 architekti, s.r.o. 

Súťažné panely z 1. kola:


Návrh D - DMArchitekti s.r.o. 

Súťažné panely z 1. kola:


Návrh E - 2021 s.r.o. 

Súťažné panely z 1. kola:


Návrh G - P-T, spol. s r.o. 

Súťažné panely z 1. kola:

 

 

Návrh nehodnotený v 2. kole súťaže - Ing. arch. Andrej Gürtler:

 

 

 

Link na tlačovú besedu ministra Richarda Sulíka, predsedníčky predstavenstva MH Manažmentu Marianny Ondrovej a riaditeľa Kúpeľov Sliač Martina Beňucha k vyhodnoteniu urbanisticko-architektonickej súťaže na rekonštrukciu kúpeľov.

 

 

Za podklady ďakujeme Tomášovi Sobotovi.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím