Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. december 2020
1
7493

Výsledky krajinársko-urbanistickej súťaže Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach

Zvíťazil kolektív Hanáček – Fejo – Gloneková.
Výsledky krajinársko-urbanistickej súťaže Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach

Mesto Košice v spolupráci s občianskym združením Mlynský náhon vyhlásilo súťaž, ktorej cieľom bolo nájsť najlepšie riešenie transformácie 14-hektárovej zóny v širšom centre mesta na významný oddychovo-rekreačný prvok s vodným tokom. 

Vyhlasovateľ dnes oznámil výsledky druhého kola, ktoré boli stanovené na základe online prezentácii finálnych návrhov.  

Porota v zložení: Jana Pyšková (predsedníčka), Anna Dobrucká, Jana Koreňová, Peter Gero, Róbert Gregorek, Andrej Mock, PhD, Tomáš Labanc a Martin Jerguš rozhodla o poradí tímov nasledovne: 

 

1. miesto

Autori:
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., Bratislava

Ing. arch. Katarína Fejo,PhD
Ing. Katarína Gloneková

Spolupráca:
Bc. Natália Marková
Bc. Tomáš Danko
Ing. Erika Mužilová
Ing. Barbara Vančurová

Popis návrhu:
Návrh zdôrazňuje Mlynský náhon ako prvok identity mesta Košice, poukázal na význam Mlynského náhonu širšom kontexte: - prináša víziu vodného systému, do ktorého osadil i riešený tok MN, a - prináša víziu dopravného systému tak, aby mohla byť doprava v riešenom území ukľudnená a návštevníci tejto časti mesta by nemuseli prichádzať do konfliktu s intenzívnou dopravou. V detaile sa návrh sústredil na “mikropriestory” na Mlynskom náhone, ktoré by predstavovali miesta komunitného života s rôznym zameraním. Vodácky klub na ľavom brehu Mlynského náhonu je nová architektúra dobre dostupná pre záujemcov o vodnú turistiku, na tento adrenalínový priestor nadväzuje skatepark osadený do plochy zelene na pravom brehu Mlynského náhonu. Navrhovaná vodná záhrada pri Rokoku je zas prvkom systému adaptačných opatrení na klimatické zemny. Technický problém s teplovodom je riešený atypickým kruhovým prvkom, ktorý má potenciál stať sa “ikonickým bodom” tohto vodného diela. Utlmenie dopravy na Gorkého ulici umožňuje vizuálne a funkčne prepojiť Kultúrne centrum Tabačka s hotelom Yasmi, pričom vzájomná nedostupnosť vyvoláva medzi týmito objektmi isté napätie, ktorého uvoľnenie môže priniesť člnkovanie na Mlynskom náhone v lete a korčuľovanie v zime. Navrhované námestie je výborným mestotvorným prvkom s jasnou kultúrnou funkciou. Návrh uvažuje s budúcim odkrytím dnes zatrubnenej časti Mlynského náhonu.

Komentár  poroty: 
Návrh prináša vysokú kultúrnu úroveň do tejto časti mesta, vysokú kvalitu života a premyslený dizajn, pričom aktívny urbánny priestor postupne mení na ekostabilizačný prvok v území. 

Komplexný prístup a veľmi vyvážené posúdenie rôznorodých požiadaviek na očakávané budúce funkcie okolia Mlynského náhonu. Zohľadnenie jednotlivých potrieb obyvateľstva doplnené o nadhľad pri spracovaní celkového konceptu riešeného územia dáva výborné predpoklady na dopracovanie detailov riešenia. Veľmi atraktívne spracovaný námet na riešenie jedného z najproblematickejších miest vodného toku, ktorým je „zhybka“ pri Rokoku. Návrh je ambiciózny a pritom triezvo rešpektuje princíp realizovateľnosti. Filozofia návrhu líniovej relaxačno – spoločenskej zóny s funkčnými a sociálnymi väzbami na nadväzujúce horizontálne lokality a objekty navádza návštevníka absolvovať celú trasu Mlynského náhonu, z jeho južného bodu až po severnú časť, s postupným rôznorodým využitím jednotlivých funkčných bodov, atrakcii a plôch. V priamej úmere na rôznorodosť funkčných celkov je navrhovaná sprievodná vegetácia vodného toku. 

Vizualizácie:

Súťažné panely:

 

2. miesto

IMG+, Rotterdam
Ing. arch. Artur Borejszo
Ing. Zuzana Jančovičová

Popis návrhu:
Návrh prináša premyslené krajinno-urbanisticko-architektonické riešenie Mlynského náhonu. Autori návrhu sa venovali riešeniu dopravného systému vrátane kapacít na parkovanie a vrátane utlmenia dopravy na Gorkého ulici, autori vstupujú odvážne i do vnútroblokových priestorov s funkčnou i architektonickou nadväznosťou na Mlynskom náhone, a autori predstavujú tiež možnosti podpory biodiverzity, rekreačného využitia územia a nové architektonické prvky v území. Výborné riešený je priestor nástupu do lesoparku Anička, kde autori vytvárajú terénne modelácie zaliate vodou na podporu samočistenia toku. V návrhu predstavujú rôzne funkcie zelene. Tok má tri časti: prírodnú, urbánnu a formálnu s odkazom na industriálnu minulosť územia. Úpravy sa prejavujú zväčša v súčasnom koryte Mlynského náhonu, avšak vodné prvky uplatńujú i na plochách zelenej infraštruktúry. Navrhli originálne riešenie technického problému s teplovodom. Plochu pred Jumbom poňali ako “pobytovú zelenú plochu”, čiže verejné priestranstvo s pobytovými a zaťažovanými trávnikmi. Zaujímavé je riešenie Mlynského náhonu v zúženej časti “Riadky”, kde navrhujú presun cestného telesa a rozšírenie “biokoridoru”. Prínosom je vízia o ďalšom pokračovaní odkrývania Mlynského náhonu smerom k mestskému parku s perspektívou až po jeho vtok do Hornádu.

Komentár poroty:
Návrh je riešený komplexne, predstavuje i vízie rozvoja širšieho územia do budúcnosti, návrh naplnil očakávania súťaže.

Hodnota návrhu spočíva v špičkovej kvalite posúdenia a zohľadnení napojenia na širšie okolie riešeného územia. Urbanisticky výborne spracovaný koncept sa podarilo autorom rozpracovať vo viacerých detailoch a presvedčivo prezentovať aj z hľadiska očakávanej funkcie, atraktívnosti vytváraného prostredia a jeho vybavenia. Návrh reprezentuje príklad obratného skĺbenia princípu pestrosti a zároveň jednotnosti, má zadefinovanú príjemnú zonáciu priestorov s odlišnou funkciou. Celý koncept pritom zohľadňuje potreby zachovania a rozvoja biodiverzity, rešpektuje požiadavku na podporu migrácie organizmov. 

Vizualizácia:

Súťažné panely:

 

3. miesto

2M ateliér architektúry, s.r.o., Bratislava
Ing. arch. Miroslav Michalica
Ing. Eva Wernerová
Ing. arch. Tomáš Pozdech
Ing. Miloslav Šindlar
Ing. Josef Jágr
Ing. Dávid Grega

Popis  návrhu: 

Hlavná myšlienka návrhu je prezentovať model riečnej sústavy s rôznymi typmi vodných tokov: prírodný tok s výraznou samočistiacou schopnosťou, tok dynamický so vzdutím, nízkoenergetický meandrujúci tok údolných nív s možnosťou zaplavovania a vsakovania vody, energetický tok v zúženom priestore s bystrinami a ostrovčekmi v toku, voda údolnej nivy s pokojnou vodou a tok urbanizovaný s pokojnou jazernou hladinou. Funkcia územia by bola prioritne ekostabilizačná i edukačná. Návrh priniesol niekoľko pozoruhodných momentov: - okrem vymedzeného územia v širšom kontexte rieši aj priľahlé plochy vnútroblokov, čím by mohli vzniknúť “obytné dvory” s väčším podielom zelene, - návrh riešil po oboch stranách MN promenádu, čím celé riešené územie sprístupňuje obyvateľom mesta a z tejto promenády umožňuje zároveň rozptyl obyvateľov do medziblokových priestorov, - prínosom je návrh na rozšírenie toku MN, čím by sa voda dostala bližšie k bytovým domom, rozšírila sa plocha biokoridoru a priestor získal na atraktívnosti, - podpora biodiverzity by sa odrazila i prieniku fauny do urbánnych priestorov, - návrh riešil “vodný park” s dostupnosťou pre peších i pre cyklistov, - tiež premostenie v duchu “zelených mostov”, - pozoruhodným a inšpiračným bol návrh na riešenie rieky Hornád v duchu renaturalizačných opatrení a pod. Voda v kombinácii so zeleňou sa premietla i na námestie pred Jumbo centrum. Návrh zdôraznil význam MN v kontexte “zeleného” a “modrého” okruhu mesta, ktoré spolu vytvárajú potenciál pre koncept udržateľnosti mesta. 

Komentár poroty:

Návrh je inšpiratívny pre budúce riešenie vodného systému mesta, a to pri renaturalizácii rieky Hornád a pri vytvorení “modrého prstenca mesta”. Výnimočne myšlienkovo prepracovaný prístup k riešeniu vodného toku v súlade s princípmi „živej rieky“ a najvyššou mierou možnej podpory biodiverzity a prirodzených procesov. Celá problematika sprírodnenia vodného biotopu bola presvedčivo obhájená aj s prihliadnutím na požiadavku tvorby hodnotného mestského prostredia a naplnení cieľov smerujúcich k využiteľnosti územia pre rekreačné aktivity obyvateľstva. 

Vizualizácia:

Súťažné panely:

 

4. miesto

DOXA, s.r.o., Košice
Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD
Ing. arch. Branislav Ivan
Ing. arch. Ondrej Jurčo
Ing. Dominika Čerepkaiová
Ing. arch. Maroš Mitro

Popis  návrhu: 
Podnetné je organizovanie priestoru okolia Mlynského náhonu v duchu zjednocujúcej schémy – „perimetra“. Základná predstava o pretvorení samotného vodného toku, jeho nadväzujúceho okolia a usporiadanie požadovaných funkčných súčastí sa prelína celým návrhom. Provokujúce je úsilie zamerané na prácu s existujúcimi hmotami technického charakteru. Riešenie naznačuje možnosť využitia panelového obloženia súčasného koryta ako podstatného materiálu pri dotváraní novej podoby vodného toku a jeho okolia. Zatiaľ čo úpravy pobrežných častí a budúceho dna takým spôsobom vyznievajú veľmi inšpirujúco, snaha uplatniť odbúrané panelové dielce na prvky vybavenosti okolia revitalizovaného toku pôsobí až príliš odvážne. Výborná znalosť miestnych pomerov umožnila autorskému kolektívu spracovať zaujímavé riešenia dopravy a mobility. Naznačenie budúcej možnosti odľahčiť dopravnú záťaže na Továrenskej ulici a umožniť tak prepojenie pešej zóny centra Košíc je veľmi podnetné. Preorganizovaním automobilovej dopravy v tejto časti mesta sa otvára ideálna možnosť sprístupniť pre cyklistov a chodcov pokojnejšiu alternatívu pohybu z centra mesta pozdĺž Mlynského náhonu s ďalším napojením na rekreačnú zónu v okolí parku Anička a extravilán okolia Košíc.

Komentár  poroty:  ​

Architektonický prístup, kreativnosť, identita priestoru cez mobiiár a originalita sú hlavnou témou návrhu. Zároveň sa v riešení odráža efektívnosť vynaložených nákladov i očakávaná podpora biodiverzity tohto líniového prvku zelenej infraštruktúry. Podnetné je organizovanie priestoru okolia Mlynského náhonu v duchu zjednocujúcej schémy – „perimetra“. Základná predstava o pretvorení samotného vodného toku, jeho nadväzujúceho okolia a usporiadanie požadovaných funkčných súčastí sa prelína celým návrhom. Provokujúce je úsilie zamerané na prácu s existujúcimi hmotami technického charakteru. Riešenie naznačuje možnosť využitia panelového obloženia súčasného koryta ako podstatného materiálu pri dotváraní novej podoby vodného toku a jeho okolia. Zatiaľ čo úpravy pobrežných častí a budúceho dna takým spôsobom vyznievajú veľmi inšpirujúco, odvaha uplatniť odbúrané panelové dielce na prvky vybavenosti okolia revitalizovaného toku, pôsobia až príliš odvážne a táto myšlienka prináša so sebou riziko veľmi kontroverzného vnímania výslednej úpravy. Výborná znalosť miestnych pomerov umožnila autorskému kolektívu spracovať zaujímavé možnosti riešenia mobility v riešenom území a jeho okolí. Naznačenie budúcej možnosti odľahčiť dopravnú záťaže na Továrenskej ulici a umožniť tak prepojenie pešej zóny centra Košíc je veľmi podnetné. Preorganizovaním automobilovej dopravy v tejto časti mesta sa otvára najideálnejšia možnosť sprístupniť pre cyklistov a chodcov pokojnejšiu alternatívu pohybu z centra mesta pozdĺž Mlynského náhonu s ďalším napojením na rekreačnú zónu v okolí parku Anička a extravilán okolia Košíc. 

Vizualizácia:

Súťažné panely:

 

Hodnotenie finálnych návrhov:

Všetky tímy odviedli vynikajúcu prácu a do veľkej miery naplnili očakávania, ktoré od tejto súťaže neboli malé. Všetky návrhy je možné považovať za veľmi kvalitné a tento typ súťaže na tak komplikované a špecifické zadanie sa preukázal ako ideálna voľba. Súťaž priniesla pre mesto inšpiratívne návrhy, ktoré vnesú do diskusie o ďalšom rozvoji lokality i celého mesta mnoho podnetov. 

V rámci diskusie vyplynulo, že dva návrhy (Ing. arch. Tomáš Hanáček a IMG+) svojou kvalitou, komplexnosťou a detailným návrhom urbanistických a dopravných súvislostí, krajinárskeho pohľadu na celé riešené územie a kvalitného náznaku riešenia detailov najlepšie splnili zadanie súťaže a očakávania obstarávateľa. 

Porota hlasovaním určila 3. a 4. miesto - každý z riadnych protcov označil názov tímu, ktorému bude prisúdené 3. Miesto - jednohlasne bol všetkými 5 porotcami na tretie miesto umiestnený návrh tímu 2M ateliér architektúry s.r.o., 4. miesto teda obsadil ateliér DOXA s.r.o. 

Z diskusie vyplývajú odporúčania poroty pre budúce realizácie - žiadne mesto nezvládne obdobne veľký zásah bez finančných prostriedkov z európskych fondov. Je potrebné vyberať koncept,, ktorý má najväčší potenciál realizácie a pozitívneho rozvoja. Je dôležité nájsť čo najlepšieho partnera pre mesto, s ktorým bude podľa hodnotenia poroty vysoká pravdepodobnosť kvalitnej odbornej spolupráce (dôraz na skúsenosti, odborné aj ľudské kvality, komunikáciu a schopnosti obhájiť si riešenia pred vedením mesta, či občanmi). Pre mesto ako aj neziskové organizácie bude dôležité zúčastniť sa národnej konzultácie k eurofondom pre nadchádzajúce rozpočtové obdobia.

 

Hľadanie silných a slabých stránok jednotlivých návrhov medzi ktorými sa rozhoduje o udelení 1. a 2. miesta: 

  • Z dopravného hľadiska oba návrhy takmer totožne kvalitné riešenia.
  • Z environmentálneho hľadiska tok náhonu o čosi lepšie návrh T. Hanáčka s kolektívom, spodné námestie pri Jumbe ako aj riešenia územia v okolí nápustného objektu o čosi lepšie u IMG+ (aj keď oba návrhy skôr v rovine ďalších fáz/etáp transformácie územia) 
  • IMG+ dôslednejší v eliminácii automobilovej dopravy na Gorkého ulici, návrh T. Hanáčka odvážnejší vo vzťahu k Tabačke. 
  • Z hľadiska údržby zelene obidva návrhy vyhovujú 
  • Návrh T. Hanáčka a kol. je komplexnejší a v plnšej miere reagoval na súťažné podmienky Zadanie súťaže ako aj odporúčania poroty z 2. Workshopu. 
  • Porota hlasovaním určila 1. a 2. miesto - každý z riadnych porotcov označil názov tímu, ktorému bude prisúdené 2. a 1. miesto - jednohlasne bol všetkými 5 porotcami na druhé miesto umiestnený návrh tímu IMG+. 1. miesto bolo jednohlasne udelené kolektívu okolo Ing. arch. Tomáša Hanáčka.


Rekapitulácia celkového poradia:

  1. miesto: Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
  2. miesto: IMG+
  3. miesto: 2M ateliér architektúry s.r.o.
  4. miesto: DOXA s.r.o.

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty:

Podrobnejšie informácie o súťaži nájdete na stránke vyhlasovateľa.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím