Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. september 2023
0
2040

Cena profesora Jozefa Lacka 2023 - výsledky

Celoštátna súťaž o najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl na Slovensku pozná víťaza a ocenených.
Cena profesora Jozefa Lacka 2023 - výsledky

Do súťaže bolo nominovaných porotami jednotlivých architektonických škôl 14 absolventských projektov. (tieto boli odporučené obhajobnými komisiami pre DP ako práce s najvyššou kvalitou a sú výsledkom interného výberu jednotlivých škôl, fakúlt, respektíve architektonických katedier na ktorých už prebehli školské kolá súťaže):

  • Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave - 6
  • Katedra architektúry SvF STU v Bratislave - 1
  • Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre - 2
  • Fakulta umení TU v Košiciach - 3
  • Katedra architektúry VŠVU v Bratislave - 2

Pred porotou bolo prezentovaných 13 absolventských prác. Hodnotiaca komisia zasadala 19. septembra v nasledovnom zložení:

  • Zuzana Dolobáčová
  • Peter Dunajovec
  • Daniel Bartoš

Tajomník a odborný garant súťaže: Jakub Hanták

Priebeh súťaže:

Národné kolo ceny profesora Jozefa Lacka sa uskutočnilo dňa 19. septembra 2022 v priestoroch Balassovho paláca - v sídle Spolku architektov Slovenska. Porota sa podrobne oboznámila s autorským riešením, zámerom, obsahom a cieľom každej z nominovaných diplomových prác, ktoré boli odprezentované ich autormi. V zmysle Štatútu Ceny prof. J. Lacka hodnotiaca komisia následne vybrala prácu, ktorej udelila hlavnú cenu - Cenu profesora Jozefa Lacka za akademický rok 2022/2023 a ďalších 6 prác, ktoré ocenila za ich špecifický prínos.

 

 

Cena a Odmeny boli udelené nasledovne:

Cena PROFESORA JOZEFA LACKA 2023
Cena za najkvalitnejšie komplexné naplnenie požadovaných kritérií súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v aktuálnom akademickom roku. Udeľuje sa práci, ktorá najlepšie spĺňa kritériá súťaže o Cenu prof. J. Lacka.

Ing. arch. Matúš Stieranka / Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
Názov diplomovej práce: Dlhý dom, Starý Ružinov, Bratislava (celá práca tu)
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Pavel Paňák

Komentár poroty:

Hlavná cena bola udelená práci, ktorá podľa nás splnila všetky aspekty výnimočnosti a tým naplnila pojem komplexnosť. Od pútavo a hĺbkovo spracovanej teoretickej časti až po kvalitný architektonický návrh predstavuje určitú ideálnu šablónu samostatne zodpovedne mysliaceho architekta v kontexte špecifického zadania. V úvode experimentálna rovina témy fenoménu “dlhého domu”, spočiatku skúmaná, preverovaná, pláva od reality, jej aspektov a možností až po teoretické využitie vyššieho charakteru. Miesta a formy použitia konceptu prezentuje vo vízii dlhého domu až po líniové mesto (nové hlavné mesto, významovo aj lokalitne dostupne umiestnené...) Nesmierne pútavo prezentované, ukazuje veľmi reálne využitie daných ideí.

V praktickej časti, nie menej precízne rozpracovanej , prekvapil autor zvolením lokalitného programu v mieste tradičnej račianskej uličnej zástavby rodinných domov pre osadenie prvku dlhého domu ako výrazne systematického aj výrazovo odvážneho solitéru. Napĺňa ho funkciami od obytnej cez služby a vybavenosť. Ukazuje logiku a účelovosť, poukazuje na flexibilitu a jednoduchosť obmeny náplne. Húževnatosť, odvaha, až akoby trvdohlavosť presvedčila o jasnom názore autora, presvedčení a dôvere vo svoj koncept. Sebavedomo potvrdzuje a prezentuje zmysel a význam svojich rozhodnutí, dokáže obhájiť zvolené riešenie, odzbrojujúco bezkonkurenčne si svoju odvážnu myšlienku pretavenú v nadčasový koncept obhájil.

 

Odmena PRO HUMA
Odmena za najlepšiu úroveň riešenia humanizácie prostredia.

Ing. arch. Darina Izakovičová / Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
Názov diplomovej práce: Centrum tanca, Buenos Aires (celá práca tu)
Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.

Komentár poroty:

Tvorivý prístup už len vo voľbe témy a to zapojenie sa do celonárodnej súťaže, neskôr však aj presvedčivý postoj k voľbe  konceptuálneho názoru nás jednoducho a prirodzene oslovil a presvedčil. Autorka citlivo prešla procesom poznávania danej lokality, historického kontextu a štúdia mentality ľudí aj prostredia, kde vznikol a rozvíjal sa jeden z najvášnivejších druhov tanca.

Tango a najstaršia časť Buenos Aires-ako východiskové body návrhu. Škola tanca ako centrum kultúrneho dedičstva danej krajiny a špeciálnej lokality, jeho ďalšie rozvíjanie, jeho propagácia a uchovanie hľadali svoju tvár. Oceňujem citlivý prístup, voľbu mierky a čistého hmotového konceptu jemne gradujúceho v urbanistickom priestore. Pokora a harmónia akú cítiť z návrhu bola dosiahnutá voľbou správnych prístupov. Vtiahnutie ulice do života areálu, od rušného života až po relax .

Použitie historicky daného a zároveň overeného materiálu tehly v celom rozsahu môže pôsobiť monotónne, ale vo mne skôr vyvoláva pocit pokory a pokoja. Vnímam tanec, tu a teraz - či sa nachádzam v interiérových štúdiách, ktoré majú len “nebeské svetlo“ svetlíkov, alebo  využívam voľnejšiu formu v exteriéri v zovretí hmôt. Život vnútri a okolo areálu sa tak javí ako meander rieky, ktorý svojou divokosťou pripomína vášnivosť tanca.

Zaujímavosťou navyše je, že druhá ocenená autorka s rovnakou témou uchopila túto tému ináč - no krásne vidieť, že oba prístupy majú svoj názor, svoje čaro, svoj význam a myšlienku, aj keď su rozdielne.

 

Odmena PRO NOVUS
Odmena za novátorský netradičný prístup k riešeniu problematiky a úroveň výrazových a výtvarných hodnôt architektonického návrhu.

Ing. arch. Monika Macková / Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
Názov diplomovej práce: Centrum tanca, Buenos Aires (celá práca tu)
Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.

Komentár poroty:

Kolíska tanga - tanca tesnosti, blízkosti, intimity a prelínania tiel/hmôt, striedanie pauzy a hmoty. Pretaviť tému školy tanca do sofistikovanej architektonickej kompozície je nádherná téma a autorka ju bravúrne spracovala. Latinskoamerická ulica, ktorá žije tancom, vášňou, uvoľnenosťou, práve tento pocit sa podarilo vniesť dovnútra komplexu- doslova vniesť ulicu a jej život do centra areálu. Citlivo odhadla ducha argentínskej ulice, v novodobom tvare a materiáloch ju namodelovala v znovuzrodenej, ušľachtilejšej forme, no s odkazom na pôvodné.

Návrh v zložitejšom stúpajúcom teréne a urbanistickom kontexte mesta vhodne zapadol, vytvoril si vlastný život, atmosféru a dušu. Voľba puristického prístupu k fasádam, či už formou, farebnosťou alebo materiálom povyšuje tento priestor, necháva žiť a vyniknúť náplni centra tanca. Vypichuje tak jeho dôležitosť, význam až vznešenosť. Ústredná budova auditória je architektonicky aj koncepčne srdcom,  žije flexibilne v rôznych formách - otvorenia do ulice /internej ulice areálu. Oceňujem zvolenú čistú formu, strohé fajnové prevedenie, ktoré udržuje líniu myšlienky a napĺňa ju. Kultúrna odlišnosť, vcítenie sa do úplne vzdialenej témy, ktorá rezonuje silno s emóciami bola v tejto práci veľmi šikovne stvárnená, rovnako brilantne odprezentovaná svojskou formou vizualizácií / kresieb. Chce učiť tanec autenticky ako pouličný tanec, tak ako sa v uliciach stále ešte tancuje. podarilo sa to.

 

Odmena PRO CIVITATE
Odmena za prínosné architektonické dotvorenie a revitalizáciu existujúcej urbánnej štruktúry a skvalitnenie mestského prostredia.

Ing. arch. Soňa Langová / Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
Názov diplomovej práce: Revitalizácia trhoviska Miletičova, Bratislava (celá práca tu)
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.

Komentár poroty:

Trhovisko na Miletičovej ako jeden z mestských fenoménov, ktorý polarizuje spoločnosť medzi milovníkov a odporcov. Prezentovaný návrh citlivo pracuje s touto ambivalentnosťou. Zachováva  pôvodné hodnotné prvky miesta, čistí ho od nežiadúcich nánosov, a dopĺňa o "super štruktúru" rámu. Rámu ako nosného prvku novej priestorovej a funkčnej organizácie priestoru so snahou o tvorbu novej kvality prostredia. Sympatické je udržanie mierky exist. objektov, tiež zachovanie otvoreného charakteru trhoviska aj snaha o lepšiu organizáciu širšieho okolia v dotyku k areálu. Silné gesto umiestnenia trasy električky takmer v osi zvýrazňuje dôležitosť a funkciu miesta.   

Zaujímavé by bolo sledovať reálnu funkčnosť priestorovo variabilného a programovo otvoreného konceptu, ktorý by pri rozumnej miere regulácie mohol tiež fungovať ako “nástroj” zvýšenia rozmanitosti, kvality a charakteru ponúkaných služieb. Výsledný “funkčný kokteil“ prevádzkovej náplne “rámu“ a existujúcich objektov bitúnku by mohol tvoriť nový živý organizmus mesta, kombinujúci ponuky nielen v oblasti obchodu a služieb, ale aj v iných sférach života a rozhodne by mohol prispieť k zvýšeniu atraktivity prostredia tejto časti mesta. 

 

Odmena PRO CULTURA
Odmena za inšpiratívnu kultúrnu intervenciu do historického prostredia.

Ing. arch. Kristián Krajňák / Katedra architektúry, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach
Názov diplomovej práce: Hornošarišské hrady - potenciál (celá práca tu)
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Martin Drahovský

Komentár poroty:

V teoretickej časti sa autor vysporiadáva so širokým spektrom otázok od hradu ako substancie, od vzniku po súčasnosť, cez špecifický a širší pohľad na ruinu ako fenomén v čase, ďalej  súčasný stav prístupu k prezentácii ruiny až položenie si otázok interakcie prístupu pamiatkarov, architektov a investorov vo vzťahu k možným ďalším vývojom.

V tejto časti ide o najprínosnejší segment práce, pričom formálny spôsob, ktorý autor prezentoval v návrhovej časti, porota považuje za konzistentný v duchu predchádzajúcich častí práce, nie však  za celkom rozhodujúci pri zhodnotení tejto vskutku inšpiratívnej práce.

Porota ocenila predovšetkým spôsob uchopenia náročnej témy, neštandardnú mieru autentickosti autora premietajúcej sa do väčšiny zložiek jeho práce, rovnako však osviežujúce a pozitívne “drzé” nastavenie autora pri definovaní otázok a odpovedí na ne.

Autor o.i. kladúc si otázky o procese súčasnej metodológie v prístupe k sanácii hradných pamiatok správne polemizuje s v súčasnosti prevládajúcim pamiatkárskym postojom, v oblasti skúmanej problematiky sa obmedzujúcim väčšinou na konzerváciu v štádiu zodpovedajúcom miere  zdokumentovania tej-ktorej hradnej pamiatky, nedávajúc príliš priestor na alternatívne riešenia.  Rozvíjajúc túto myšlienku o otázku postavenia architekta v tomto procese polemizuje s konzistentosťou pamiatkarskych prístupov, ktoré (v niektorých prípadoch naozaj prvoplánovo) tabuizujú iný ako konzervačný názorový postup.

Teoretická časť práce vrcholí v komplexnej analýze hradov Horného Šariša v otázkach historických, vzťahových a nezaťažene pomenováva viacero smerov ďalších možných vývojov. V tvorivo-návrhovej časti prezentuje na príklade hradu Plaveč vlastný názor na odpovede na otázky postavené v analytickej časti. Návrh predstavuje pozitívne sebavedomé riešenie jedného z možných postupov intervencie do historického prostredia a má veľký potenciál v rámci odborných diskusií v danej problematike. Porota v zhode konštatovala, že táto práca je takmer jednoznačným kandidátom pre udelenie Ceny za inšpiratívnu kultúrnu intervenciu do historického prostredia PRO CULTURA v rámci Ceny Profesora Jozefa Lacka 2023.

 

Odmena PRO URBIS
Odmena za riešenie, ktoré je príspevkom pre skvalitnenie mestského prostredia a environmentálny prístup k riešeniu problematiky.

Ing. arch. Maroš Juhás / Katedra architektúry, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach
Názov diplomovej práce: Renaturalizácia rieky Hornád v Košiciach (celá práca tu)
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Irakli Eristavi

Komentár poroty:

Autor pri výbere témy a zvládnutí rozsahu riešeného konceptu musel vstúpiť do širšie koncipovanej  interdisciplinárnej roviny, nutné bolo reálne obsiahnuť o.i. aj vodohospodársku problematiku.  Výsledok prináša do slovenského prostredia koncepciu riešenia témy, ktorá je v zahraničí už dávnejšie etablovaná a kde sú už k dispozícii aj skúsenosti z realizácií.


Je to predovšetkým výborné zvládnutie teoreticko-analytickej fázy konceptu a jasnej hierarchizácii vstupov pre návrh, na základe ktorých túto prácu je možné označiť za pozoruhodnú. O aktuálnosti témy v kontexte klimatickej zmeny azda nie je potrebné hovoriť, táto práca však prináša reálne realizovateľné riešenie, ktoré by viedlo k veľmi silnej funkčno – environmentálno – urbanistickej synergii a k posunu k využitiu potenciálu rieky Hornád v meste.  Bola to práve presvedčivosť teoreticko-analytickej časti práce, ktorá presvedčila porotu k udeleniu tejto odmeny. A práve táto časť môže byť aj reálnym základom v prípade, keby vznikla možnosť ďalej rozpracovávať túto tému.


V návrhovej časti je možné vyzdvihnúť jednoduchosť koncepcie a ucelenosť názoru - tu však porota konštatovala mierne zaostávanie za teoreticko-analytickou časťou práce. Inšpirácia architektúry vodohospodárskymi prvkami a objektmi môže pôsobiť formálne, obdobne je to s voľbou grafickej štylizácie, ktorá názorovo skôr rozdeľuje. Istú kontradikciu v podobe návrhu hydroosevu v súbehu s očakávaním eróznych pobrežných javov pri stúpajúcej a klesajúcej hladine vody porota nepovažuje za zásadnejší koncepčný nedostatok. Odhliadnuc od uvedeného táto práca prináša pozoruhodný a prínosný koncept, veľmi presvedčivý svojou východiskovou bázou a inšpirujúci v rovine potenciálu navrhovaných intervencií na toku Hornádu v kontexte komplexného života mestského organizmu. Ide o jednu z konzistentných  projektových koncepcií, ktoré by bolo veľmi zaujímavé a bezpochyby prínosné rozpracovávať ďalej, podľa možnosti so zapojením čo najširšieho okruhu odbornej aj laickej verejnosti.

 

Odmena PRO TEORIA
Odmena za najkvalitnejšie rozpracovanie teoretického princípu a analýzy riešenia architektonického návrhu.

Ing. arch. Petra Sabo / Katedra architektúry, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach
Názov diplomovej práce: Mestská hra - Areál TUKE (celá práca tu)
Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.

Komentár poroty:

Originálny a kreatívny prístup pri výbere a spracovaní témy zberu a spracovania dát, tiež následnej prípravy výstupov, aplikovateľný na rozhodovacie procesy v rôznych sférach života.  Práca v úvodnej analytickej časti podrobne skúma históriu a podstatu hry. V ďalších častiach ponúka pohľad na aplikáciu hry s cieľom iniciácie a participácie čo najväčšej skupiny užívateľov v procese prípravy a realizácie intervencií.  

Sympatické je, že v závere nemá ambíciu ponúkať konečné riešenia, ale skôr platformu pre komunikáciu, a overovanie ponúkaných foriem riešenia. Práca je zaujímavým príspevkom k lepšiemu pochopeniu možného vplyvu zapojenia digitálnych hier do procesu prípravy a realizácie intervencií v rámci jednotlivých prostredí. 

 

 

Súťažiaci porota a organizačný výbor v Balassovom paláci
Súťažiaci porota a organizačný výbor v Balassovom paláci

 

Impresie poroty:

Ing. arch. Zuzana Dolobáčová:

Komplexnosť, kvalita poctivej práce a vysoký zmysel pre zdravý nadhľad, to je moja impresia / vyjadrenie pocitu z hodnotenia "najlepších diplomových prác“ tohto ročníka Ceny profesora Jozefa Lacka. Sofistikovanosť prejavili títo talentovaní architekti v komplexnosti práce, ktorú odviedli, no ako sme sa zhodli - predovšetkým ich zdravo sebavedomý spôsob prejavu, prezentácie a presvedčenie nás úprimne milo prekvapili.

Kvalita práce bola zastúpená naozaj u všetkých , čo viedlo k ťažkému rozhodovaniu a udeleniu aj šiestich ocenení okrem hlavnej ceny. Za túto možnosť sme radi, lebo každý z ocenených nás oslovil. Nesmierne ma tešilo stretnúť tieto mladé osobnosti súčasnej architektúry, prajem im húževnatosť a vytrvalosť v tvorbe…

 

Ing. arch. Peter Dunajovec:

Moja impresia z aktuálneho ročníka Ceny Profesora Jozefa Lacka je naozaj veľmi pozitívna. 

Okrem úrovne jednotlivých prác by som však vyzdvihol predovšetkým schopnosť prezentovať zo strany samotných účastníkov. Boli prípady, keď som sa musel naozaj  pozastaviť nad vskutku profesionálnou úrovňou verbálneho prejavu v obsahu aj forme. 

Celkový priebeh prezentácií, hodnotiaci proces poroty vrátane rozhodovania ohľadom jednotlivých cien osobne vnímam ako osviežujúcu skúsenosť.

Ako námet pre možné doplnenie v rámci štatútu tejto ceny (asi dlhodobejšia záležitosť) je diskutabilné porovnanie šírky záberu prác Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktoré znevýhodňuje tieto koncepty voči ostatným. Riešením by mohlo byť osobitné ocenenie bližšie tematicky zamerané na tento druh projektov.

 

Ing. arch. Daniel Bartoš:

Vysoká kvalitatívna a obsahová úroveň spracovania diplomových prác, sebavedomý a svieži prejav absolventov. Zjavné a citeľné zanietenie pre jednotlivé prezentované témy, dôsledné štúdium podkladov, osvojenie si problematiky, jej následné detailné spracovanie, a prezentácia na vysokej úrovni sú atribúty spoločné pre všetkých nominovaných na tohtoročné ocenenie.

Príjemne prekvapili, dalo by sa povedať, neštandardné formáty spracovania niektorých prác. Ponúkli súčasný a svieži pohľad na možné spracovanie, nielen architektonických tém. Mať možnosť oboznámiť sa s prácami “tých najlepších“, a prácu hodnotiacej poroty vnímam ako veľmi  príjemnú a obohacujúcu skúsenosť. Prajem novým kolegom veľa elánu a vytrvalosti v ich ďalšom pôsobení.

 

Impresie laureátov:

Cena PROF. JOZEFA LACKA 2023
Ing. arch. Matúš STIERANKA

Dlhý dom, Starý Ružinov, Bratislava

Nad témou ktorej sa budem venovať v rámci diplomovej práce som uvažoval už počas letného semestra. O hľadaní vhodnej témy sme pravidelne diskutovali s pánom architektom Pavlom Paňákom na hodinách vertikálneho ateliéru.

Zaujímalo ma územie starého Ružinova pozdĺž Záhradníckej ulice ktoré som vnímal po jednej strane ako príjemnú ulicu s živým partrom no druhá strana ulice mi prišla akási neúplná. Mestský blok bez jasne definovanej uličnej línie cez zanedbaný park a plochu parkoviska otvárajúci sa do modernistického sídliska.

Zaujala ma myšlienka vytvoriť bulvárnu ulicu osadením dlhého domu lemujúceho Záhradnícku ulicu na strane Starého Ružinova. Uvedomil som si však že počas riešenia ateliérových práci v dvoch predošlých semestroch som podobne vyhodnotil dlhú lineárnu hmotu objektu ako optimálnu pre riešenie konkrétneho zadania. Tak vznikla myšlienka venovať sa typológii dlhého domu ako netradičnej urbánnej mierke a skúmať jeho potenciálny prínos aj v teoretickej rovine. Téma bola teda zvolená ako dlhý dom Starý Ružinov.

Už počas koncepčnej fázy navrhovania som si však uvedomil že osadenie dlhého domu do tejto urbánnej situácie je priveľmi jednoznačné čo ma podnietilo sa zamýšľať v akých rôznych zaujímavejších kontextoch by práve forma dlhého domu ponúkla vyššiu pridanú hodnotu danému územiu. Vytvoril som tak 6 modelových situácií kde práve dlážka objektu ponúka adekvátne  riešenie problémovej urbánnej situácie.

Z týchto modelových situácií ma najviac zaujala téma "DOM ORGANIZÁTOR" ako dlhá líniová hmota organizujúca heterogénne prostredie sídelnej kaše. Tento objekt som sa následne rozhodol rozpracovať do podrobnejšej mierky kde demonštrujem schopnosť objektu funkčne začleniť do jestvujúceho územia.

Ako cieľ práce som si stanovil poukázať na možný prínos objektu spočívajúci práve v jeho dĺžke a to tak v teoretickej rovine z hľadiska udržateľnosti, ekonómie, efektivity výstavby, či sociológie ako aj v rovine praktickej kde som preveril jeho schopnosť podriadiť sa kontextom okolitého prostredia.

Touto formou by som sa chcel poďakovať pánovi architektovi Pavlovi Paňákovi za množstvo cenných podnetov a rád ktoré počas posledného akademického roku formovali spôsob akým nad architektúrou premýšľam.

Cenu PROFESORA JOZEFA LACKA vnímam ako výborný nástroj pre motiváciu študentov vytvárať kvalitné práce ktorý zároveň ukazuje aké práce vníma odborná komisia ako prínosné. Veľmi si preto vážim že som sa mohol stať jedným z ocenených.

 

Odmena PRO HUMA
Ing. arch. Darina Izakovičová 
Centrum tanca, Buenos Aires 

Buenos Aires a konkrétne najstaršia štvrť San Telmo, v ktorej sa riešené územie nachádza, žije kultúrou a tancom. Štvrť je rovnako pestrá ako sú jej obyvatelia, ktorí sú z rôznych kútov sveta. Spája ich tango, ktoré sa rodilo v týchto uliciach v nich aj rokmi pretrváva a dnes tvorí silnú lokálnu identitu, ktorá je propagovaná jej temperamentnou spoločnosťou.

Témou práce je hľadanie vhodnej formy návrhu platformy pre propagáciu lokálnej identity, ktorá podporí miestnu komunitu v prehlbovaní ich vzťahu k tancu. Tango sa od nepamäti tancuje v uliciach a verejných priestoroch, ktorými typický mestský blok často nedisponuje pre hustotu jeho zástavby. Dom vo svojom prostredí na seba nepúta pozornosť svojim výrazom, naopak sa snaží zapadnúť do okolia a nadviazať na významný prírodný charakter parku Lezama.

Toto hľadanie prepojenia vyúsťuje do vzdušného návrhu kedy hmota nezapĺňa na husto celý blok, ale naopak hľadá mieru otvorenia a prepojenia. Dom do seba vťahuje verejný priestor z ulice i parku a vytvára rôzne typy verejného priestoru a prírodného charakteru, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti a potrebám domu zároveň. Všetky priestory v exteriéri zároveň tvoria predpolie funkciám v interiéri a tak slúžia na akési exteriérové rozšírenie pre aktivity v interiéri.

Návrh sa snaží interpretovať lokálne znaky prostredia aby aj samotný výraz architektúry pôsobil lokálne a spolu s náplňou tak podporil silu tanečnej identity a význam tejto platformy v samotnom rodisku tanga.

Ďakujem vedúcemu ateliéru doc. Ing. Arch. Alexandrovi Schleicherovi, ktorý ma v mojom koncepte od začiatku podporoval. Hodnotenie architektúry je vec subjektívnych pocitov, a preto som poctená, že moja práca oslovila porotu nielen zo školy, ale aj zo Spolku architektov.

Ocenenie mojej práce cenou PRO HUMA pre mňa znamená, že sa mi podarilo v návrhu dosiahnuť jednu z významných aspektov tvorby a teší ma, že moja finálna práca na škole dosiahla uznanie tohto typu.

 

Odmena PRO NOVUS
Ing. Arch. Monika Macková
Centrum tanca, Buenos Aires

Celý život hľadám výzvy. Štúdium architektúry bolo zatiaľ jednou z najväčších, a preto som ho chcela zakončiť úplne špeciálnou výzvou - zapojiť sa do verejnej súťaže a navrhnúť tanečné centrum v Buenos Aires. Tanec milujem od malička a latinskoamerickú kultúru obdivujem už niekoľko rokov, takže téma bola pre mňa ako stvorená.

Na druhú stranu, tanečné centrum som nikdy nenavrhovala, v Argentíne som fyzicky nikdy nebola a nepoznala som kultúrne ani technické podmienky stavieb. Výzve som sa však postavila čelom a naštudovala som si históriu krajiny, mesta aj riešenej štvrte. Čítala som si o hlavnom tanečnom štýle - argentínskom tangu. Vzala som si odborné lekcie argentínskeho tanga, aby som tú kultúru dostala priamo do tela.

Vďaka tomu som pochopila, že moje tanečné centrum nemôže byť len recepcia, šatňa a sály so zrkadlom. Musí to byť miesto, kde bude komunita chodiť, žiť a stretávať sa s radosťou.

Preto som vzala tri základné predpoklady - princíp okolitej zástavby, kultúrny presah tanga a historický odkaz architektúry tanečnej štvrte La Boca - a premenila ich do hlavnej myšlienky návrhu: priniesť ulicu dovnútra.

Myslím, že práve to ocenila porota ako novátorský a netradičný prístup. Tanec sa v architektúre často používa ako prvoplánový výrazový prvok v podobe kriviek či rotácie hmoty. Ja som tanec dekomponovala na jeho stavebné kamene a z nich som postavila celé tanečné centrum. Hmotu som delila pauzami, zachovala som medzi nimi tesný kontakt a vytvárala uličky, kde sa tango zrodilo.

Ďakujem porote, že v mojej práci odhalila tieto výnimočné prínosy. Ďakujem vedúcemu diplomovej práce, doc. Ing. arch. Alexandrovi Schleicherovi, PhD. za neutíchajúcu podporu počas celej tvorby. A ďakujem aj môjmu lektorovi argentínskeho tanga, ktorý mi dal možnosť zažiť si kúsok Buenos Aires na vlastnej koži.

 Získanie odmeny PRO NOVUS pre mňa predstavuje obrovskú poctu a zároveň zodpovednosť. Je to tiež motivácia hľadať si v každom zadaní svoj vlastný, netradičný prístup, lebo to môže viesť k tvorbe unikátnej a hodnotnej architektúry. 

 

Odmena PRO CIVITATE
Ing. arch. Soňa Langová
Revitalizácia trhoviska Miletičova, Bratislava

Téma revitalizácie trhoviska Miletičova je podľa môjho názoru veľmi aktuálna. Ide o významný priestor v štruktúre mesta, dlhodobo zanedbávaný a chátrajúci. V súčasnosti je trhovisko v smutnom stave - budovy bývalého mestského bitúnku sú zväčša v súkromnom vlastníctve, sídlia v nich pochybné firmy a len málokto sa zaujíma o ich hodnotu alebo potenciál ich obnovy. Samotné trhovisko taktiež chátra, našťastie však mesto vyvíja snahu to zmeniť; realizoval sa participatívny prieskum a v budúcnosti bude vyhlásená aj súťaž na jeho obnovu. Mrzí ma však, že tento priestor nie je vnímaný komplexne, keďže práve spojenie trhoviska a pôvodných industriálnych stavieb vytvára jeho jedinečný charakter. V zahraničí sú trhoviská tohto typu najviac navštevovanými, zosobňujú charakter mesta ako takého a lákajú nielen návštevníkov trhu, ale aj široké spektrum ľudí, hľadajúcich lokálnu kultúru.

V diplomovej práci som sa snažila o zjednotenie celého areálu, o zapojenie pôvodných hál do života trhoviska a o jeho revitalizáciu, vďaka ktorej by sa z Miletičky stalo celoročne fungujúce živé miesto plné kultúry a rôznorodosti. Pridané funkcie ako office, ateliéry, obchody, občianska vybavenosť alebo air bnb apartmány dokážu zabezpečiť stabilitu, ktorú trhovisko pre svoje fungovanie potrebuje. Tieto funkcie sú rozmiestnené na rozhraní trhoviska a okolia, v superštruktúre „rámu“ vymedzujúcej priestor trhoviska.

Som veľmi rada, že sa práca dostala do výberu Ceny prof. Lacka a bola dokonca aj ocenená, napriek tomu, že ide skôr o koncepčný návrh. Prezentovanie tejto témy širšej verejnosti napomáha k popularizácii Miletičky, čo bolo od začiatku mojim zámerom. Čoraz viac ľudí si tak uvedomuje hodnoty a potenciál trhoviska. Touto cestou by som sa chcela poďakovať porote za ocenenie mojej práce odmenou PRO CIVITATE, a predovšetkým vedúcim ateliéru Polakovič_Bátor za formovanie môjho zmýšľania v posledných rokoch štúdia.

 

Odmena PRO CULTURA
Ing. arch. Kristián Krajňák
Hornošarišské hrady - potenciál

Práca mala za úlohu stanoviť možnosti obnovy historických hradných pamiatok a jasne zadefinovať z troch analyzovaných objektov ten, ktorý v daných kontextoch ponúka pre riešenie najväčší potenciál. Treba ale povedať, že po hĺbkovej analýze všetkých troch miest, majú všetky hrady svoje výnimočné postavenie a potenciál, ktorý nie je jednoznačne naplno využitý.

Nepotrebujú rozsiahle zásahy, ale vyžadujú si pozornosť viac ako len historikov či pamiatkarov. Podstatou dobrého využívania je pochopenie súčasných kontextov a multioborová spolupráca, kde každý vie danej obnove ponúknuť špecifický pohľad, ktorý vo finále vytvára magické miesto schopné dostatočne komunikovať so svojimi návštevníkmi.

Každý hrad a hrádok si vyžaduje osobité zhodnotenie potenciálu v rámci širších kontextov. Skúmanie v tejto diplomovej práci ma doviedlo k záveru že potrebná je spolupráca medzi jednotlivými špecialistami, len tak môže vzniknúť zaujímavý vstup pri samotnej obnove a len tak sa vo finále nestane, že hrad ostane odkázaný na chabú formu samoprezentácie.

Pre praktickú časť tejto diplomovej práce sme vybrali hrad Plaveč. Ku hradu Plaveč sa pri hĺbkovej analýze podarilo dopátrať najviac informácií a obrazových dokumentov, ktoré príbeh hradu dokonale dopĺňali. Ponúkli obraz pomerne zaujímavého hradu a jeho celej histórie, komplexné historické kontexty a dokonca aj dobre zdokumentovaný priebeh samotného rozpadu ruiny.

Hrad ako taký sa nachádza na pomerne významnom mieste a vytvára tak vstup do regiónu Horného Šariša zo severu a Poľska. Môže tu tak vzniknúť zaujímavý vstup do bádania o objavovania prírodných krás a pamiatok regiónu.

Po oboznámení sa s históriou a kontextami bolo zároveň podstatné uchopenie samotných vstupov a ich rozsahov. Rok skúmania hradných ruín sveta a slovenska ma doviedol k osobitému názoru na potenciál a možnosti obnovy. Je podstatné predom povedať, že daný zásah nemá predstavovať jediný pravý prístup k obnove. O tom táto diplomová práca nie je. Jej úlohou je maximalizovať potenciál miesta v rámci širších kontextov lokality Horný Šariš.


Odmena PRO URBIS
Ing. arch. Maroš Juhás
Renaturalizácia rieky Hornád v Košiciach

Počas leta pred diplomovým ročníkom som odišiel sám na mesiac do New Yorku. Okrem naplnenia vnútorného hladu po tomto meste som si dal za cieľ ujasniť si, čo od seba očakávam v spojitosti s mojou diplomovou prácou. Ktorým smerom sa vydať, ako si vybrať tému tak, aby som sa do nej dostatočne ponoril? Čo od seba na konci svojho štúdia očakávam? Domov som sa vracal s vedomím, že téma mi bude musieť byť bytostne blízka, že bude pochádzať z mojej každodennosti.

Rieka Hornád mi bola v posledných rokoch poznačených pandémiou pevným bodom v snahe udržať si dobré duševné zdravie. Absolvoval som popri ňom nespočetné množstvo prechádzok plných observácii. Prišlo mi teda vhodné splatiť mu túto službu a uzavrieť štúdium postavením témy diplomovej práce práve na jeho problémoch a špecifickom postavení v rámci Košíc. Voľba témy mi bola blízka a zároveň veľmi vzdialená.

Tvorba krajiny alebo vodohospodárstvo neboli predmetom môjho štúdia. Z tohto hľadiska som si laťku nastavil pomerne vysoko a v priebehu práce som musel v zrýchlenom konaní absorbovať veľké množstvo nových poznatkov a pretaviť ich do zmysluplného výsledku. Kontext našej prítomnosti i očakávanej budúcnosti zadefinoval práci cieľ. Skĺbiť pomerne protichodné požiadavky a funkcie v konkrétnom území: retencia, renaturalizácia, protipovodňová ochrana a integrácia vylúčeného územia do života mesta. Za nutnosť som považoval reagovať svojou prácou aj na realitu klimatickej zmeny.

Lackova cena v tom čase svietila v priestore mojich ambícii ako vzdialený bod, ku ktorému som neisto vzhliadal. Som veľmi vďačný, že ma život zaviedol v rámci štúdia k ateliéru zerozero. Našiel som tam porozumenie pre moje záujmy, spôsob práce, slobodu a interakciu s inšpirujúcimi pedagógmi a myšlienkami. Myslím, že každý z nás, čo bol týmto ateliérom počas štúdia vedený mal ku komu vzhliadať.

Odmena PRO URBIS je pre mňa zadosťučinením a potvrdením, že som štúdium ukončil dôstojne. Svoje očakávania som splnil. Za ocenenie veľmi pekne ďakujem a ďakujem aj ateliéru zerozero za formatívne štúdium a priestor, v ktorom mohla moja práca vzniknúť.

 

Odmena PRO TEORIA
Ing. arch. Petra Sabo
Mestská hra - Areál TUKE

Využívanie hier a herných prvkov v procese metského plánovania nie je novou doménou, hoci v posledných rokoch zažíva skutočný rozmach. V tejto oblasti prebiehajú rozsiahle výskumy s pozitívnymi výsledkami. Hry sú skvelým nástrojom pre zapojenie občanov do tvorby prostredia, v ktorom žijú a trávia svoj čas. Aj vďaka hrám sa môžu ľudia cítiť viac prepojení s mestom, aj vďaka hrám môžu porozumieť komplexnosti problémov a môžu vyjadriť svoj názor na okolie, aj vďaka hrám sa môžu vzdelávať, rásť a budovať spoločnosť, v ktorej sa nachádzajú.

Vzhľadom na to, že na Slovensku na tému mestských hier zatiaľ nebola predstavená žiadna súhrnná teoretická publikácia, do veľkej miery bolo cieľom mojej diplomovej práce informovať o existujúcej teórii hier, analyzovať súčasné prístupy (nielen urbanistov, architektov, sociológov atď.) a oboznámiť čitateľa s najvýznamnejšími pojmami, ktoré sa viažu k mestským hrám a ich teórii. Avšak vo svojej práci som sa rozhodla i pre konkrétnu aplikáciu analyzovanej teórie na zvolené územie - kampus Technickej Univerzity v Košiciach, vrátane analyzovania dopadu hry na jej okolie.

Návrh ukazuje, ako môžu byť hry v praxi implementované na získavanie dát od užívateľov prostredia a pre návrh zásahov, ktoré reagujú na potreby a problémy konkrétneho priestoru. Dôležitú úlohu v procese zohrávala umelá inteligencia, ktorá spracovávala podnety hráčov a vizualizovala možné riešenia.

Ocenenie od poroty ceny prof. Lacka si veľmi vážim. Som rada, že práve v oblasti teórie považovala porota moju diplomovú prácu za prínosnú a dúfam, že aj to aspoň malým dielom pomôže k spopularizovaniu mestských hier a k ich širšiemu využívaniu v kontexte mestského plánovania či už predstaviteľmi samosprávy, investormi alebo samotnými urbanistami a architektmi v snahe o väčšiu inkluzívnosť, demokratickosť a zapojenie ešte širšej verejnosti do plánovacích procesov.

V neposlednom rade ďakujem aj doc. Kobanovi za mentoring a vedenie pri hľadaní odpovede na to, akou cestou sa vydať pri tak širokej téme akou sú mestské hry. 

 

Záverečný protokol zo zasadania poroty:

Zasadnutie poroty, výstavu a publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Za podklady ďakujeme tajomníkovi súťaže Jakubovi Hantákovi.

Poloha na mape

Súvisiace články

Ing. arch. Jakub HantákSKhantak@atelierfilter.com
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím