Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. november 2022
0
3618

Revitalizácia a dostavba Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline - výsledky súťaže

V súťaži na obnovu areálu jednej z prvých moderných plavární na území vtedajšieho Československa zvíťazil návrh Michala Diviša, Mateja Mičiaka a Mateja Kuchara.
Revitalizácia a dostavba Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline - výsledky súťaže

V máji 2022 Útvar hlavného architekta Žilina v spolupráci s Mestom Žilina, Správou športových zariadení mesta Žilina a obstaráme.sk vyhlásil verejnú projektovú dvojkolovú architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov na revitalizáciu a dostavbu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk.

Areál s budovou Mestskej krytej plavárne vznikol v rokoch 1960-1963 podľa projektu architekta Cimmermanna z roku 1959.  Bola to jedna z prvých krytých moderných plavární vo vtedajšom Česko-Slovensku, s 50-metrovým bazénom, ktorý spĺňal olympijské kritériá, s kvalitným architektonickým a racionálnym dispozičným riešením. V areáli boli vybudované tri vonkajšie bazény, pre plavcov, pre neplavcov a detský. Objekt je od roku 2008 zapísaný do Zoznamu pamätihodností mesta, predmetom ochrany je aj výtvarné dielo na čelnej stene bazénovej haly od Andreja Barčíka. Areál je obyvateľmi ako aj návštevníkmi mesta veľmi intenzívne využívaný a je neoddeliteľnou súčasťou života mesta Žilina a jeho okolia. Vzhľadom na intenzitu využitia a obmedzené kapacity jestvujúcej budovy mesto poverilo ÚHA Žilina spracovaním zadania pre vyhlásenie urbanisticko-architektonickej súťaže na Revitalizáciu a dostavbu areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline.

Cieľom dvojkolovej súťaže bol výber spracovateľa urbanistického riešenia  predmetného územia a spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie úprav areálu a stavieb, ktoré doplnia objekt Mestskej plavárne so zámerom ponúknuť  komplexné riešenie revitalizácie existujúceho areálu rekreačnej a športovej vybavenosti s návrhom prístavieb, respektíve novostavieb, ktoré zabezpečia  zvýšenie kapacity návštevníkov, rozšírenie ponuky súvisiacich služieb, s možnosťou celoročného využitia.

Súťaž návrhov, ktorú pripravili spracovatelia ÚHA Žilina a obstaráme.sk, prebiehala v dvoch kolách. Do 1. kola prišli 4 návrhy. Porota sa rozhodla po zhodnotení  návrhov v prvom kole umožniť účasť v druhom kole všetkým prihláseným kolektívom.


Po zhodnotení prihlásených návrhov v druhom kole sa hodnotiaca komisia  zhodla na nasledovnom poradí:

1. cena - Michal Diviš Architekti s. r. o., Žilina
Autor: Ing. arch. Michal Diviš
Spoluautori: Ing. Matej Mičiak, Ing. arch. Matej Kuchar

(15 000 € = cena za umiestnenie 12 000 € a cena za postup do 2. kola 3000 €)
(v 1. kole návrh č. 4, v 2. kole návrh č. 4)

Komentár poroty:

Od prvého kola súťaže najkomplexnejšie uchopené zadanie prinieslo po prevádzkovej, ako aj formálnej stránke, zaujímavý a vyvážený návrh. Požadované nové funkcie situuje na západnú stranu areálu pričom južnú stranu necháva bez stavebných objektov ako rezervu pre možné doplnenie a rozvoj.

Porota pozitívne hodnotila najmä  hmotovo-priestorový návrh tréningového bazéna a jeho prepojenie s hlavnou bazénovou halou, ako aj jeho výškové osadenie na niveletu terénu, čím bolo eliminované zatienenie hlavnej bazénovej haly z východu. Z prevádzkového hľadiska bolo vyzdvihnuté nenásilné a neformálne oddelenie zážitkového bazéna od detskej zóny, ako aj jej umiestnenie do tichej/terminálnej polohy v rámci areálu. Poloha detskej zóny zabezpečí bezpečnosť a komfort pre návštevníkov, samostatné občerstvenie a hygienické zariadenie v jej bezprostrednej blízkosti.

Situovanie multifunkčného objektu pozdĺž západnej hrany pozemku s veľkoryso riešeným vstupom do areálu, s napojením na pôvodný objekt MKP, umožní samostatnú prevádzku ostatných funkcií ako napr. wellness a reštaurácia. 2NP objektu je navrhované pre pobytovo-rekreačné funkcie ( bar, bufet, fitness) s možnosťou vytvorenia VIP kójí.

Návrh počíta s riešením statickej dopravy s kapacitnou rezervou a okrem klasického parkovania bicyklov bolo akceptované odporúčanie poroty po prvom kole vytvoriť aj strážený/uzamykateľný priestor pre bicykle.

Porota ocenila progresívne konštrukčné riešenie – LDH systém, ktorý korešponduje s funkčnou náplňou a materiálovo diferencuje novo navrhnuté objekty od pôvodnej architektúry.

Architektonický koncept, použitý konštrukčný systém, materialita, povrchové úpravy , krajinársky koncept a tvarovanie hmôt ( napr. použitie rastra východnej fasády MKP na objekte tréningového bazéna) citlivo dopĺňajú pôvodný objekt a tvoria vyvážený , vizuálne atraktívny a udržateľný koncept s možnosťou doplnenia funkcií na južnej strane areálu. Prepracovanosť, precíznosť ako aj robustnosť víťazného návrhu umožňuje jeho ďalšie dopracovanie podľa odporúčaní poroty a následne aj požiadaviek vyhlasovateľa súťaže a zároveň dáva perspektívu dobrej spolupráce v ďalších fázach projektu.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

2. cena - Ing. arch.Peter Dunajovec, autorizovaný architekt SKA, Žilina
Autori: Ing. arch. Peter Dunajovec, Ing. arch. Ivan Hodas, Ing. Andrea Balátová

(11 000 € = cena za umiestnenie 8 000 € a cena za postup do 2. kola 3000 €)
(v 1. kole návrh č. 1, v 2. kole návrh č. 2)

Komentár poroty:

Porota pri tomto návrhu ocenila akceptovanie odporučenia po prvom kole na presunutie tréningového bazéna do polohy v kontakte s hlavnou bazénovou halou. Návrh situuje vstup do areálu kúpaliska na južnú stranu areálu s predpolím, ktorého súčasťou je parkovisko. Na južnej strane sú situované prezliekacie kabíny s hygienou a tzv. “bufetové mestečko”, v ktorom sú situované všetky reštauračné zariadenia. Takéto riešenie na jednej strane uvoľňuje západnú hranu areálu pre prípadné rozšírenie – prepojenie s areálom športovej haly, no na strane druhej takáto koncentrácia môže pôsobiť prehustene a konfliktne.

Z hľadiska hlavne rodinnej klientely kúpaliska je navrhované oddelenie vonkajšieho zážitkového bazéna od detského bazéna nevhodné. Napojenie tréningového bazéna v rovnakej podlahovej nivelete hlavného bazéna spôsobí jeho neželané zatienenie z východu.

Porota ocenila zaujímavú a exkluzívnu architektúru tréningového bazéna v kontraste s provizórnosťou kontajnerového dizajnu hygienickej a občerstvovacej zóny na južnej strane.

 

3. cena - architektonický tím: Ing. arch. Martin Marušinec, Ing. arch. Karol Ličko, Ing. Peter Králik, Ing. arch. Peter Iľanovský (všetci SA)

(7000 € = cena za umiestnenie 4000 € a cena za postup do 2. kola 3000 €)
(v 1. kole návrh č. 2, v 2. kole návrh č. 3)

Komentár poroty:

Návrh kumuluje všetky požadované funkcie v rámci jedného objektu v severovýchodnej polohe areálu. Takáto koncentrácia bude generovať preexponovanú a konfliktnú prevádzku.

Novonavrhované šatne, hygiena a technológia v rámci tohto objektu nerešpektujú súťažné zadanie požadujúce zachovanie týchto funkcií v pôvodnom objekte MKP. Poloha wellness na 2NP znemožňuje prepojenie s exteriérom. Objekt – tubus po obvode celej južnej a západnej hrany pozemku vzhľadom na jeho funkčné využitie predstavuje cenovo neefektívne a po dizajnovej stránke nezvládnuté riešenie. Trasovanie chodníkov porota vyhodnotila ako formálne a prehustené. Grafické spracovanie situácie v M 1:400 ako informačne nosného výkresu je nečitateľné.

4. cena - young.s architekti s.r.o., Bratislava
Autori: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing. Arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Michaela Perejdová, Bc. Lucia Višváderová, Kristína Rószová

(cena za postup do 2. kola 3000 €)
(v 1. kole návrh č. 3, v 2. kole návrh č. 1)

Komentár poroty:

Súťažiaci, napriek odporúčaniam poroty po prvom kole, ponechali objekt tréningového bazéna v polohe, ktorá nevyhovuje z hľadiska prevádzkovej náročnosti, dlhého trasovania technologických rozvodov ako aj výrazného zatienenia slniacich plôch. Tak isto situovanie kaviarne na 2NP v pôvodnej budove na mieste v zadaní určenom pre šatne a hygienu, ako aj pre odignorovanie riešenia statickej dopravy porota vyhodnotila tento návrh ako nepoužiteľný.

Porota rozhodovala o výsledkoch v nasledovnom zložení:

Riadni členovia poroty:

  • Ing. arch. Dušan Šimun - predseda poroty, nezávislý od vyhlasovateľa,
  • doc. Ing. arch. Antonín Novák, nezávislý od vyhlasovateľa
  • Akad. arch. Dušan Voštenák, nezávislý od vyhlasovateľa
  • Ing. arch. Pavol Mikoláš, nezávislý od vyhlasovateľa
  • Ing. Jaroslav Koválik, závislý od vyhlasovateľa

Náhradnící poroty:

  • Ing. arch. Martin Jerguš, nezávislý od vyhlasovateľa
  • Ing. arch. Rudolf Chodelka, závislý od vyhlasovateľa

Za podklady ďakujeme Branislavovi Šarmírovi / obstaráme.sk

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím