Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. september 2017
0
630

Rekreačné a športové aktivity vo vidieckom prostredí - diplomová práca

Diplomová práca, ktorá vznikla na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre. Práca bola nominovaná na Cenu profesora Jozefa Lacka.
Rekreačné a športové aktivity vo vidieckom prostredí - diplomová práca
Autori: Ing. Denis BecheraSpolupráca: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD. (Vedúci práce)Návrh: 2017 - 2017Adresa: Drahovce, SlovenskoPublikované: 20. október 2017

Téma diplomovej práce sa zaoberá rekreáciou a športovými aktivitami v obci a jej priľahlom okolí, čo je ale pomerne obsiahla a komplikovanejšia téma ako sa na prvý pohľad zdá. Je dôležité si uvedomiť súčasnú situáciu ohľadne presunu ľudí z miest do satelitných obcí ako je aj prípad riešeného územia obce Drahovce. Populácia v obciach stále viac rastie, čo má za následok zvyšovanie tlaku v centre a na verejných priestranstvách, na ihriskách a športoviskách. Ľudia z miest, prípadne návštevníci zo zahraničia majú zvýšené nároky na trávenie voľného času.

Snažia sa efektívne využívať voľný čas tak, aby stihli oddych, prácu a šport s minimálnou časovou stratou. Satelitné obce akými sú napríklad aj Drahovce ležia v tesnej blízkosti významnej oblasti turizmu, rekreácie a športu na úrovni regionálnej aj medzinárodnej. V oblasti Piešťanského mikroregiónu, do ktorého spadajú aj Drahovce sa často vyskytujú turisti, cyklisti, rekreanti a športovci zo zahraničia, ktorí vyhľadávajú lokality s dobrou vybavenosťou a bohatým programom. Častokrát využívajú miestne cyklotrasy, ktoré sú na rôznych úrovniach obtiažnosti a často využívajú významnú Vážsku cyklotrasu. Táto cyklotrasa je nadregionálneho významu a prechádza riešeným územím Drahoviec.

Obce sa všeobecne snažia zaujať turistov, návštevníkov aj domácich obyvateľov organizovaným rôznych kultúrno-spoločenských podujatí so zameraním na rôzne smery často s nádychom tradícií mikroregiónu. Často sa ale obce musia vysporiadať s nedostatkom priestoru, obmedzenými kapacitami a nedostatočnou vybavenosťou priestorov. Ponúka sa otázka, kam umiestniť centrum oddychu, rekreácie a športu v obci a jej blízkom okolí tak, aby spĺňal dochádzkové, prevádzkové, bezpečnostné a iné požiadavky. Jednou z dôležitých otázok je aj to, akým spôsobom skombinovať úplne odlišné typy trávenia voľného času spolu s prácou, aby návštevník zotrval v priestore pokiaľ možno čo najdlhšie a tým prispieval k efektivite využívania priestoru. Dôležitým faktorom pri správnom fungovaní moderného centra oddychu je zaujať návštevníka rôznymi druhmi aktivít a ponúknuť v priestore veci, ktoré nenájde na iných miestach. Diplomová práca skúma moderné trendy vo využívaní voľného času, skúma potenciál mikroregiónu a hľadá spôsoby a kombinácie spojenia odlišných druhov trávenia voľného času.

Fotodokumentácia
Fotodokumentácia

Pojmy rekreácia a športové aktivity sú veľmi dôležité pre každého človeka. Častokrát si človek ani neuvedomuje ako je preňho dôležitý oddych, rekreácia, šport a všeobecné regenerovanie síl. V súčasnosti je tendencia ponáhľať sa všade a odvšadiaľ, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na fyzickom,aj duševnom zdraví človeka. Je priam nevyhnutné túto tendenciu aspoň čiastočne eliminovať a istým spôsobom nasmerovať ľudí k inému zmýšľaniu, k zmýšľaniu venovať aspoň časť svojho voľného času aktivitám v prírode a prísť tak na iné myšlienky a uvoľniť napätie.

S danou problematikou tak úzko súvisí aj vybudovanie takého priestoru ktorý bude zodpovedať bežným štandardom vo svete, bude plne funkčný a prispôsobený všetkým vekovým kategóriám a všetkým typom ľudí, ktorí budú chcieť daný priestor využívať. Taktiež je potrebné pre zachovanie rovnováhy medzi aktívnou časťou bytia a pasívnou časťou bytia, vybudovať a prispôsobiť priestor pre pasívny odpočinok, pre činnosti, ktoré priamo nesúvisia so športovaním a fyzickou námahou. Potrebné je vybudovanie aj centier pre seniorov a handicapovaných ľudí aby sa prirodzene začlenili medzi bežných ľudí.

Cieľom je aj okrem predošlých myšlienok vybudovanie centra na oddych športovcov na medzinárodnej Vážskej cyklotrase a zlepšiť podmienky na oddych a športovanie v riešenej obci Drahovce a v riešenom území okolia jazier s názvom Važina. Zároveň by daný priestor mal slúžiť aj na miestne kultúrne podujatia spojené s prezentáciou miestnych výrobkov z oblasti gastronómie, ľudovej tvorby a umenia, a iných foriem kultúrneho vyžitia. Pri vytváraní daného priestoru by sa malo vychádzať z architektúry regionálnej aj mikroregionálnej a tak zachovávať kúsok minulosti budúcim generáciám ako prejav vďaky a vzdať tak poctu ľudom, ktorí sa v minulosti podieľali na tom, ako dnes vyzerá oblasť riešeného územia.

Širšie vzťahy
Širšie vzťahy

Cieľ práce

Cieľom práce je získanie údajov z analýz riešeného územia, ich následné aplikovanie na vytvorenie fungujúceho priestoru pre návštevníkov nielen domácich, ale aj cudzích, resp. tých, ktorí prechádzajú cez územie po vážskej cyklotrase. Jedným z cieľov je aj spopularizovanie územia širokej verejnosti. Riešenie súčasnej situácie z hľadiska využitia voľného času, rekreácie a športu je pomerne široké a má mnoho možností. Cieľom diplomovej práce je kompozične a funkčne správne rozdeliť a navrhnúť riešený priestor tak, aby sa mohli súčasne vykonávať rôzne činnosti spojené s rekreáciou, prácou a športom na jednom mieste. Keďže je riešené územie v tesnej blízkosti významných kúpeľov medzinárodného významu a rekreačnej oblasti Sĺňava, je

jedným z cieľov práce vytvoriť zázemie pre prechádzajúcich cykloturistov a cyklistov po jednej z najvýznamnejších cyklistických trás na Slovensku. Vytvoriť prostredie, ktoré bude spĺňať náročné požiadavky domácich aj zahraničných návštevníkov na trávenie voľného času a bude nielen zastávkou, ale bude aj konečnou a cieľovou destináciou, na ktorú sa budú pravidelne vracať. Ďalším z dôležitých cieľov je odľahčenie tlaku v centre obce počas kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v obci a zabezpečiť väčší komfort a bezpečnosť.

Presunom ľudí do kompaktnej a funkčnej zóny sa zabezpečí plynulosť dopravy a nevzniknú obmedzenia a minimalizuje sa riziko. Okrem iných je cieľom práce vytvoriť zázemie pre obyvateľov obce, kde budú môcť nerušene a efektívne tráviť svoj voľný čas. Vytvoriť územie, ktoré bude umožňovať súčasne oddychovať, športovať a pracovať najmä pracovné činnosti, ktoré sa dajú robiť online a na počítači. Cieľom je vytvoriť miesto, kde budú činnosti koncentrované a ľudia nebudú mať potrebu presúvať sa na iné miesta a strácať tak čas. Posledným dôležitým cieľom je vytvorenie zázemia pre ľudí, ktorí budú bývať v plánovanej zóne výstavby IBV. Tieto zóny sa nachádzajú najmä v južnej časti obce s dochádzkovou vzdialenosťou do 15 min.

Pozitíva a negatíva
Pozitíva a negatíva
Priority a ciele
Priority a ciele

Návrh- všeobecný popis – Vaghus park

Všetky návrhy využívajú tvar priestoru na vybudovanie areálu zdravia a parku s priechodným charakterom zo smeru sever-juh. Priestor dotvárajú plochy zelene ako kvitnúce lúky a pásy a trávnaté plochy doplnené domácimi druhmi v rôznych kultivaroch. Spevnené plochy sú prispôsobené na zhromaždenia ľudí a kultúrno-spoločenské udalosti. Priestory sú pomerne široké a cesty sú taktiež prispôsobené na prechádzanie sa aj s kočíkmi a na bicykli. Program parku je rôzny, ale zakladá sa na využívaní športových aktivít a kultúrnych oddychovo rekreačných aktivít s prihliadnutím na minulosť a tradície. Hlavným prvkom je letné kino so sedením v podobe mobilných lavičiek na trávnatej ploche derivačného kanálu. Oheň v podobe grilov a ohnísk je situovaný prevažne v blízkosti vodnej plochy z hľadiska bezpečnosti a šachové stoly sú zasa situované v centrách pozornosti a pri križovatkách ,ale aj v blízkosti pekných výhľadov. Športoviská a vybavenie pre aktivity je situované po celej ploche rovnomerne, ale v centrálnej ploche je menšia koncentrácia pre vytvorenie kľudnej zóny na kultúrne účely.

Koncept a myšlienka návrhu

Od akceptovania minulosti k vytvoreniu prítomnosti

Celková kompozícia sa odvíja od minulosti priestoru. Miesto riešeného územia bolo pred vybudovaním derivačného kanálu zaujímavé najmä z pohľadu hydrologického, pretože sa v týchto miestach nachádzalo rozvodnené koryto Váhu, spolu s priľahlými lúčnymi porastami. Tieto pastviny boli miestom, kde sa stretávali ľudia spolu so zvieratami za účelom pasenia dobytka, prepravu materiálu a komodít a nadväzovania vzťahov či už súkromných, alebo obchodných. Zároveň miesto ponúkalo možnosť rybolovu, spracovanie obilnín na vodných mlynoch a pracovné činnosti v rôznych odvetviach. Dá sa povedať, že miesto
riešeného územia a priľahlého okolia bolo veľmi aktívne a ľudí vždy priťahovalo. Miesto má svojho ducha a zároveň má aj svojského Genia loci.

Kompozícia návrhu

Kompozícia je založená na dvoch polarizovaných úrovniach, kedy pravá strana nábrežia v smere toku Váhu predstavuje modernejšie upravené plochy, ktoré symbolizujú urbanistickú úpravu priestoru. Ľavá strana, ktorá je prírodná, prirodzená a jemná symbolizuje koryto Váhu a jeho okolie. V strednej časti sa nachádza štylizované suché koryto Váhu, ktoré vytvára ostrovčeky. Štylizácia sa podobá plošnému tvaru Váhu v 18.-19. storočí, kedy malo viacero ramien. Medzi týmito dvoma zónami sa nachádza jemná komunikácia v tvare vlny, ktorá má gradáciu a vývoj. Prechádza celým priestorom, ktorý zároveň oddeľuje, ale aj spája. Podoba moderného upraveného koryta Váhu, ktoré sa stalo určitým médiom. Vyvrcholením putovania po priestore je moderne upravené námestie spolu s pódiom a visutým amfiteátrom spolu s mólom s názvom Amphypier a letným kinom.

Kompozičná analýza návrhu
Kompozičná analýza návrhu
Priečny rez - odpočívadlo
Priečny rez - odpočívadlo

Kompozícia plôch je vytvorená na základe myšlienky rozdelenia aktivít na menšie funkčné plochy, ktoré sú izolované, sú od seba primerane vzdialené, ale je medzi nimi vzájomný kontakt. Plochy nie sú kumulované do veľkých celkov, ale sú skôr rozbité na menšie plôšky, ktoré sú intímnejšie a poskytujú lepšie sústredenie sa na danú aktivitu. Otvorené priestory na slnečných stanovištiach sú skôr vhodné na umiestnenie aktívnych pohybových prvkov, plochy v tienistých miestach sú vhodné skôr na pasívne činnosti. Plochy s podobným zameraním sú blízko seba a vytvárajú kompaktné, ale zároveň rozbité útvary. Plochy pre aktívneho a pasívneho oddychu sú v pomere 1:2. Triangle plochy na brehu jazera sú prvkom, ktorý má 3 hlavné funkcie – vytvára intimitu v pomerne otvorenom priestore, chráni pred nárazmi vetra a vytvára rám pre pozorovanie prírody z daného miesta. Okrem toho majú tieto trianglové plochy funkciu stabilizačnú, mikroklimatickú a tiež estetickú. Sú otočené v smere trasovania chodníkov.

Kompozícia línií vyplýva zo samotného nábrežia. Línie sú prevažne vedené v smere severjuh, respektívne rovnobežne s derivačným kanálom. Dôvodom je predĺženie najmä optického priestoru. Línie sú skôr prirodzené, vlnité s jemnými oblúkmi, ktoré pôsobia mäkko a podporujú prírodný charakter. Línie, ktoré vedú priamo a rovnobežne s kanálom sa nachádzajú vedľa cestnej komunikácie a pomerne rovná línia vedie rovnobežne s brehom jazera Važina. Tieto dve rovné línie jasne definujú a vymedzujú priestor. Línia vedúca stredom sa jemne dotýka okrajov cesty na 2 miestach, ktoré slúžia zároveň na napojenie do priestoru od cesty.

Kompozícia vegetačných úprav sa odvíja od biotechnických a pestovateľských požiadaviek. Skladba drevín je zložená z druhov, ktoré sa nachádzajú prirodzene na území Európy s prímesou introdukovaných druhov Severnej Ameriky a Ázie. Zároveň sa výber druhov odvíjal od vegetačného výškového stupňa konkrétne dubového. S prihliadnutím na fakt, že sa tu prirodzene v minulosti nachádzali lužné lesy – tvrdé aj mäkké sa vyberali druhy, ktoré sú odolné na vyššiu hladinu spodnej vody a nivné mokré pôdy. Následne sa výber zužuje na druhy, ktoré sú schopné znášať pomerne extrémne stanovištia, ktoré vznikli po ťažbe riečneho náplavového štrku a štrkopiesku. Dreviny, ktoré sú vhodné na druhotné osídlenie krajiny a priestoru a dokážu priestor zlepšiť najmä z pohľadu mikroklímy a ekológie. Po výbere druhov sa dreviny kategorizovali na skupiny: pobrežné, do vlhších pôd nachádzajúcich sa na vyšších miestach priestoru, do suchších otvorených miest a plôch. Zóna pobrežná zahŕňa dreviny najmä melioračné a znášajúce vysokú hladinu podzemnej vody a hladiny jazera. Zóna suchšia sa nachádza v strednej časti na otvorených lúčnych a trávnych spoločenstvách. Zóna vlhších plôch sa nachádza najvyššie v priestore pri cestnej komunikácií.

Hlavný kompozičný prvok

Amphypier je prvok, ktorý je viditeľný z veľkej vzdialenosti. Je dominantný nielen pre svoju veľkosť ale celkovo podporuje myšlienku priestoru a tvar korešponduje s minulosťou priestoru. Amphypier je prvok, ktorý je multifunkčným centrom pre zábavu, ponúka program pre rozličné kategórie návštevníkov. Najdôležitejším programom je premietanie na vodnej hladine tzv. Waterscreen. Z tohto miesta je možné najlepšie pozorovať toto zaujímavé predstavenie. Hlavný kompozičný prvok je zaujímavý aj pre jeho všestranné využitie, na rôzne aktivity súčasne a dokáže slúžiť pre pomerne veľké množstvo návštevníkov. Poloha umiestnenia je zaujímavá, pretože vypadá ako loď na brehu, ktorá práve doplávala do prístavu a symbolizuje určitý pokoj a zázemie. Výkresy v kompletnej dokumentácií k prvku Amphypier sú kompletne vypracované.

Program a prevádzka
Program a prevádzka

Program, funkcie a vybavenosť

Technická vybavenosť
Ochranné prvky

V severnej a južnej časti nábrežia sú umiestnené gabiony na brehu jazera pre stabilizáciu brehov, ktoré sú pomerne prudké a nestabilné. Gabiony sú prikryté doskami, ktoré sú vyvedené nad jazero a vzniká tak pochôdzne mólo, ktoré zlepšuje výhľady na riešené územie. Medzi ochranné prvky možno zaradiť aj skryté mrežované rošty pod vodnou hladinou v častiach pod gabionmi. Slúžia najmä na predchádzanie zraneniam spôsobených pri páde z gabionu do vody. Medzi ochranné prvky tiež možno zaradiť líniové plošné osvetlenie v cyklochodníku, zabezpečujúce osvetlenie a eliminovanie rizika pádu a odbočenia z cesty.

Športové prvky

V návrhu sú použité štandardné herné prvky a športové zariadenia. Tieto prvky, najmä tie ktoré majú pohyblivé časti ako rotoped alebo iné, majú aj druhotnú funkciu a to, že majú zabudované dynamo na dobíjanie osvetlenia, prípadne pre dobytie batérií na telefóne a podobne. Prvky sú rozdelené podľa obtiažnosti a vekových kategórií. Medzi športové aktivity možno zaradiť aj moderné prvky ako sú geocaching, ktoré v sebe nesú aktivitu orientácie, športu a rekreácie.

Oddychové prvky a plochy

V návrhu sa využívajú prvky pre relaxáciu v sede a v ležmej polohe. Prvky sú rozmiestnené najmä na uzloch a križovatkách komunikácií, ale aj v rovnomerných rozostupoch na dlhších líniách. Použité sú lavičky – Energy bench, ktoré majú štandardné parametre parkovej lavičky, ale ukrývajú v sebe nabíjačky pre solárne nabíjanie a povrch, ktorý akumuluje teplo a žiarenie počas dňa a využíva ho vo večerných hodinách. Na podobnom princípe sú založené aj piknikové stoly – Energy table, sú však väčšie a pohodlnejšie. Zaujímavosťou a špecifikom priestoru je aj živé lehátko, ktoré umožňuje najlepší kontakt s prírodou, je pohodlné, uvoľňuje esencie, vône a fytoncídy, sú umiestnené na najizolovanejších miestach s dostatkom slnka. Oddychové prvky sú použité najmä v centrálnej časti Amphypier a na vstupnej časti v severnom sektore. Okrem týchto hlavných zón sú použité aj na hlavnej dopravnej línií obopínajúcej celé nábrežie- na cyklochodníku. Sú v podobe malých odpočívadiel mimo komunikácie s možnosťou odloženia bicykla. Oddychovým prvkom je aj samotný hlavný prvok Amphypier spolu s pódiom, kinom a posedením na vale. Tento priestor je primárne určený na pasívny oddych a kultúrne spoločenské podujatia. Poskytuje zázemie a možnosť sedenia pre viac ako 1200 ľudí. To predurčuje tento priestor pre organizovanie väčších komerčných akcií.

Potenciálne využívanie priestoru

Priestor je vhodný predovšetkým ku každodennému oddychu a športu. Slúži na krátkodobý aj dlhodobý oddych a šport. Okrem klasických športových aktivít ako je beh, cyklistika, frisbee, volejbal, alebo futbal, je možné využiť priestor aj na organizované športové a kultúrne rekreačné podujatia. K tomu slúžia väčšie vybavené plochy. Centrálna zóna Amphypier má vysoký potenciál pre organizovanie spoločenských podujatí v obci, koncerty kapiel a tanečné vystúpenia. Vzostup divadla je v obci v súčasnej dobe intenzívnejší, preto sa dá využiť tento priestor aj na divadelnícke vystúpenia. Taktiež je vhodné najmä ako letné kino s klasickým premietaním, ale tiež premietaním na vodnom stĺpci. Využitie priestoru je tiež ako škola v prírode s možnosťou výučby či už teoretickej, tak aj praktickej. Konkrétne je priestor vhodný na odľahčenie centra obce, presunutím akcií Drahovská desiatka, Drahovské vrtochy, Drahovská kosa a Drahovský deň kvetov práve na nábrežie jazera. Okrem týchto akcií je možné priestor využiť na predaj v podobe trhov alebo počas sezóny predajom občerstvenia a podobne.

Technické vybavenie a moderné informačné prvky

  • QR-kódy – sú prvkom, ktorý slúži na edukačné, informačné a rekreačné aktivity. Obsahujú informácie podľa umiestnenia v priestore. Sú umiestnené najmä pri drevinách, jednotlivých prvkoch drobnej architektúry, pri voľných plochách (hry v prírode spolu s popisom a pravidlami), prevádzka parku, obmedzenia, historické pamiatky a pri iných zaujímavých prvkoch. 
  • Wifi zosilňovač – slúži na podporu internetového pripojenia, kvalitný signál v celom priestore a eliminovanie rušivých vplyvov. Je umiestnený tak, aby nebol príliš nápadný a zároveň aby poskytoval kvalitnú distribúciu signálu. 
  • Solárne nabíjačky – sú umiestnené na jednotlivých prvkoch ako sú lavičky Energy bench, stoloch Energy tables a šachových stoloch. Zároveň sú umiestnené tak, aby neboli príliš nápadné. 
  • Dynamo prvky – sú neviditeľné a zaujímavo umiestnené na športových zariadeniach. Slúžia na rýchle nabitie zariadenia alebo podpora osvetlenia. 
Sektor 5
Sektor 5
Sektor 8
Sektor 8
Sektor centrálne plochy
Sektor centrálne plochy

Záver

Na základe vykonaných analýz a ich výsledkov boli zistené údaje o riešenom území a jeho priľahlom okolí. Údaje potvrdzujú to, že riešené územie má vysoký potenciál pre vytvorenie centra športových aktivít a miesta pre kultúrno-spoločenské udalosti. Tieto fakty potvrdzujú aj skúmania literárnych zdrojov z lokálnych knižníc a archívov. Na základe vykonaných analýz z bakalárskej práce spolu s analýzami diplomovej práce bolo vybrané územie, ktoré spĺňa predpoklady pre vybudovanie priestoru rekreácie a športu.

Riešeným územím je východný breh jazera Važina. Na základe skúmania športových a rekreačných aktivít v mikroregióne bola vypracovaná štúdia, ktorá hodnotila potenciál pre umiestnenie vybraných aktivít. Návrh, ktorý vznikol, je kombináciou plôch pre aktívny a pasívny oddych. Navrhnutím a umiestnením plochy pre dané účely sa môže zvýšiť úroveň týchto aktivít, ktorá podľa skúmaní je v súčasnosti na vzostupe a plochy v centre obce nedokážu pokryť množstvo návštevníkov, čo by navrhovaná plocha dokázala. Navrhnutá plocha je prepojená s okolím a nenarúša celkový charakter obce, zároveň však tvorí moderné a funkčné náhradné centrum obce.

Kompozícia zahŕňa všetky druhy športov a rekreácie, ktoré sa bežne vyskytujú v iných podobných areáloch a poskytuje tak možnosti pre širokú verejnosť. Priestor je doplnený o aktivity, ktoré sú v súčasnej dobe moderné a je možné ich zaradiť aj medzi netradičné. Plocha východného brehu je navrhnutá tak, aby dokázala uniesť záťaž veľkého počtu návštevníkov. Je schopná naplniť požiadavky veľkých kultúrnych podujatí a má potenciál pre ďalší rozvoj v rámci prezentácie obce.

Využitie práce pre vedu a prax

Práca a jej riešenie sa dá využiť ako modelový príklad riešenia verejných priestorov v oblasti kaskády, resp. lokalít kde sú vybudované derivačné kanále na rieke Váh. Keďže sa jedná o pomerne dlhý úsek, ktorý je upravený takýmto druhom kanálu, je tu veľký potenciál pre riešenia území najmä v okolí väčších miest ako sú napríklad Považská Bystrica, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, alebo aj Piešťany. Riešenie využíva prirodzený tvar kanálu a keďže sa kanály tvorili podobným spôsobom a to štrkovými násypmi z blízkych štrkovísk, je mnoho miest s podobnými parametrami ako je riešené územie jazera Važina.

Okrem spomínaného využitia je možné prácu využiť ako základ pre tvorbu verejných priestorov v obci. Priestor je tvorený tak, aby bol schopný vytvárať program pre veľké skupiny ľudí, môže byť využitý na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, súťaže a komerčné akcie obchodného charakteru. Priestor je schopný prijať mnoho ľudí a tým odľahčiť situáciu v centrách obcí, zvýšiť
bezpečnosť, zvýšiť efektivitu a zabezpečiť väčší komfort v príjemnejšom prostredí. Centrá obcí tak nebudú pociťovať tlak ľudí a doprava počas podujatí a slávností bude plynulejšia a bezpečnejšia. Modelový príklad poukazuje na moderné a efektívne riešenie verejných priestranstiev na vidieku.

Priečny rez S2
Priečny rez S2
Priečny rez - spevnenie
Priečny rez - spevnenie
Amphypier 2
Amphypier 2
Amphypier 4
Amphypier 4
Amphypier 5
Amphypier 5

Podklady: Denis Bechera

Poloha diela

Ing. Denis Bechera

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím