Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. október 2017
0
1444

Univerzitné centrum STU - diplomová práca

Diplomová práca zo Stavebnej fakulty STU nominovaná na Cenu profesora Jozefa Lacka.
Univerzitné centrum STU - diplomová práca
Autori: Ing. Daniel BuckoZastavaná plocha: 3881,76 m2Návrh: 2017 - 2017Adresa: Námestie slobody, Bratislava, SlovenskoPublikované: 18. október 2017

Prácu predstavuje autor:

Na moju víziu univerzitného centra STU mal vplyv aj študijný pobyt v Barcelone, kde som fyzicky navštívil „kampus“ Katalánskej Polytechnickej Univerzity v Barcelone. Veľmi ma zaujali ich podmienky na štúdium. V priestoroch univerzitnej knižnice mali študentské miestnosti pre 6 študentov, kde študenti mali k dispozícií projektor a tabuľu a riešili zadania spoločne. Kampus univerzity spájal študentov nie len z hľadiska štúdia, ale aj športu a voľno časových aktivít. To bola prvá vec po príchod, ktorá mi na fakulte chýbala. Každopádne Slovenská technická univerzita by mala takými to priestormi disponovať a snažiť sa študentov podnietiť pracovať v skupinách, pretože technické vedy a hlavne v praxi sa projekt rieši vždy skupinovo.

Fotodokumentácia
Fotodokumentácia

Cieľom mojej práce bolo vytvoriť univerzitné centrum STU v Bratislave vo vnútro bloku univerzity medzi chemickou, strojníckou a stavebnou fakultou. Prvým cieľom mojej práce je spojenie univerzitného života študentov a pedagógov fakúlt STU. Vytvorenie stretávacieho bodu univerzity takzvaného „Srdca Univerzity STU“, kde sa môžu konať rôzne podujatia univerzitného alebo fakultného charakteru. Vytvorenie reprezentačných a konferenčných priestorov pre univerzitu. Vytvorenie kvalitných podmienok pre štúdium a prispieť k lepšej vybavenosti univerzity. Vybudovanie technickej knižnice, ako úložisko obrovského množstva technických informácií, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou prehlbovania vedomostí študentov a pedagógov, ale aj odborníkov z praxe a nadšencov technických vied. Vytvorenie oddychových zón, kde študenti môžu tráviť voľný čas medzi vyučovaním. Vytvorenie stravovacieho zariadenia pre študentov a zamestnancov univerzity. Prispieť k lepšiemu zviditeľneniu prác študentov a pedagógov a ich činnosti na fakultách a tým prispieť k vyššej motivácií študentov po vedomostiach, informáciách a dianí na univerzite. Vyriešiť otázku parkovania univerzitných pracovníkov a čiastočne pokryť potreby parkovania v lokalite.

Širšie vzťahy
Širšie vzťahy

Objekt je situovaný v Bratislave v časti Staré Mesto, vo vnútrobloku medzi fakultami univerzity STU (chemicko-potravinárskej, strojníckej, stavebnej fakulty). Medzi ulicami Námestie Slobody, Imricha Karvaša, Radlinského, Jánska. V okolí objektu sa nachádzajú veľmi dôležité budovy, nie len z historického hľadiska, a preto sa nachádzame vo veľmi atraktívnom území v Bratislave. Medzi historické budovy môžeme zaradiť budovu úradu vlády (Letný arcibiskupský palác), Prezidentský palác (Grasalkovičov palác), Obchodná ulica, v blízkom okolí sa nachádza aj budova Slovenskej národnej banky, Slovenský rozhlas, významné postavenie má Námestie Slobody (Gottwaldovo námestie), ktoré ohraničujú budovy fakulty architektúry STU, budova Ministerstva dopravy, budova Strojníckej fakulty STU a už spomínaná budova úradu vlády. V blízkosti sa nachádza aj Kollárovo námestie a Medická záhrada.  Významnými budovami sú aj samotné budovy STU, ktoré partia k jedným z vrcholov funkcionalizmu na Slovensku. V okolí univerzity STU sa nachádzajú aj zastávky MHD (autobusu, električky aj trolejbusu), ktoré zabezpečujú transport do všetkých častí Bratislavy, čo takisto zvyšuje atraktivitu a cenu týchto pozemkov.

Analýza funkcií - riešené územie
Analýza funkcií - riešené územie

Budova univerzitného centra sa nachádza vo vnútro bloku Univerzity STU. Nachádzajú sa tu dve na seba kolmé mienkotvorné kompozičné osi smerujúce z Námestia Slobody a na ňu kolmá os smerujúca na Kolárovo námestie. Terén vnútro bloku mierne klesá od budovy Strojníckej fakulty po „novú“ budovu fakulty FCHPT. Pri návrhu bolo potrebné vyrovnať sa s týmto výškovým rozdielom a faktormi, ktoré vstupujú do daného priestorového modelu. Ďalšími faktormi, ktoré vstupujú do daného prostredia je okolitá výšková zástavba, orientácia pozemku voči svetovým stranám, priebeh inžinierskych sietí, výskyt krytu civilnej obrany medzi fakultami FCHPT a SvF, dopravné a pešie napojenia do vnútro bloku a v rámci  vnútro bloku. Tieto  všetky faktory  zohrávajú svoju úlohu pri návrhu univerzitného centra STU.

V súčasnosti sa vo vnútro bloku nachádza viacero prevádzok a objektov a z veľkej časti slúži na parkovanie áut.

Skice
Skice
Pracovné modely
Pracovné modely

Podľa počtu študentov na daných fakultách som uvažoval koľko študentov sa približne bude pohybovať po daných peších trasách uvažovaných v návrhu. Z tabuľky zverejnenej na stuba.sk som čerpal približné počty študentov v poslednom akademickom roku 2015/2016.

Z daných počtov študentov som si vytvoril graf, ktorý som následne premietol na dané pešie trasy v návrhu.

K tomuto vyobrazeniu musím byť kritický, lebo z dôvodu dlhšej prístupovej vzdialenosti fakúlt FEI, FIIT ako FCHPT, SvF, SjF a FA k univerzitnému centru s najväčšou pravdepodobnosťou študenti týchto fakúlt nebudú v takomto počte prichádzať do centra a bolo by vhodné použiť nejakú redukujúcu konštantu.

Analýza - Pohyb študentov do Univerzitného centra STU
Analýza - Pohyb študentov do Univerzitného centra STU

Z analýzy je vidieť, že teoreticky najviac využívanou trasou by bola zelená trasa, čo je trasa od Fakulty Architektúry a zastávky autobusu na ulici Námestia Slobody. S najväčšou pravdepodobnosťou toto univerzitné centrum študenti FEI a FIIT nebudú využívať s takou intenzitou ako študenti ostatných fakúlt. Druhou najviac využívanou trasou by bola oranžová trasa, ktorá prislúcha študentom a zamestnancom Stavebnej fakulty. Preto som sa rozhodol vytvoriť nový východ/vchod z fakulty SvF.                                                                                           

Mienkotvorným vchodom bude nástup a vchod od Námestia Slobody, kde na fasáde Strojníckej fakulty vytvoríme novotvar, ktorý rešpektuje rytmus fasády Strojníckej fakulty. Navrhovaný vchod sa nachádza pod konzolovitou prednáškovou sálou, ktorá svojím tvarom vytvára markízu a nemusíme tu dodatočne uvažovať o ďalšom prestrešení vchodu do Univerzitného centra STU.

Návrh vstupu do univerzitného centra z Strojníckej fakulty
Návrh vstupu do univerzitného centra z Strojníckej fakulty

Červená, ružová a zelená trasa, vchádzajú rôznymi vstupmi do vnútro bloku,  ale do rovnakého priestoru foyer Univerzitného centra STU. Preto som sa rozhodol vytvoriť tento priestor reprezentačne  a honosnejšie. V tomto priestore stúpa svetlá výška priestoru cez dve podlažia, takisto je tu umiestnené reprezentačné schodisko, ktoré má monumentálny vzhľad a pôsobí v priestore ako „funkčná socha“. Zastrešenie nad schodiskom je presklené, čo umocňuje jeho vzhľad a dáva schodisku ešte monumentálnejší vzhľad.

Návrh nového vstupu - Schodisko vo vstupnom priestore
Návrh nového vstupu - Schodisko vo vstupnom priestore

Analýza dopadu slnka a zatienenia pozemku

V tejto analýze som sa snažil o vytvorenie modelu okolitých budov a následné testovanie v hraničných dňoch počas roka - slnovratov (21.12 a 21.6.) a rovnodennosti (20.3 a 21.9). Analýzu som vytváral v programe Ecotect Analysis, kde som vyexportoval obrázky, ktoré zachytávajú čiastkové intervaly zatienenia resp. dopadu slnka na pozemok od 8:00 - 17:00. Je to časový interval, kedy sa zachytená slnečná energie dá využívať na produkciu energie, či už elektrickej alebo na ohrev vody.

  • Analýza zatienenia pozemku prislúchajúcu k 20. marcu. Je to jarná rovnodennosť a slnečné lúče dopadajú pod najväčším uhlom 45.1°  o 12:00. Na pozemok dopadá priame slnko od 10:00 do 16:00, kedy sa dá slnečná energia využiť ako zdroj energie.
  • Analýza zatienenia pozemku prislúchajúcu k 21. júnu. Je to letný slnovrat a slnečné lúče dopadajú pod najväčším uhlom  65.1° o 12:00. Na pozemok dopadá priame slnko od 08:00 do 17:00, čo znamená celkový sledovaný čas. V tomto období môžeme počítať s najvyššími slnečnými ziskami.
  • Analýza zatienenia pozemku prislúchajúcu k 21. decembru. Je to zimný slnovrat a slnečné lúče dopadajú pod najväčším uhlom 18.4° o 12:00. Na pozemok dopadá priame slnko od 11:00 do 15:00, čo znamená samozrejme najkratší čas s najnižšou intenzitou slnečných lúčov. V tomto období môžeme počítať s najnižšími slnečnými ziskami.

V tejto analýze môžeme sledovať zatienenie pozemku v extrémnych dňoch počas roka a zamyslieť sa nie len nad využitím slnečnej energie, ale skôr nad umiestnením stavby v danom území a takisto rozmiestnenie dispozícií podľa množstva priameho slnka a využitím tieniacej techniky, prípadné vytvorenie tieniacich prvkov na fasáde.

Analýza zatienenia
Analýza zatienenia

Budovy ako študentské centrá a knižnice sa v súčasnosti budujú ako reprezentačné budovy pre dané inštitúcie. Cieľom tohto typu budov je človeka inšpirovať a vzbudiť v ňom určité nadšenie a pritiahnuť ho. Objekt popiera pravouhlé tvary okolitej zástavby. Z pôdorysného, ale aj výškového hľadiska by sme mohli objekt rozdeliť na dva celky. V severnej časti je objekt  štvorpodlažný eliptického tvaru a na južnej strane objektu strecha druhého podlažia plynule klesá na povrch a vytvára zelenú pochôdznu strechu, čím opticky zmenšuje objekt a jeho podlažnosť. Južné nižšie krídlo budovy dynamicky smeruje k hlavnej kompozičnej osi smerujúcej k starej budove FCHPT - Kollárovmu námestiu. Organický tvar budovy zmäkčuje okolitú funkcionalistickú zástavbu a prináša do tohto striktne lineárneho prostredia priebeh kriviek, čo vytvára dynamiku prostrenia. Hra kriviek objektu  nadväzuje na krivočiarý tvar Auly Aurela Stodolu. Tento organický tvar osviežuje tento priestor a dáva mu úplne odlišný, no zároveň súčasný charakter, ktorý inšpiruje a priťahuje človeka.

Filozofia návrhu
Filozofia návrhu

Keďže objekt sa nachádza na veľmi obmedzujúcom území, musí sa dispozične optimalizovať podmienkam okolia. Jeho funkcia vychádza z postavenia v zastavanom území. Objekt sa nachádza medzi  fakultami, čím nás nabáda na spájanie záujmov univerzity a vytvárania medzi fakultných vzťahov, stretávacieho bodu, reprezentačného priestoru univerzity, priestoru na obohacovanie a prehlbovanie vedomostí a oddychovej zóny pre zamestnancov a študentov univerzity. 

Na prvé podlažie sa dostaneme zo štyroch vstupov. Hlavný mienkotvorný vstup do  Univerzitného centra STU je od Námestia Slobody cez vestibul Strojníckej  fakulty, kde sa pristaví novotvar prestrešenej pasáže až ku vstupu do univerzitného centra. Ďalší vstup do univerzitného centra bude viesť zo starej budovy fakulty FCHPT, ktorý bude prebiehať ponad budovu prednáškovej auly a lícovať s hlavnou kompozičnou osou vedúcou z Kollárovho námestia, až do univerzitného centra takisto vybudovaným novotvarom. Ďalší vstup by viedol cez starý vchod do vnútro bloku univerzity pre študentom fakulty Architektúry a FEI a FIIT zo zastávky MHD, ktorá je hneď vedľa vstupu do vnútro bloku.  Ďalší vstup  bude zo Stavebnej fakulty, ktorý bude nadväzovať na hlavnú kompozičnú os a bude viesť od ául na prvom poschodí pri kníhkupectve, cez schodisko prestrešené lomenicou, čím sa zopakuje nástupný akcent z hlavného vchodu SvF.         

Situácia
Situácia
Situácia
Situácia

Dispozícia prvého podlažia je ľahko čitateľná. Od fakúlt SjF, FCHPT, FA vstupujeme do vstupného priestoru, kde sa nachádza reprezentačné zdvojené točité  schodisko, ktoré vedie na druhé podlažie. Tento priestor slúži nie len ako vstupný priestor, ale aj ako výstavný priestor. Za schodiskom vo vstupnej hale sa nachádza informačný bod. Na juhozápadnej strane budovy sa nachádza šatňa na juhovýchodnej strane je predajňa kníh.  V strede dispozície sa nachádzajú dve konferenčné miestnosti, ktoré sa v prípade potreby dajú prepojiť automaticky posuvnou priečkou. Severnejšie, no stále v strede dispozície sa nachádza jedáleň s kuchyňou a výdajňou jedla. Takisto v prípade potreby sa medzi  konferenčnou miestnosťou a jedálňou dá otvoriť priestor automaticky posuvná priečka, a tým vytvoriť veľký priestor na reprezentačné účely.  V severnej časti sa nachádza administratívna časť knižnice so svojimi hygienickými priestormi a priestormi na oddych a vrátenie kníh. V administratívnej časti sa nachádzajú výťahy pre priamy kontakt knižnice s skladovými miestnosťami v prvom podzemnom podlaží. Nachádza sa tu  komunikačné schodisko pre zamestnancov. Kafetéria sa nachádza v južnom krídle budovy, do ktorej sa dostaneme cez výstavný priestor.  V dispozícií sa nachádza 6 schodísk, z toho dve požiarne schodiská, a 4 výťahy. Dve a dve schodiská na periférnych častiach dispozície spolu so sociálnymi zariadeniami pre ženy, mužov a telesne postihnutých ľudí a miestnosťami pre upratovačku a dve schodiská v strede dispozície. Dispozične je priestor riešený veľmi flexibilne. Chodby sa nachádzajú na obvode budovy a umožňujú vizuálny kontakt s okolím. Je to z dôvodu aby pri pozorovaní z okolitých budov bol v budove stále badateľný pohyb - život a budova evokovala „Srdce Univerzity“. Chodby budú slúžiť ako výstavný priestor a priestor na prezentáciu prác študentov a pedagógov, a tým zabezpečiť väčšiu informovanosť  o dianí na univerzite a fakultách.

Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NP

Druhé podlažie je odsadené v porovnaní s prvým o dva metre od fasády do vnútra priestoru, čím sa vytvára otvorený priestor cez dve podlažia nielen vo vstupnej hale, ale aj po obvode budovy. Dispozične sa v tomto podlaží nachádza vstup a kontrolný bod do knižnice a samotná knižnica s miestami pre čitateľov a voľný výber. Na severe budovy sa nachádza administratíva budovy, s pracovňou pre riaditeľa knižnice, sekretariát, metodický kabinet so zasadacou miestnosťou a kuchynka pre personál. V prvom podlaží knižnice je časť pre čitateľov periodík a technických časopisov a katalóg knižnice. V ďalšej časti je voľný vyber s čitateľskými a študijnými miestami. V severnej časti knižničného priestoru, kde sa spája s administratívnou časťou, je časť pre výpožičky, poradenskú službu respektíve servis knižnice.

Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NP

Na treťom podlaží sa dispozícia knižnice dostáva až k fasáde. Nachádzajú sa tu kontrolné body pri schodiskách a vstupoch do knižnice z pochôdznej strechy. Na južnej strane podlažia sa nachádza prevádzka kaviarne a oddychová miestnosť, ktorých dispozície vystupujú do štvrtého podlažia a možnosť východu na terasu, ktorá plynule klesá až na úroveň prvého podlažia. V strede dispozície sa nachádza knižnica s voľným výberom a čitateľské miesta na obvode podlažia. V dispozícií knižnice sa nachádzajú dve IT centrá s kapacitou 2x17 miest. Miestnosti sú vybavené projektorom a tabuľou a môže slúžiť aj ako školiace IT - učebne  Na prirodzené osvetlenie priestoru je tu  vytvorený výrazný eliptický otvor v stropnej konštrukcií okolo ktorého sú ďalšie študijné miesta. V severnej časti je administratíva, no zredukovaná voči druhému podlažiu. Na periférií v severnej časti budovy sa nachádzajú študijné priestory s projektorom slúžiacich na rezerváciu.

Pôdorys 3. NP
Pôdorys 3. NP

Vo štvrtom podlaží sa redukuje pôdorys v južnej časti. Ako je spomenuté vyššie v južnej časti objektu  je kaviareň a oddychová zóna a v strede dispozície sa opakuje dispozícia z tretieho podlažia, spolu s otvorom v stropnej konštrukcii. V severnej časti sa zväčšuje kapacita študijných miestnosti a zmenšuje sa administratívna časť. V južnej časti je navrhnutá kuchynka s umývadlom pre čitateľov knižnice s možnosťou  vyjsť na slnečnú južnú terasu.

Pôdorys 4. NP
Pôdorys 4. NP

Na streche sa nachádzajú dva presklené polkruhové výťahové šachty, s ktorými je možné vyjsť na strechu. Strecha je riešená ako oddychová zóna s rôznymi aktivitami pre študentov. Je to navrhnutá vydláždená vychádzková plocha okolo svetlíka v strede dispozície s výhľadmi na Bratislavský hrad, pamätník Slavín, televízna veža Kamzík. V severnej časti pôdorysu strechy sa nachádza textilné hyperbolické prestrešenie. Pod prestrešením je zhotovený mobiliár na relax (lavičky, lehátka)  Je tu navrhnutá aj športová plocha 20 m x 15 m s basketbalovými košmi ohradená oceľovou sieťovinou. Ostatná plocha strechy je riešená ako zelená vegetačná strecha.

Pôdorys strechy
Pôdorys strechy

V prvom podzemnom podlaží sa nachádzajú sklady kníh (kompaktné regále) a administratívna časť knižnice. Technické miestnosti strojovne vzduchotechniky, kotolne a miestnosti zabezpečujúce požiarnu bezpečnosť (vodná nádrž na springler a elektrická centrála), a parkovanie s prístupom od novej budovy FCHPT a rampou od SjF. Toto podlažie je z veľkej časti pod terénom, no východná časť parkovania je otvorená, a tým je časť podlažia prirodzene prevetrávaná a osvetlená. 

Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PP

V druhom podzemnom podlaží sa rozširuje kapacita parkovacích miest. Nachádzajú sa tu aj technické miestnosti. Vstup áut do tohto podlažia je zabezpečený jednosmernou rampou od fakulty FCHPT a rampou v južnej časti pôdorysu. Nachádza sa tu aj rampa, ktorá vedie do časti skladov fakulty FCHPT. Aj toto podlažie je z východnej strany čiastočne osvetlené a prevetrávané prirodzene.

Pôdorys 2. PP
Pôdorys 2. PP

Napriek svojmu rozsahu je exteriér budovy materiálovo riešený kompaktne. Nosný systém budovy je železobetónový skelet, ktorý je po obvode opláštený oceľovým ľahkým čiastočne transparentným obvodovým plášťom. Niektoré plochy obvodového plášťa sú nahradené tieniacimi plochami. Fasádne profily a prvky sú navrhnuté v bielej  farbe. Terasy na budove sú čiastočne riešené ako zelené pochôdzne strechy, čo umožňuje fasáde vyniknúť.

Rezy
Rezy
Pohľady
Pohľady
Pohľady
Pohľady

Na Slovensku je táto téma univerzitných centier ešte stále iba v plienkach a čaká na svoj rozmach. V minulosti sa univerzity a ich „centrá“ vkladali do budov samotných  univerzít - fakúlt. S rozmachom informačných  technológií a trendov v dnešnom svete sa vytvára nový samostatne stojaci objekt s viacerými funkciami, ktoré slúžia k zlepšeniu kvality daných univerzít. Svojim spôsobom to  vypovedá aj o kvalite univerzity v svetovom merítku.

V zahraničí je tento typ budovy známi, a ako je vyššie spomenuté, univerzitné centrá vznikajú v blízkom kontakte s univerzitou. Univerzitné centrá plnia viacero funkcií, no hlavne sa v nich stretávame s hlavnou funkciou knižnice. Knižnice zaznamenali v poslednej dekáde obrovský pokrok. Samotný knihovníci a renomovaný architekti nevedia odhadnúť a zadefinovať trend knižníc a knižničného priestoru budúcnosti. Aj keď vytvorený priestor by mal spĺňať niekoľko faktorov. Mal by byť funkčný, adaptabilný, prístupný, variabilný, interaktívny, inšpiratívny, ekologický, bezpečný a spoľahlivý, efektívny, vhodný využívať informačné technológie a posledným dôležitým faktorom ktorý spája myseľ používateľov s duchom inštitúcie tzv. „Wow“ faktor. S pribúdajúcim časom vznikajú názory, aby sa celý koncept knižnice zameral na prácu s informačnými technológiami a bol viac interaktívny. Objemy kníh sa z knižničného priestoru pomaly vytrácajú. Preto knižnica  okrem vzdelávacej a informačnej funkcie preberá  mnoho iných funkcií, či už oddychovú, reprezentačnú, stravovaciu, stretávaciu a snaží sa prilákať študenta a predĺžiť jeho čas strávený v centre.

Podklady: Daniel Bucko

Poloha diela

Ing. Daniel Bucko

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím