Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. júl 2017
0
3380

Cvernovka Housing - diplomová práca

Diplomová práca z Fakulty Architektúry STU nominovaná na Cenu profesora Jozefa Lacka. Projekt sa zaoberá dlhodobo riešenou témou revitalizácie industriálneho areálu Cvernovky.
Cvernovka Housing - diplomová práca
Ateliér: KUBAarchAutori: Ing. arch. Radka KubaliakováPlocha pozemku: 12 260 m2 Zastavaná plocha: 5 240,82 m2Návrh: 2017 - 2017Adresa: Košická , Bratislava, SlovenskoPublikované: 7. júl 2017

Bývalá cvernová továreň je situovaná v rozvojovej časti mesta. Mení sa jej poloha z industriálnej zóny na novú mestskú štvrť. Hlavným cieľom mojej diplomovej práce bolo pretvoriť pôvodnú štruktúru urbanistickej zástavby tak, aby vyhovovala súčasným požiadavkám, súčasným trendom a aby spĺňala funkcie, ktoré sú vhodné pre takéto širšie centrum mesta. Cvernovka sa nachádza na hranici medzi pôvodnou bytovou výstavbou a novou administratívnou polyfunkčnou zónou. Je zaujímavým uzlom, ktorý prepája pôvodnú štruktúru zástavby s novými výškovými budovami.

V rámci novo navrhovaného riešenia mestského bloku Cvernovky je cieľom diplomovej práce navrhnúť polyfunkčný bytový komplex. Objekt sústredí v sebe prevažne funkciu obytnú, ale aj iné prevádzky občianskej vybavenosti podporujúce atraktivitu prostredia a mestský charakter bloku. Spolu s ostatnými objektmi a funkciami tejto novej zástavby a v symbióze s atmosférou génia loci pôvodnej Cvernovky, by mal tento dom spoluvytvárať príťažlivé záujmové centrum nadmestského významu. Cvernovka Housing, je teda polyfunkčný bytový dom, ktorý spája bývanie, kultúru, oddych, zelené záhrady, home office do jedného celku.

Analýza - koncept
Analýza - koncept
Skice
Skice
Skice
Skice
Skice
Skice

Širšie vzťaširšie vzťahy a koncept riešenia

Územie cvernovej továrne sa nachádza v novovznikajúcom centre mesta Bratislavy, v mestskej časti Ružinov, na rozhraní pôvodnej zástavby bytových domov z 50-tych rokov a rozsiahlej novej polyfunkčnej zóny okolo Hlavnej autobusovej stanice, ulíc Továrenská, Čulenova a zóny Pribinova. Priestor, nachádzajúci sa v blízkosti dobre fungujúcom centre bývania, v blízkosti nákupných centier, električiek, ťažiskovej dopravy. Chýba kľudnejšie prostredie plné prírody, zelene, pokoja a čistého vzduchu bez rušnej dopravy. Stavba reaguje na existujúcu urbanistickú štruktúru.

Trojuholníkový tvar riešeného pozemku je lemovaný ulicami Košická, Páričkova a Svätoplukova. V bývalom areáli Bratislavskej cvernovej továrne sa v súčastnosti nachádzajú stavby slúžiace pre bývanie, kreatívny priemysel, administratívu, výrobu a služby. Riešená lokalita je súčasťou katastrálneho územia Ružinov v Bratislave. Pozemok sa nachádza na Košickej, Páričkovej a ulici Svätoplukovej. V súčasnosti sa v danej lokalite územia nachádzajú dve výškové dominanty. Občianska vybavenosť je lokálneho významu. V blízkosti sa nachádzajú dobre funkčne riešené bytové komplexy. Terén územia má prevažne rovinatý charakter. Všetky verejné inžinierske siete nachádzajúce sa v lokalite (voda, kanalizácia, plyn, optická sieť, elektrické vedenia) umožňujú bezproblémové napojenie na prípojky navrhovaného objektu.

Cvernovka prešla za 115 rokov svojej existencie pozoruhodnými premenami, či už vo svojej internej štruktúre rôznymi prestavbami výrobných objektov, alebo radikálnou premenou okolia, v ktorom sa areál nachádza. V čase založenia závodu bola súčasťou veľkej východnej priemyselnej zóny Bratislavy. Susediace podniky boli významné závody ako Kablo, Gumon alebo Apollo. V blízkosti bola železničná stanica, zimný prístav, doky a viaceré sklady. V súčasnosti sa z extravilánu dostáva Cvernová továreň, do centra mesta, vzniká nové polyfunkčné centrum. Mení sa celý význam Cvernovky. Vzniká mesto v meste.

Urbanistický návrh
Urbanistický návrh

Návrh urbanistickej zóny - priestorová kompozícia a organizácia územia

Celé navrhované územie v súčasnom stave tvoria zbúrané časti bývalej Cvernovej továrne, ktoré sú už dlhé roky nevyužívané. Dané územie v centre mesta Bratislavy už dlhé roky chátra a devastuje prostredie. Prevádzky, ktoré sa nachádzali v území museli odísť, celé prostredie chátra a nemá funkčné využitie. Územie je taktiež ohraničené komunikáciami, ktoré vymedzujú územie a vytvárajú možné komunikačné vstupy do územia.

Na južnej časti je situovaná hlavná rýchlostná komunikácia - hlavný dopravný uzol, ktorý tvorí hlukovú bariéru. Na ulici Košickej je možnosť využitia nulová. Nachádzajú sa na nej len parkovacie plochy. V navrhovanom riešení je celá Košická ulica riešená ako potenciálny mestský bulvár, ktorý komunikuje s navrhovaným parterom a celou urbanistickou štruktúrou Cvernovky. Z ulice Košická sú navrhnuté aj rôzne priechody a hlavné komunikačné pešie a cyklistické ťahy, ktoré privedú ľudí do ťažiskového priestoru v srdci Cvernovky.

Širšie vzťahy
Širšie vzťahy
Širšie vzťahy
Širšie vzťahy

Trojuholníkový pôdorys je ohraničený troma komunikáciami. Z každej komunikácie sú navrhnuté vjazdy do podzemnej garáže, ktorá je situovaná v podzemnom podlaží pod celým trojuholníkovým pozemkom. Hlavnú kompozičnú kostru a zároveň aj kompozičnú os riešeného územia tvorí práve ulica Košická a navrhnutý mestský bulvár. ktorý ústí do hlavného dopravného uzlu, v blízkosti polyfunkčnej autobusovej stanici. Práve v tomto bode bude riešený aj hlavný ťažiskový vstup do celého urbanistického komplexu Cvernovka. Dominantný vstup, bude riešený v danom mieste hlavne kvôli polyfunkčnému komplexu autobusovej stanice. Vytvorí sa akoby námestie,  rušné centrum s administratívou, ďalej k rozšírenému pôdorysu Cvernovky bude umiestnená ďalšia poloverejná zóna, plná obytných funkcií, športu a relaxu. V severnej časti pozemku sa poloverejný priestor rozplynie do súkromného plného zelene a oddychu.

Riešené územie bude rozdelené do troch základných celkov. A to na verejný, poloverejný a súkromný priestor, ktorý bude rozčlenený aj architektúrou na jednotlivé celky, ktoré budú navzájom prepojené a ktoré budú medzi sebou komunikovať. Ďalším dominantným prvkom v území bude aj pradiareň, okolo ktorej sa vytvorí námestie, kultúrne centrum, s prvkami zelene. Celý priestor bude predelený cvernami, akoby budovami, ktoré gradujú rôznymi smermi. Ponúkajú tak priestor zeleni a oddychovým plochám.

Pohľad zhora
Pohľad zhora
Pohľad zhora
Pohľad zhora
Košická ulica
Košická ulica
Košická ulica
Košická ulica
Námestie
Námestie
Pohľad pred námestie
Pohľad pred námestie

Funkčné využitie

Funkčné využitie celého areálu Cvernovky je odlišné od zámeru pôvodných objektov. Pôvodné objekty menia funkcie, pretože celé územie mení svoj charakter. Z industriálneho územia sa mení na novovznikajúce centrum Bratislavy a to je hlavný dôvod zmeny funkcie. Celá oblasť prechádza podstatnou zmenou a preto aj areál Cvernovky mení svoj charakter. Z pôvodných priestorov zostáva zachovaná Pradiareň, Stredná odborná škola a existujúci bytový dom umiestnený v severnej časti pozemku. V okolí Pradiarne, kultúrnej pamiatky sa vytvorí kultúrne námestie, miesto stretávania sa. Ťažiskový bod, srdce Cvernovky. Okrem výstavných priestorov budú vytvorené rôzne malé výrobné dielne, technické múzeum a ateliéry, čo jej ako kultúrnej pamiatke dáva špecifický charakter.

Novonavrhnutá štruktúra obsahuje štyri základné funkcie: obytnú, administratívnu, občiansku vybavenosť a kultúrnu zložku. Celé územie je rozčlenené na tri základné časti a to kľudovú, oddychovú zónu, plnú zelene, bývania, relaxu. Ďalej prechádza súkromný priestor do poloverejného kultúrneho priestoru, v okolí Pradiarne. V južnej časti pozemku vzniká verejný priestor. Námestie, dominantná časť, hlavný vstup do areálu Cvernovky s prevažnou administratívnou funkciou, ktorá nadväzuje na administratívny charakter okolitých blokov a novonavrhovanú polyfunkčnú autobusovú stanicu. Na ulici Košickej, vzniká mestský bulvár, ktorý je doplnený o polyfunkčný parter a tým komunikuje aj rušná ulica s urbanistickou štruktúrou vo vnútri Cvernovky.

Doprava

V okolí trojuholníkového pôdorysu Cvernovky sa vytvoria tri hlavné vjazdy do podzemnej garáže. Na južnej časti je situovaný hlavný dopravný uzol. Prevažná časť parkovacích miest je vytvorená v podzemnej garáži. Iba malá časť je situovaná popri cestnej komunikácii ako pohotovostné parkovanie. Vo vnútri zástavby je navrhnuté aj spomaľovanie dopravy, nachádzajú sa tam parkovacie státia v zeleni. Podzemná garáž slúži nielen pre bytové domy, ale aj pre administratívu či hotel. Samotný vnútroblok je navrhovaný primárne pre peší pohyb s možnosťou vjazdu dopravnej obsluhe či zásobovaniu.

Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PP

Zeleň

Cvernovka ako urbanistický komplex, nedisponuje s väčšími zelenými plochami. Ťažisková zeleň sa nenachádza ani v okolí urbanistickej zástavby. V novonavrhovanom riešení sa zeleň objavuje prevažne vo vnútri trojuholníkového pôdorysu. Sú navrhované aj stromové aleje, alebo pásy zelene v priestore medzi funkčnými blokmi aj na mestskom bulvári na Košickej ulici. Pozemná zeleň je doplnená aj o zelenú strechu, ktorá okrem estetickej funkcii pomáha vytvoriť príjemnú mikroklímu vo vnútri Cvernovky.

Kompozícia

Kompozičná snaha bola zakomponovať objekt do existujúcej urbanistickej štruktúry a zástavby. V okolí sa nachádzajú dve dominanty. Dominanta je situovaná na južnej strane v centrálnej križovatke a v hlavnom dopravnom uzly riešeného územia, v blízkosti novej polyfunkčnej autobusovej stanici. Celá urbanistická kompozícia je monotónna, no novovznikajúce dva objekty sú výrazne odlišné a práve preto, som sa snažila vytvoriť gradujúcu hmotu, ktorá rastie k výškovým budovám, ďalej však rastie aj nadstavba pradiarne, ktorá graduje opačným smerom, ako spomínané výškové dominanty. V centre Cvernovky, vznikne, ešte jedna cverna, niť, ktorá graduje opačným smerom a vznikajú vo vnútri územia zaujímavé priehľady, podchody, nadchody a oddychové priestory, pre kultúru.

Pohľad na objekt
Pohľad na objekt

Koncept riešenia

Hlavnou myšlienkou pri návrhu mestského polyfunkčného domu, bolo vytvoriť funkčné priestory pre ľudí, mladých ľudí s deťmi, vytvoriť centrum, miesto stretávania sa. Držala som sa urbanistického riešenia a hlavným cieľom bolo vytvoriť cvernu, ktorá akoby klesá k dominantnej časti Cvernovky. Celý objekt je zložený zo 4 blokov, ktoré sú pospájané a gradujú, klesajú rôznymi smermi. Cieľom bolo vytvoriť námestie, pred pradiarňou, kultúrnou pamiatkou. Vytvorením pódia, športového, kultúrneho centra a lezeckej steny môže byť priestor nového námestia dominantným prvkom v návrhu. Vzniknuté pódium má funkčné aj prevádzkové vlastnosti. Každý človek, ktorí prechádza územím Cvernovky sa zastaví v centre, v srdci Cvernovky, novovytvorenom námestí.

Princípy, ktorých som sa pri svojom návrhu držala sú zachovanie priemyselného dedičstva, pokračovanie v historickom a funkčnom vrstvení areálu a nadviazanie na fungovanie “mesta v meste”. Všetko sú to princípy, ktoré sú charakteristické pre Cvernovku a vyskytovali sa opakovane v priebehu celého vývoja areálu. Hlavným determinantom môjho návrhu je, že sa vytvorí mestský bulvár na Košickej ulici a tým sa vytvoria prevádzky v parteri. V južnej časti objektu bol cieľ vytvoriť akoby námestie, verejný priestor, ktorý by spájal ľudí a dať do prostredia funkcie, ktoré potrebujú nielen ľudia z obytných budov, ale prevažne ľudia z okolitých občianskych budov. Znovu dať priestor Cvernovej továrni, ale už ako obytná štruktúra, kultúrne centrum pred pradiarňou a mestský bulvár na Košickej ulici.

Funkčné, dispozično - prevádzkové využitie

Funkčné využitie navrhovanej budovy mestského polyfunkčného komplexu je prevažne obytné. V juhozápadnej časti sa funkcia mení z obytnej na kultúrne centrum. V nadväznosti na kultúrnu pamiatku Pradiareň. Vzniká námestie, bod stretávania sa a ťažiskový bod celého návrhu. V danom mieste je navrhnuté pódium, ktoré komunikuje s kultúrnou pamiatkou a rovnako aj s celým urbanistický riešením.

Hlavné vstupy do objektu sú riešené ako z ulice Košickej, tak aj z Páričkovej. Parter je využívaný ako prenajímateľné priestory, galérie, urban market, tržnica, ateliéry, obchod, knižnice, kaviarne, piváreň. Zvolené funkcie nadväzujú na celé urbanisticé riešenie a bývalým funkciám daného priestoru. V ostatných podlažiach sú navrhnuté komunitné centrá, home offices, byty pre obyvateľov Cverovka Housing, ďalej ateliéry a spoločenské pristory záhrad.

Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NP

Dispozičné riešenie bytov je jednoduché, prevažne ide o dvojizbové byty, jednoizbové byty ale aj mezonetové byty. V preplávajúcich bytoch je využívaná orientácia svetových strán západ a východ. V daných miestach sú navrhnuté až štvorizbové a päťizbové byty. Keďže navrhovaný bytový dom má orientáciu aj na severnú stranu, bola navrhnutá otvorená pavlač, ktorá vytvára možnosť navrhnutia záhradiek a spoločných priestorov pre obyvateľov domu. V niektorých častiach sú navrhované home offices, ktoré si môžu prenajať ako ďalšiu miestnosť pre prácu. Severná pavlač je v jednej časti riešeného objektu odsadená a tým umožňuje orientovať izbu aj k jednotlivým exteriérovým záhradám, ktoré prechádzajú celým bytovým domom. Sú osvetľované z hora. Dôležité sú aj výrezy záhradiek, ktoré prechádzajú celým bytovým domom na severnej strane bytového komplexu a vytvárajú zeleň, ktorá v Cvernovke chýbala a je nevyhnutnosťou. Zeleň je navrhovaná aj v druhej časti pavlačového bytu a slúži aj ako priestory na fajčenie z home office  priestorov.

Do mestského polyfunkčného komplexu sa vchádza 6timi vstupmi. Dominantným vstupom je presklená kocka, ktorá drží celú mostovú konštrukciu aj s troma nadzemnými podlažiami. V kocke sú navrhnuté výstavné priestory cverien, sklad bicyklov a taktiež komunikačné jadro. Akcentom v komunikačnom presklenom jadre je aj priamočiare oceľové schodisko, ktoré má industriálny charakter a dotvára celú kocku. Ďalším dominantným prvkom je aj oceľové točité schodisko so sklenými stupňami, ktoré dominuje v južnej časti návrhu. Je situované v pivárni a umožňuje priechod medzi kultúrnym centrom, pivárňou, námestím a kaviarňami v oddychovej zóne návrhu. Mojim cieľom bolo vytvoriť prvok, ktorý by pôsobil industiálne a mal aj funkčné využitie. Spomínané schodisko, len v pozmenenej forme je možné využiť aj v ďalších častiach návrhu a to sú mezonetové byty, ateliéry, ktoré spájajú dva priestory.

Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 3. NP
Pôdorys 3. NP
Pôdorys 4. NP
Pôdorys 4. NP
Pôdorys 5. NP
Pôdorys 5. NP
Pôdorys 6. NP
Pôdorys 6. NP
Pôdorys 7. NP
Pôdorys 7. NP

Konštrukčno-technické a materiálové riešenie

Nosný systém mestského polyfunkčného komplexu, Cvernovka Housing je kombinovaný, tvorený železobetónovým skeletom s modulom 8 100 mm a priečnym nosným systémom v horných nadzemných podlažiach. Železobetónový skelet bol navrhnutý hlavne pre vzdušnosť partera a variabilnosť, flexibilnosť v navrhovanom dispozičnom riešení bytov.

Jednotlivé hrúbky priečok medzi bytmi sú akustické 150 mm. Schodisko je navrhnuté ako monolitické dvojramenné s medzipodestou. Stropná konštrukcia je riešená ako bezprievlaková. Bezprievlakové stropy - odľahčené železobetónové stropné dosky sú obojsmerné. Pre odľačenie stropu bol použitý nový moderný konštrukčný systém U-BOOT BETON - stratené debnenie z recyklovaného polypropylénu. Tvarovky U-BOOT majú tvar zrezaného ihlanu so štvorcovou základňou 520x520 mm. Takto odľahčený strop umožňuje dosiahnuť veľké rozpätie, variabilitu v riešení. Pri rozpätí 8 100 mm je úspora hmotnosti až 25,31 %.

Strešná konštrukcia v návrhu je šikmá s miernym sklonom, je ukončená atikou a odvodnená vnútro - objektovými dažďovými zvodmi. Nad navrhovaným pódiom je prestrešenie aj z funkčného hľadiska. Tvorí tienenie pred slnečným žiarením. Materiálové riešenie navrhovanej fasády je moderné a jednoduché. Aby bolo zvýraznené gradovanie objektu som zvolila bielu fasádu, ktorá pôsobí jednotne. Navrhovaná je biela omietka a veľké francúzske okná, ktorých rámy sú čiernej farby. Zábradlie na fasádach je navrhnuté ako oceľové tyčové. Hlavne kvôli industriálnemu charakteru Cvernovky. Farba zábradlia je čierna.

Rezopohľad
Rezopohľad
Rezopohľad
Rezopohľad
Rezopohľad
Rezopohľad

Architektonické a výtvarné riešenie

Z analýz a konceptu vychádza celé objemové riešenie polyfunkčného komplexu Cvernovka Housing. Kompozičnou snahou bolo vytvoriť cvernu, ktorá prechádza z ulici Košickej až po kultúrnu, dominantnú časť celého riešeného územia Cvernovky - Pradiareň. Preto jednotlivá hmotá klesá a stúpa zároveň. Je vytvorený podchod pre odľahčenie priestoru a vytvorenia jednotlivých zón. Prepojenie funkčných celkov je taktiež príčinou vytvorenia danej hmoty. Celý objem má pôsobiť jednotne, nie však monotónne. Vytvorením pódia a tzv. kukátka v južnej časti objektu bola snaha o vytvorenie námestia, bodu stretávania sa. Pochôdzna terasa, lezecká stena aj piváreň, ktorá prepája jednotlivé funkčné zóny tvoria dominantné prvky v návrhu. Ďalej aj točité oceľové schodisko je akýmsi akcentom v priestore Cvernovka housing.

Industriálny charakter celej Cvernovky je ponechaný a vyzdvihnutý práve schodiskom a oceľovými zábradliami, ktoré sú náznakom priemyslu a industiálu. Pódium pri pradiarni je navrhnuté aj ako pochôdzna trávnatá plocha, priestor pre kultúrne slávnosti, oddych a rekreáciu spojenú so športovou zložkou - lezeckou stenou, ktorá dodáva komplexu hravosť a funkčnosť. Lezecká stena môže byť taktiež akcentom a tiež zanecháva priestoru industriálny charakter. Lezecké steny a bouldre boli kedysi tvorené v opustených priemyselných, halových objektoch, ktoré našli svoje využitie práve v športovom charaktere. Kompozičným akcentom je aj otvorená predsadená pavlač, ktorá je výtvarným doplnkom páričkovej ulice. Tvorí ju hliníková fasáda, v bielej farbe, aby sa zachovala jednotnosť a koncepcia návrhu.

Pohľad
Pohľad
Pohľad
Pohľad
Pohľad
Pohľad

Vizualizácie:

Podklady: Radka Kubaliaková

Ateliér

Poloha diela

Ing. arch. Radka Kubaliaková

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím