Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. marec 2022
0
566

MIB spoločne s odborníkmi na Dunaj dokončil urbanistickú štúdiu Bratislavského Dunajského Parku

Ako prepojiť rozsiahle územie dunajskej prírody a vytvoriť vhodné lokality, ktoré môžu ľudia využívať na oddych či šport?
MIB spoločne s odborníkmi na Dunaj dokončil urbanistickú štúdiu Bratislavského Dunajského Parku

Nová štúdia o Bratislavskom Dunajskom Parku, ktorá je súčasťou strategického dokumentu Bratislava 2030, navrhuje podrobnejšiu reguláciu a zásady výstavby a rozvoja v prospech tvorby verejných priestorov v nábrežnej časti Dunaja. prináša konkrétne opatrenia, ako ochrániť a prepojiť rozsiahle územie dunajskej prírody, a vytvoriť vhodné lokality, ktoré môžu ľudia využívať na oddych či šport.

Kompletnú štúdiu o Bratislavskom Dunajskom Parku si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

O štúdií BDP

Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s odborníkmi z iniciatívy Bratislavský Dunajský Park dokončili prvú komplexnú urbanisticko-krajinársku štúdiu, ktorej cieľom bolo zhromaždiť kľúčové dáta a nastaviť jednotné pravidlá pre ďalšie aktivity v rámci Dunaja a jeho brehov. Štúdia navrhuje ako prepojiť rozsiahle územie dunajskej prírody a vytvoriť vhodné lokality, ktoré môžu ľudia využívať na oddych či šport. Všetky zásahy do tohto chráneného územia sa majú vykonať systematicky a s ohľadom na životné prostredie. Štúdia obsahuje aj návrhy na vodohospodársku obnovu Dunaja v kontexte Vodného plánu Slovenska.

Komplexný materiál je rozdelený na krajinné a architektonické zásahy, vodohospodárske opatrenia a úpravy brehov.

Prvotná Bratislavského Dunajského Parku 

Prvotnú víziu BDP sformulovala ešte v roku 2019 skupina nezávislých odborníkov zložená z prírodovedcov, architektov, urbanistov, vodohospodárov a tiež ochranárov životného prostredia. Spoločne navrhli ako využiť potenciál Dunaja v Bratislave a zlepšiť jeho ochranu. Táto občianska iniciatíva sa následne spojila s MIB-om, ktorý ako koncepčný inštitút mesta pre mestský rozvoj a územné plánovanie odbornú štúdiu pomohol zrealizovať a súčasne sa stal jej odborným gestorom.

MIB vypracovanú štúdiu spolu s odporúčanými opatreniami poskytne ako východiskový materiál všetkým aktérom, ktorí majú právomoc navrhnuté riešenia v tomto území realizovať. Vďaka tomu, že MIB spolu s iniciátormi BDP vypracovali komplexnú štúdiu s konkrétnymi opatreniami na zlepšenie súčasného stavu, uľahčil prácu ostatným aktérom, ktorí majú kompetencie zmeny v tomto území realizovať. MIB spoločne s hlavným mestom majú obmedzené možnosti, pretože nemajú priamy dosah na väčšinu pozemkov BDP. Zároveň štúdia slúži ako návrh, ktorý je pred realizáciou úkonov potrebné ďalej rozpracovať do ďalších štádií projektových dokumentácií . No už teraz s ňou hlavné mesto pracuje pri úprave generelov vodných tokov.  

Územie

Navrhované územie BDP na pravom brehu Dunaja zaberá asi 28 kilometrov dlhý úsek od rakúskej po maďarskú hranicu. Na ľavom brehu sa vytipovalo územie od sútoku Dunaja s Moravou až po Hamuliakovo, vrátane lužných lesov mimo inundačného územia, s výnimkou zastavaných častí Bratislavy, a to od Mosta Lanfranconi po Vlčie hrdlo. Na tomto území sa nachádzajú vzácne zbytky ramenného systému, prírodné rezervácie Starý háj, Dunajské ostrovy a Ostrovné lúčky, ako aj chránené areály Pečniansky les, Soví les, Chorvátske rameno či Hrabiny.

Tri základné ciele štúdie

 • Prvým je ochrana územia BDP, to znamená zastaviť akúkoľvek ďalšiu devastáciu územia, či už z pevniny alebo z rieky.
 • Druhým je obnova prírodnej krajiny, s čím súvisí hlavne obnova riečneho charakteru územia tam, kde to je možné.
 • A tretím cieľom je sprístupneniu územia pre verejnosť tak, aby nedochádzalo k devastovaniu chránenej prírody. Ambíciou nie je počet rekreantov obmedziť, ale usmerniť ho pomocou zonácie územia. Pravé zonácia zadefinuje nárazníkové zóny s intenzívnym pohybom ľudí, napríklad pozdĺž priesakového kanála, ako aj územia, do ktorých nebude vstup umožnený vôbec, čo sú napríklad bez zásahové územia s najvyšším stupňom ochrany.

K čomu má štúdia pomôcť

 • využitie potenciálu rieky a jej prírodného okolia pre rekreáciu, šport, kultúru a vzdelávanie
 • obnova prírodných brehov, riečnych ramien, vodných prvkov, riečneho  ekosystému a jeho funkcií
 • odstránenie sedimentov, nevhodných brehových opevnení
 • zabezpečenie ochrany chránených území
 • revitalizácia lužných lesov, prinavrátenie pôvodných rastlinných a živočíšnych druhov, podpora biodiverzity
 • prepojenie územia chodníkmi, sprístupnenie vstupmi, priame previazanie s mestom
 • zonácia, s ktorou súvisí usmernenie návštevnosti
 • nastavenie udržateľného manažmentu a správy územia 

Inšpirácia z Viedne

Pri tvorbe vízie Bratislavského Dunajského Parku poslúžili ako inšpirácia opatrenia, ktoré urobili vo Viedni, aby rieku pretekajúcu cez mesto lepšie zapojili do každodenného života ľudí. V blízkosti Dunaja vytvorili rekreačné miesta, kde môžu ľudia tráviť voľný čas a zároveň ich aktivita nie je hrozbou pre okolitú prírodu. Za úspechom udržateľného spôsobu ochrany dunajskej prírody stoja regulácie a zonácie, ktoré sú urobené zmysluplne. Vďaka tomu sa docieli, aby sa ľudia mohli voľne pohybovať po parku a súčasne bola príroda chránená. To znamená, že ľudia sa môžu pohybovať len na vyznačených chodníkoch a tiež je jasne stanovené, kde majú vstup zakázaný.

“Doteraz mesto, ministerstvo či príslušné organizácie nemali k dispozícii takýto druh materiálu. Dnes držíme v rukách štúdiu, ktorá dokáže prepojiť relevantných aktérov v tomto území a skoordinovať ich aktivity a zásahy v prospech dunajskej prírody. Štúdia dokáže významne prispieť k vzniku udržateľného turizmu vytvorením chodníkov, lávok, cyklotrás alebo lokálnych športovísk. Rovnako podporuje vznik náučných centier v prírode. V neposlednom rade chce zlepšiť protipovodňovú ochranu a revitalizáciu dunajských ramien, čím sa zlepší manažment vodného toku a záplavových území,” uviedla Dana Hudcová, zástupkyňa riaditeľa Metropolitného inštitútu Bratislavy, ktorá projekt BDP koordinuje.

Kompletnú štúdiu o Bratislavskom Dunajskom Parku si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Zdroj: MIB
Foto: Marek Velček
Foto: Marek Velček
Foto: MIB

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím