Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
13. máj 2019
0
2130

Multi Comfort Students Contest 2019 - výsledky

Výsledky národného kola obľúbenej študentskej súťaže.
Multi Comfort Students Contest 2019 - výsledky

Témou XV. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže ISOVER Multi Comfort House Students Contest 2019, vypísanej firmou Saint-Gobain v spolupráci s magistrátom mesta Miláno bola rehabilitácia a prepojenie stanice metra Crescenzago s územím priľahlého sídliska v súlade s víziou #milano2030.

Crescenzago sa nachádza sa severovýchode od centra Milána a administratívne je jeho súčasťou od roku 1923. História Crescenzaga siaha do doby bronzovej, kedy sa datuje jeho prvé osídlenie. V roku 1808 na základe dekrétu vydaného Napoleónom bolo Crescenzago a 36 ďalších obcí pripojených k Milánu s cieľom zvýšiť obecné príjmy z daní. Toto ustanovenie bolo neskôr zrušené Rakúsko-Uhorskom, ktoré opäť udelilo Crecscenzagu administratívnu samostatnosť. Významnou historickou pamiatkou na území dnešného Crescenzaga zachovaný komplex opátstva z 12. storočia a niekoľko rezidenčných víl z 18. storočia. Crescenzago obsahuje rozsiahle zelené plochy, známy Lamborgo park ako aj industriálne pamiatky a archeologické nálezy. Toto kedysi nezávislé slobodné mesto sa po rokoch stalo súčasťou navzájom prepojených predmestí po obvode Milána, v ktorých bytová výstavba bola obývaná slabšími sociálnymi vrstvami. Stanica nadzemného metra Crescenzago je dnes súčasťou zelenej trasy a spája štvrť s mestským centrom a južnou časťou Milána.

Cieľom súťaže bola integrácia stanice metra Crescenzago pomocou nových peších prepojení s jestvujúcim urbanistickým prostredím sídliska ako aj návrh novej polyfunkčnej zástavby na nevyužívaných plochách sídliska s prihliadnutím na regionálny kontext lokality z hľadiska zástavby a klimatických podmienok. Súčasťou návrhu bola aj renovácia troch existujúcich obytných domov v blízkosti riešeného polyfunkčného územia. Riešené územie bolo v súťažných podmienkach rozdelené na tri územné celky A, B a C, z ktorých každý mal predpísaný typ zástavby a funkčnú náplň. Predmetom návrhu v územnom celku A bola nová polyfunkčná zástavba do maximálne 5 nadzemných podlaží (z toho prvé dve podlažia občianskej vybavenosti a služieb). Na území B bolo úlohou súťažiacich navrhnúť stratégiu renovácie a adaptácie na príklade troch existujúcich obytných domov s cieľom zvýšenia ich komfortu pre obyvateľov pri znížení celkovej spotreby energie. Územný celok C má byť riešený ako prepojenie území A a B s vyriešením prevádzok občianskej vybavenosti (obchody) a služieb a s tým súvisiacich novovzniknutých verejných priestorov, ktoré umožnia konanie príležitostných trhov a spoločenských podujatí. Návrh má priniesť do daného územia nové impulzy, zvýšenie energetickej efektívnosti a udržateľnosti v súlade s kritériami Multi Comfortu Saint-Gobain. Spôsob rehabilitácie územia a adaptácie jestvujúcich bytových domov má brať do úvahy a nové prostriedky a nástroje využívajúce rýchlu a neinvazívnu renováciu. Okrem udržateľnosti novej zástavby a celkového riešenia územia musia byť zvažované sociálne a ekonomické aspekty a ich dopad na život obyvateľov sídliska.

Na príprave národného kola súťaže a jeho vyhodnotení sa podieľala slovenská divízia firmy ISOVER a Fakulta Architektúry STU v Bratislave. Národného kola sa zúčastnili študenti v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Medzinárodné kolo, do ktorého postupujú prvé tri návrhy z národných súťaží sa bude konať 5. - 8. júna 2019 v Miláne.

Do národného kola bolo zaslaných 14 návrhov. Porota národného kola zasadala dňa 24. 4. 2019 v zložení:

Ing. arch. Ľubomír Závodný, Hosť. Prof., ÚABB, FA STU Bratislava - predseda
Prof. Ing. arch. Róbert Špaček, PhD., ÚEEA, FA STU Bratislava
Ing. arch. Štefan Polakovič, ÚAOB, FA STU Bratislava
Ing. Arch. Pavol Pokorný, SKA
Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., Vydavateľstvo EUROSTAV
Ing. arch. René Baranyai, SKA
Karolína Barényi, Vydavateľstvo Jaga
Ing. Lukáš Kopiar, Ing. Ľubomír Štulrajter , 1. cena v národnom kole 2018
Ing. Vladimír Balent, divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products, s. r.o.
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., ÚKAIS, FA STU Bratislava, tajomník súťaže

V zmysle súťažných podmienok boli ocenené tri prvé návrhy prvou, druhou a treťou cenou. Porota okrem toho udelila odmeny za inovatívne riešenia.

Hodnotenie poroty:

1. miesto - súťažný návrh č. 6, heslo 341064
Autori: Peter Králik, Zuzana Šišková, SvF STU BA

Prínosom návrhu je silný urbanistický koncept a komplexnosť riešenia návrhu. Nová výstavba preberá tvaroslovie plytkých stredomorských striech aj do návrhu nových domov. V návrhu je riešená aj revitalizácia jestvujúcich domov na území B pridaním nových objemov pri schodiskách. Porota odporúča doriešiť protihlukovú bariéru od jestvujúcej automobilovej komunikácie a nadzemnej trasy metra a zvážiť objem a výškovú hladinu navrhnutej občianskej vybavenosti na pozemku C, ktorá je v tejto polohe v nesúlade s podmienkami súťaže.

 

2. miesto - súťažný návrh č. 4, heslo 837952
Autori: Bc. Marek Cipko, Bc. Simona Trimlová, 6. ročník, FA STU BA

Návrh je citáciou mestskej štruktúry s námestím a jej pretavenia do nového konceptu. V rezidenčnej časti A narába s otáčaním objemov bytových domov, kde ponúka typy ubytovania pre rôzne vekové a sociálne skupiny. Prínosom riešenia sú zošikmené strechy s umiestnením zariadení na využívanie slnečnej energie. V časti B návrh zasahuje do územia dvora, čo je podľa podmienok súťaže nežiaduce. Porota odporúča dopracovať revitalizáciu objektov na pozemku B, ktoré sú povinnou súčasťou návrhu pri dodržaní podmienok (projekt uvažuje iba so zateplením fasád).

 

3. miesto - súťažný návrh č. 8, heslo 28031
Autori: Ema Soukupová, Barbora Šimkovičová, 3. ročník, FA STU BA

Koncept výstavby nových bytových domov je založený na modulovom riešení bytových domov, kde návrh dokladuje riešenia bytov nepresvedčivo a nepočíta s adíciou domov ktorá je problematická pri naznačenom pôdoryse domov z hľadiska orientácie a presvetlenia. Dopravné riešenie v pôdoryse absentuje. Rekonštrukcia bytových domov na pozemku B je riešená zateplením stien a pridaním vertikálnych zelených záhrad na štítových stenách sekciových bytových domoch a nahradením plytkých sedlových striech vegetačnými plochými strechami. Chýba komplexný urbanistický výkres v pôdorysnom zobrazení. 

Odmeny:

Cenu časopisu Eurostav od vydavateľstva Eurostav získava súťažný návrh č. 1, heslo 210993:
autor: Lenka Kohútová, 2. ročník, SvF STU BA

Cenu časopisu ARCH od vydavateľstva Eurostav získava súťažný návrh č. 10, heslo 125079:
autor: Ivona Hroncová, Simona Fischerová, 3. ročník, FA STU BA

V Bratislave, 24. 4. 2019
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.,
tajomník súťaže

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím