Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. október 2016
0
23866

Výsledky súťaže na športovú halu vo Vajnoroch

Prinášame výsledky súťaže, ktorej predmetom bolo architektonické a hmotovo-priestorové riešenie viacúčelovej športovej haly so zázemím a urbanistické riešenie areálu s návrhom statickej dopravy.
Výsledky súťaže na športovú halu vo Vajnoroch

 

Mestská časť Bratislava – Vajnory vyhlásila ku dňu 19. mája 2016 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž „Športová hala Bratislava – Vajnory“. Predmetom súťaže návrhov bolo architektonické a hmotovo-priestorové riešenie viacúčelovej športovej haly so zázemím a urbanistické riešenie areálu s návrhom statickej dopravy k navrhovanej stavbe. Účelom súťaže bolo zabezpečenie štúdie na vypracovanie projektovej dokumentácie k vybudovanie športovej haly vo Vajnoroch. Výstavu súťažných návrhov si môžete pozrieť v termíne 26.10.2016 (10.00 hod.) až 29.11.2016 (do 12.00 hod.) v Kultúrnom dome Bratislava – Vajnory.

Porota rozhodla o víťazoch nasledovne:

1. cena – 3.000,-€

Návrh č. 2 – hantabal architekti: Ing. arch. Juraj Hantabal, Ing. arch. Michaela Hantabalová, Ing. arch. Jakub Hanták, Bratislava

"Halu sme sa snažili umiestniť do riešeného územia tak, aby sa vytvorilo predpolie pred halou a to priamo v nadväznosti na vstup do areálu. Taktiež sme umiestnením rešpektovali jestvujúcu vysokú zeleň na pozemku, ktorú doplňujeme o ďalšie stromy", z autorskej správy.

Hodnotenie poroty: 

Hlavnou prednosťou návrhu je vhodne zvolená celková filozofia riešenia športovej haly a celého areálu, ktorá je doložená veľmi výpovednou schémou. Z nej je jednoznačne vidieť, že autori sa zamerali na  merítko športovej haly, ktorú riešili v širšom kontexte urbanistických vzťahov, kde v bezprostrednom okolí riešeného územia dominuje zástavba rodinných domov.  Autori znížili merítko   čiastočným zapustením haly do terénu a tým sa výškou stavby prispôsobili okolitej štruktúre  tak, že hala  svojou výškou  zapadá do  kontextu  vidieckeho  charakteru zástavby a nepôsobí rušivo , čo predkladaný návrh graficky dokladuje zakreslením haly  do panorámy obce.  Pozitívom je aj osadenie haly, ktoré rešpektuje  existujúcu vzrastlú zeleň v území , ktorú dopĺňa o novú a vytvára  z nej dôležitý architektonický prvok  predpolia haly. Takto vzniknutý rozptylový priestor pred halou  má všetky  predpoklady vzniku   námestia. Túto budúcu funkciu tiež umocňuje umiestnenie  pizzerie, ktorá  využíva tieto plochy a priamo s nimi komunikuje.  Architektonické  riešenie haly je  veľmi účelné. Autori  pracujú s pravidelnými tvarmi a hmotami.  Pozitívom riešenia  je presklenie haly na severovýchod, teda do časti predpolia haly. Hala tak ostáva chránená pred priamym slnkom, čo sa určite odzrkadlí aj v ekonomike prevádzky haly. Zároveň toto presklenie vytvára kontakt s námestím a umožňuje ľuďom zhromaždeným na námestí , sledovať dianie v hale.  Aktivity v hale sa tak stávajú súčasťou širšieho priestoru – ako len haly samotnej. Hlavný vstup  osadený priamo na hlavnú os prístupovej komunikácie je jasne čitateľný . Autori miernym zošikmením strechy dosiahli prekrytie  a hlavne nápadité zdôraznenie hlavného vstupu.  Samotné dispozičné riešenie haly je veľmi účelné. Cez  jeden hlavný  vstup vstupujú športovci aj návštevníci. V prípade väčšej akcie je možné otvoriť dvere priamo na námestie.  Orientácia v objekte je jednoduchá. Kvalitu návrhu by podporilo  riešenie priameho vetrania šatní športovcov, prípadné ich využitie aj pre vonkajšie športy.  Porota naopak oceňuje zvolené materiálové riešenie haly, ktoré je navrhnuté z drevených lepených nosníkov  a stĺpov. Celá fasáda je navrhovaná z dreveného termizovaného obkladu,  doplnená hlinikovými presklenými plochami.  Riešenie strechy  s extenzívnou zeleňou na lávovom substráte, ktoré nie je odinakiaľ vnímané je na ďalšom zvážení.  Porota by zvážila umiestnenie ľadovej plochy  nad čiastočne zapusteným parkoviskom.     Predkladaný návrh  predstavil najkultivovanejšie spracovanie súťažnej témy   ako v oblasti urbanistickej a celkového zasadenia návrhu  do kontextu obce – tak aj nesporne v kvalite architektonického riešenia a designu.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2

 

2. cena – 2.000,-€

Návrh č.8 - AKJančina: Ing. Arch. Juraj Jančina, Ing. Arch. Jozef Bátor PhD., Bratislava

"Objekt je situovaný na západnej hrane pozemku, vďaka čomu je ponechaná veľkorysá plocha pre rozptylový priestor pre športovcov na juhu a pre divákov na východe pozemku. Severná časť obsahuje športové plochy – v letnej prevádzke dve volejbalové ihriská a v zimnej priestor pre ľadové klzisko v priamej nadväznosti na zázemie (šatne a sklad techniky). Návrh vytvára príjemný verejný priestor s estetickou a funkčnou športovou halou, ktorá sa harmonicky začleňuje do existujúceho priľahlého okolia a do navrhovaného verejného a športového priestoru", z autorskej správy.

Hodnotenie poroty:

Prednosťou návrhu je ambícia autora riešiť v návrhu širší kontext urbanistických vzťahov v území. Prejavuje sa to v návrhu logickým rozložením funkcii v území,  dopravným a peším napojením územia, orientáciou voči svetovým stranám a vytvorením adekvátneho nástupného predpolia s parametrami verejného priestoru zohľadňujúceho aj budúci rozvoj územia. Čitateľnosť a logika  širších vzťahov sa premietla aj do účelného, prevádzkovo veľmi čistého riešenia dispozície. Autor vedome a správne navrhuje všetky rozhodujúce funkcie športovej haly na jednom podlaží v parteri objektu. Nástupy z predpolia, vstupné priestory pre divákov, vstupy do hľadiska a prepojenie na pizzeriu podporené architektonickými prostriedkami, ako sú pomer plných - zasklenených plôch a bezchodbové dispozície, umožňujú návštevníkom intuitívnu orientáciu v objekte. Rovnako samostatný vstup pre športovcov, jednoduché dispozičné riešenie šatní, ich úrovňové prepojenie na  halu, prípadne na divácke vstupné priestory sú charakteristické pre návrh.  Tieto parametre sú nesporne dôležitým predpokladom dobre fungujúcej športovej haly najmä pri plnom zaťažení, rešpektujúc požiadavky rôznych režimov prevádzky, ako sú tréningy, zápasy, záujmové športovanie pre širokú verejnosť, prípadne iné spoločenské a kultúrne podujatia. Kvalita dispozičných a prevádzkových riešení sa premieta aj do architektúry bez snahy po dominancii a náznakov formalizmu. Geometrická hmota s funkčnými vertikálnymi drevenými lamelami dáva dobré predpoklady zapojenia veľkej hmoty športovej haly do kontextu vidieckeho charakteru územia. Porota odporúča zvážiť podzemné garáže, hoci sú čiastočne prirodzene osvetlené- vetrané, ako aj veľký rozsah terénnych úprav do úrovne druhého nadzemného podlažia. Tieto riešenia budú nielen nákladné, ale aj neprimerané charakteru prostredia. Kvalitu návrhu by podporila aj možnosť priameho vetrania šatní športovcov a ich prípadné využitie pre exteriérové športoviská.

Porota hodnotí návrh ako vysoko kultivovaný po obsahovej a formálnej stránke. Autor v návrhu vyjadril empatiu voči územiu, pochopenie prevádzky športovej haly a citlivosť pre a mieru architektonického riešenia.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2

 

3. cena – 1.000,-€

Návrh č.5 - Ing. Arch. Juraj Furdík CSc., Ágnes Gyarmati, Bratislava

"Základným cieľom návrhu bolo v stiesnených priestorových podmienkach vyriešenie optimálneho situovania športovej haly s pizzeriou, vonkajších športových plôch so zachovaním objektu domu seniorov a zabezpečenia prístupu peších, cyklistov a automobilov s požadovaným parkovaním", z autorskej správy.

Hodnotenie poroty:

Pozitívom urbanistického riešenia je jednoduchosť  a logickosť osadenia jednotlivých stavebných objektov predovšetkým zreteľným vstupom  do hlavnej budovy samotnej športovej haly z ulice Alviano, jasnou čitateľnosťou dopravných  komunikácií s možnosťou dobudovania budúcich možných rozvojových lokalít vo Vajnoroch, návrhom statickej dopravy vzhľadom na jej požadovaný rozsah jej umiestnením výlučne na teréne, čo umožňuje  jej ľahkú prevádzku  a obsluhu . Návrh prináša pozitívne dispozičné riešenie možnosti priameho sekundárneho vstupu do šatní športovej haly aj pre ostatných športovcov športujúcich na externých športových plochách. Naopak sa javia priestory pizzerie v dispozícii objektu haly , ktoré by po zvážení mohli byť presunuté viac k hlavnému vstupu v spojení s externými športoviskami tak, aby bolo možné sledovať z letnej terasy pizzerie športovcov aj na vonkajších  športoviskách. Svojou hmotou, objemom mierkou a jednoduchým výrazom sa samotný objekt haly stáva formálny voči okolitej zástavbe.  Taktiež nie je v situácii jednoznačne definovaný výraznejší peší prístup k hlavnému vstupu do objektu a na športoviská v predloženom návrhu kolidujúci so statickou dopravou.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2

Ostatné návrhy uvádzame v chronologickom poradí: 

 

Návrh č.1 - KACC: Ing. Michal Karako, Bratislava

"Východiskovými bodmi návrhu bolo zachovanie objektu Senior centra AMICO, zachovanie bikrosovej dráhy, zachovanie čo najväčšieho počtu vzrastlých stromov a zelene v jestvujúcom areáli, v neposlednom rade tiež súťažné požiadavky na dispozično - prevádzkové riešenie športovej haly a súťažné požiadavky na urbanisticko-architektonické riešenie", z autorskej správy.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2

 

Návrh č.3 - Obermeyer Helika, Bratislava

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2

 

Návrh č.4 - Ing. Arch, Peter Šercel, Ing. Arch. Andrej Švec, Veľké Úľany

"Hlavným cieľom návrhu je poňatie lokality ul. Alviano – Vajnory v zmysle kompaktného celku a vytvorenie nového urbanistického konceptu, ktorý bude vyhovovať požiadavkám moderného športového areálu s pridruženými funkciami. Na základe analýz sme sa rozhodli znížiť kapacitu športovej haly a začleniť tak novovzniknuté objekty medzi existujúcu zástavbu", z autorskej správy.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2

 

Návrh č.6 - R Projekting, Bratislava

"Architektonické riešenie vychádza z maximálnej využiteľnosti haly na danom teréne. Objekt je situovaný tak aby boli využité svetové strany v prospech haly. Presklený hlavný vstup je orientovaný na juhozápadnú stranu, čím sa dosiahne dostatočné preslnenie vstupnej haly aj pizzerie. Aby nedochádzalo k prehrievaniu", z autorskej správy.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2

 

Návrh č.7 -  zerozero: Ing. Arch. Irakli Eristavi, Ing. Arch. Pavol Šilla, Prešov

"Zásadnou ideou nášho riešenia je vytvorenie komplexu, v ktorom na jednej strane vystupuje ústredný halový priestor a na strane druhej jeho exteriérový protipól, nádvorie-exteriérová aréna. Kubus haly je doplnený o vysunutú podnož, ktorá obsahuje všetky požadované funkcie, optimalizuje vzťah k výške okolitej zástavby a svojimi stĺporadiami a ochodzami definuje nádvorie", z autorskej správy.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2

 

Návrh č.9 - Ing. Arch. Igor Čierny, Dipl. Ing. Arch. Michael Kravec, Ing. Arch. Ján Pavúk PhD., Ing. Arch. Irenej Šereš, Bratislava

"plochou na parkovanie a trojuholníkovým seniorským objektom. Medzi týmito dvoma priestormi sa nachádza cesta, z ktorej je prístup do všetkých objektov a možností užívania. Športová časť sa skladá zo športovej haly, vonkajšieho športového priestoru a z parkoviska pre všetkých užívateľov. Domov dôchodcov bude zapojený do vstupného areálu formou aj farebnosťou.. Športová hala je súčasťou verejného priestoru. Je spojovacím článkom medzi parkoviskom a vonkajším športoviskom", z autorskej správy.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2

 

Návrh č.10 - Dopravoprojekt: Ing. Arch. Ľudovít Horváth, Ing. Arch. Ondrej Horváth, Bratislava

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2

 

Návrh č.11 - Endorfine, Bratislava

"Pri tvorbe celkového návrhu boli zásadné vstupy, ktoré boli odvodené z potrebného objemu pre funkcie haly a vyriešenie organizácie statickej dopravy a exteriérových ihrísk. Kruhový pôdorys športovej haly sme zvolili kvôli nepravidelnému urbanizmu okolia. Takýto prístup tiež umožnil začlenenie všetkých funkcií do jedného objektu. Kruh priaznivo reaguje na okolité prostredie do všetkých strán – ponecháva priehľady a priestor. Hmota je maximálne odsadená od okolitej zástavby a stáva sa centrálnym bodom tohto areálu. Zapustením plochy ihriska o podlažie do zeme, sa podstatne znížila výšku haly", z autorskej správy.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2

 

Návrh č.12 - GRIDO Architekti, Bratislava

"Zadanie predpokladá umiestnenie troch veľkých plôch - Hala, Ľadová plocha, a Parkovisko na danom pozemku. To tento pozemok kapacitne neumožňuje na jednej úrovni ani za predpokladu sanácie a premiestnenia pizzerie. Nový návrh počíta s vyčisteným územím od všetkých objektov i spevnených plôch pri rešpektovaní seniorského domu a maxima existujúcej zelene, umiestnenej pozdĺž hranice pozemku. Aby sa nový návrh nepremenil na prázdne parkovisko pred prázdnym kontajnerom, umiestnil návrh 2/3 statickej dopravy do podzených garáži. Na úrovní terénu návrh ponecháva približne kapacitu existujúceho parkoviska (obsluhujúceho dnes pizzeriu, senior dom a športové outdoorové plochy)", z autorskej správy.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2

Zápisnice zo zasadania poroty nájdete v prílohe nižšie:

Podklady: Hana Mateičková

Poloha na mape

Súvisiace články

Ing. arch. Jakub HantákSKhantak@atelierfilter.com
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím