Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. október 2020
0
3163

Súťaž o Cenu profesora Jozefa Lacka 2020 má svojho viťaza

Výsledky celoštátnej súťaže o najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl na Slovensku za akademický rok 2019/20.
Súťaž o Cenu profesora Jozefa Lacka 2020 má svojho viťaza

Sumár aktuálneho ročníka predstavíme so sprievodným textom Ing. arch. Evy Oravcovej, PhD., ktorá pôsobí ako tajomníčka Ceny profesora Jozefa Lacka od roku 1993:

Ukončením práce poroty a udelením Ceny prof. Jozefa Lacka za akademický rok 2019/2020 sa úspešne uzavrel ďalší ročník tejto prestížnej študentskej súťaže a naplnil sa odborný a ľudský odkaz tohto nezabudnuteľného pedagóga.

Hlavná cena ako aj udelené Odmeny sú najvyšším ocenením ktoré získava autor najlepšej diplomovej práce za uplynulý aktuálny akademický rok – absolvent ktorejkoľvek zo škôl s architektonickým zameraním na Slovensku.

Tohoročná súťaž o Cenu profesora Jozefa Lacka bola však výnimočná z viacerých hľadísk. Dovŕšil sa už jubilejný 30. ročník súťaže a forma jej priebehu bola tiež netradičná – poznačená mimoriadnymi okolnosťami, ktoré vznikli následkom šírenia sa globálnej pandémie. Tohoročná súťaž o Cenu prof. Jozefa Lacka prebehla online, prostredníctvom video-konferenčného nástroja Google Meet.

Za týmto účelom bola v spolupráci s redakciou ARCHINFO prostredníctvom jej webových stránok vytvorená zdieľaná platforma, kde boli uložené všetky súťažné projekty vo výbornom grafickom rozlíšení, ako aj sprievodné texty a slovo autorov. Link na túto stránku bol v dostatočnom časovom predstihu k dispozícii na nahliadnutie súťažiacim, ako aj porote. Súťaž bola dlhodobo pripravovaná a organizovaná s cieľom jej úspešného online priebehu.

Priebeh súťaže

Dňa 24. 09. 2020 o 8,30 hod. sa postupne na online meet prihlásili súťažiaci zo všetkých kútov Slovenska. Podujatie zahájila krátkym uvítacím príhovorom tajomníčka poroty Ing. arch. Eva Oravcová. Predstavila členov poroty, ktorých pre tento ročník menovalo Prezídium Spolku architektov Slovenska v zložení: architekti Pavel Suchánek (predseda poroty), Patrícia Kvasnicová, Jakub Hanták (architekti ocenení alebo nominovaní v niektorej z prestížnych Cien SAS).

Súťažiacim sa prihovoril aj prezident SAS Ing. arch. Juraj Hermann, priblížil vážnosť tejto študentskej súťaže s dlhoročnou tradíciou a v závere zaželal všetkým úspešný deň. Tajomníčka poroty potom predstavila súťažiacich a pokračovala krátkou organizačnou informáciou o programe, časovom harmonograme, priebehu súťaže - forme a spôsobe online prezentácie zdieľaním obrazovky svojho počítača všetkým zúčastneným.

Súťažiacich oboznámila aj s hlavnými kritériami výberu, ktoré sú pre porotu pri spôsobe hodnotenia a prístupu k výberu budúcich ocenených prác relevantné. Porota hodnotí úroveň konceptu, prínosu, filozofie návrhu, úroveň kvality a znalosť architektonických a technických princípov, úroveň kvality prezentácie návrhu, grafického a výtvarného spracovania.

Porota sa následne podrobne oboznámila s autorským riešením, zámerom, obsahom a cieľom každej z nominovaných diplomových prác, ktoré boli odprezentované ich autormi. Po predstavení prác mala porota možnosť následne s každým z autorov diskutovať a v krátkej rozprave hlbšie vniknúť do ním predloženej a riešenej problematiky.

Pred porotou bolo odprezentovaných všetkých 12 nominovaných projektov.

Po predstavení všetkých prác bola navrhnutá prestávka a porota sa stretla na súbežnom neverejnom meete. Tu mali členovia poroty ešte priestor na preverenie si detailov (práve z web stranky Archinfo), čím získali prípadné ďalšie potrebné informácie pre svoje zodpovedné rozhodovanie o výsledkoch. Po obsiahlej diskusii a preverenia danými kritériami vybrala práce, ktoré nominovala na ocenenia.

V zmysle Štatútu Ceny prof. J. Lacka jednomyseľne vybrala prácu, ktorej udelila hlavnú cenu - Cenu prof. Jozefa Lacka za akademický rok 2019/2020 a ďalšie 4 práce, ktorým za ich špecifický prínos v niektorej oblasti udelila Odmeny.

 

 

Cena a Odmeny boli udelené nasledovným súťažiacim (prezentácia projektu sa zobrazí po kliknutí na obrázok):

 

Cena PROF. JOZEFA LACKA 2020 – Cena za najkvalitnejšie komplexné naplnenie požadovaných kritérií súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v aktuálnom akademickom roku. Udeľuje sa práci, ktorá najlepšie spĺňa kritériá súťaže o Cenu prof. J. Lacka.
Autorka: Ing. arch. Andrea BUŠOVÁ / FAD STU Bratislava
Názov diplomovej práce: Polyfunkčný objekt – obytný súbor Saint-Denis, Paríž
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Pavel Paňák, hosťujúci profesor

Hodnotenie poroty:

Autorka vo svojej diplomovej práci rieši zadanie 16. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže organizovanej spoločnosťou Isover. Úlohou bolo navrhnúť komplexné riešenie výstavby v post-industriálnej oblasti bývalého priemyselného areálu. Dominantou návrhu je polyfunkčný objekt, ktorý sa nachádza na rozhraní riešeného obytno-rekreačného územia a železničnej trate. Je to bariérový dom, ktorý zabezpečuje vhodné akustické podmienky rezidenčnej oblasti.

Autorka sa excelentným spôsobom zhostila náročnej úlohy. Otvorene priznáva inšpirácie “dlhého domu” - figúry 20. storočia a aj industriálnej estetiky, ktorým však tvorivým spôsobom dáva novú kvalitu. Riešenie polyfunkčného domu prináša nový typologický druh – hybrid. Vhodne experimentuje s funkciami, ich vzájomnou kombináciou a odvážnym situovaním funkcií, ktoré sme zvyknutí vídať mimo sídiel. Kladie otázky o udržateľnosti a ekonomickej opodstatnenosti, súčasne poskytuje na tieto otázky svoje odpovede. Trvalé umiestnenie žeriavu, ako súčasti domu, je inovatívne a zaručuje bezproblémovú výstavbu prefabrikovanej konštrukcie a aj jej budúce prestavby a adaptácie počas životnosti objektu. Pôvodne nevýhodná poloha vedľa železničnej trate, sa vďaka invenčnému návrhu premenila na výhodu - priame napojenie objektu na železnicu umožnilo riešenie nových funkcií. Výsledkom práce je podľa autorky “urbanistický a sociálny experiment, ktorý má ponúknuť širokú škálu funkcií, ktoré prekračujú obvyklú mestskú polyfunkčnosť“.

Diplomová práca má vynikajúcu grafickú úroveň, prehľadne a jednoznačne dokumentuje fundamentálne zámery riešenia. Okrem už uvedených kladov porota ocenila inovatívny prístup, experimentovanie s funkciami, architektonické a designové riešenie hlavného polyfunkčného objektu a sebavedomé pretavenie industriálnej estetiky do novej kvality.

Za najkvalitnejšie komplexné naplnenie požadovaných kritérií súťaže sa porota jednomyseľne rozhodla udeliť tejto diplomovej práci CENU PROF. J. LACKA.

 

Odmena PRO RENOVATIONE – odmena za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti rekonštrukcie a revitalizácie industriálnej historickej budovy

Autor: Ing. arch. Ľuboš Dobóczi / FAD STU Bratislava
Názov diplomovej práce: Postindustriálna renesancia – Centrálny polyfunkčný objekt stanice a sieť vertikálnych verejných priestorov, Areál baní Cígeľ, Prievidza
Vedúci diplomovej práce. Ing. arch. Štefan Polakovič, hosťujúci profesor

Hodnotenie poroty:

Autor vo svojej architektonicko-urbanistickej štúdii interpretuje víziu o reinkarnácii zabudnutých, nevyužívaných a už zdevastovaných priemyselných brownfieldov. Vdychuje im spolu s riešiteľským tímom svojho Vertikálneho ateliéru novú funkciu mesta, ktoré je priamo prepojené so súmestím Prievidza – Bojnice jestvujúcou koľajovou dopravou. Nová tvár baní Cígeľ, ktorá by mohla byť azda aj hlavným scénickým priestorom vedecko fantastického seriálu z dielne „Netflix“, kumuluje rozhranie funkcií zahŕňajúcich široký záber: od bývania, prechodného ubytovania, cez administratívu, múzea, dokonca aj priemyslu. Pre porotu bol čiastočne problematický rozsah prestavby areálu, ktorý by investične zrejme determinoval rozvoj vlastného súmestia Prievidza – Bojnice, pre študentské zadanie však isto veľká výzva pre víziu.

Predmetom odmenenej práce je objekt v centrálnej polohe areálu. Autor ho vo svojom návrhu sebavedomo transformuje na výškovo radený verejný priestor. Vertikálna súhra rôznych funkcií objektu začína príjazdovou jestvujúcou koľajovou traťou pod objektom, plynulo a ambiciózne pretkáva tektoniku domu, nasleduje formu a odpovedá dômyselným splynutím rôznych funkcií, ktoré nepriamou vertikálou vrcholia gastro prevádzkou s botanickou záhradou. Autor svojim vyzretým architektonicko / sochársko / grafickým prejavom ukazuje, že ako absolvent a čerstvý architekt, je pripravený na svojej púti „kreatívnym priemyslom“ zožať nemalé úspechy.

Porota ocenila celkovú úroveň návrhu, ktorého neľahkým cieľom bola revitalizácia industriálneho objektu a udelila autorovi odmenu PRO RENOVATIONE.

 

Odmena PRO METAMORPHOSIS - odmena za najlepšiu úroveň prístupu k hľadaniu zmeny funkcie a nových výtvarných hodnôt objektu

Atorka: Ing. Michaela Vatraľová
Názov diplomovej práce: Konverzia raketovej základne, Bratislava
Vedúci diplomovej práce: Pavol Paňák

Hodnotenie poroty:

Vo svojej diplomovej práci autorka rieši na prvý pohľad neatraktívny priestor dnes opustenej a spustnutej raketovej základne na Devínskej Kobyle. V areáli bola nedávno vybudovaná vyhliadková veža a lokalita sa postupne stáva vyhľadávaným miestom a cieľom peších a cyklistických výletov obyvateľov Bratislavy. Konverzia objektov raketovej základne a revitalizácia jej okolia sa tak stáva aktuálnou spoločenskou požiadavkou a jej premenou na objekt s novou, atraktívnou funkciou aj ďalšou vhodnou príležitosťou na získanie poznatkov. Porota ocenila citlivý a zdržanlivý prístup riešenia s dôrazom na prírodné prostredie chránenej krajinnej oblasti.

Čiastočne otázna pre porotu bola veľkosť areálu, nie celkom jasne zadefinovaná orientácia v ňom a absentovalo aj preverenie možnosti asanácie niektorých objektov a navrátenie ich miesta prírode, čo však môže byť spochybňované snahou podľa slov autorky: „o zachovanie pamäti na obdobie studenej vojny“.

Napriek tejto polemike porota ocenila ideový zámer, ako aj celkovú úroveň návrhu, vrátane kvalitného grafického a textového spracovania a udelila autorke odmenu PRO METAMORPHOSIS.

 

Odmena PRO FILOZOFIA – odmena za najkvalitnejšie rozpracovanie filozofického princípu a aplikácie jeho riešenia v architektonickom návrhu
Autorka: Ing. arch. Slávka HERTNEKIOVÁ / KA FUTU Košice
Názov diplomovej práce: Košické MULTI - KULTY mestá, miesta a intervencie
Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD

Hodnotenie poroty:

Autorka má vo svojej záverečnej práci ambície zachytávať témy, ktoré ďaleko presahujú samotnú architektúru. Jej diplomová práca je spracovaná netradičnou formou na vysokej úrovni. autorka sa ňou snaží odpovedať na množstvo otázok, ktoré si kladie na multidisciplinárnej úrovni. Ponúka svoj pohľad na možné riešenia zložitých a nie len architektonických problémov. Autorka svojou prácou preukazuje nespornú architektonickú kvalitu, pričom dosť výrazne osciluje medzi architektúrou, umením, sociológiou či dokonca psychológiou. S používanými údajmi sa pohráva veľmi sústredene a komunikuje ich citlivo, presne a cielene. Túto sústredenú a zreteľnú interpretáciu zmäkčuje veľmi originálnym, umeleckým spracovaním, ktorý jej dovoľuje jemne provokovať náročnými témami zameranými na problematiku bývania, v konkrétnych lokalitách mesta Košice.

Pre tieto originálne prístupy k spracovaniu témy sa porota rozhodla spracovanej téme udeliť odmenu PRO FILOZOFIA.

 

Odmena PRO NATURA – odmena za citlivú intervenciu prispievajúcu k ochrane krajinného rázu a prírodného prostredia
Autorka: Ing. Tatiana ŠKVARKOVÁ / FZKI Nitra
Názov diplomovej práce: Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.

Hodnotenie poroty:

Ciele prezentovanej práce – hľadanie adekvátnych možností pre športové a rekreačné aktivity vo vidieckom prostredí, využitie potenciálu vidieckeho priestoru vytvorením funkčných a estetických priestorov pre rekreáciu a šport - by mohli byť jednou z ciest k zatraktívneniu života na vidieku.

Autorka sa téme venovala so zanieteným prístupom už v prípravnej fáze a pre svoj zámer si vybrala vzorovú lokalitu, riešením ktorej preukazuje možnosť aplikovať tento prístup v akejkoľvek inej vidieckej lokalite. Zmapovaním a výberom zaujímavých atrakcií v okolí (cyklotrasa, arborétum, vyhliadka) načrtla možnosti a formy zatraktívnenia a využitia tohto územia a jeho okolia. Postupne sa prepracovala k riešeniu centra obce, v ktorom umiestnila športovisko, detské ihrisko, park... náplň, ktorú je možné aplikovať univerzálne, zrealizovať kdekoľvek...

Autorka predstavila svojim prístupom k riešeniu vysokú mieru citlivosti voči krajinnému prostrediu, pre ktoré je určené.

K oceneniu prispela aj prezentácia autorky poukazujúca na úprimný záujem o danú problematiku ako aj preukázaná vysoká úroveň odborných znalostí z oblasti krajinárskej tvorby.

Na základe predloženého citlivého, presvedčivého a kultivovaného návrhu sa porota rozhodla udeliť autoroke cenu PRO NATURA.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

Za porotu:

Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Tajomníčka poroty Ceny prof. J. Lacka od r. 1993
Bratislava, október 2020


...a myšlienka na záver:
Ing. arch. Virgil Droppa (predseda poroty 1. ročníka súťaže, v r. 1991) pri slávnostnej príležitosti vyhlasovania výsledkov pridal v závere aj niekoľko rád mladým do architektonickej praxe a svoje vystúpenie zakončil slovami: „Som rád, že aspoň touto cestou sa nám čiastočne podarí splatiť dlh voči profesorovi Lackovi“.

 

SAS touto cestou vyjadruje poďakovanie členom poroty za ich profesionálny prístup pri hodnotení, ako aj redakcii ARCHINFO za mediálnu podporu a ústretovosť pri realizácii prípravnej fázy súťaže, čím prispeli k väčšej vážnosti a atraktívnosti študentskej súťaže o najlepšiu diplomovú prácu. 

Zároveň by sme radi vyjadrili poďakovanie aj dlhoročnej tajomníčke Ceny profesora Jozefa Lacka Ing. arch. Eve Oravcovej, PhD. za profesionálne odvedenú organizačnú prípravu a bezkolízny priebeh súťaže. 

 

Záznam z videokonferencie - porota a nominovaní mladí architekti
Záznam z videokonferencie - porota a nominovaní mladí architekti

Cena profesora Jozefa Lacka 2020 – pohľad členov poroty

Tohoročná súťaž prebiehala v zložítých podmienkach, ktoré sú pre všetkých nové a nepoznané. Porotovanie formou videokonferencie je iste organizačne zložitejšie a kladie väčšie nároky na na disciplinovanosť všetkých účastníkov. Skutočnosť ako všetci zvládli danú situáciu považujem za úspech a aj prísľub do budúcnosti.

Porota mala k dispozícii všetky práce v dostatočnom predstihu, každý člen poroty si diplomové práce vopred podrobne preštudoval a pripravil otázky do diskusie k danému riešeniu. Viaceré práce zaujali svojou filozofiou, samotným spracovaním ako aj prezentáciou. Rovnako treba oceniť aj prístup súťažiacich, všetci si pripravili jasné a presvedčivé prezentácie bez zbytočného balastu (čo sa v minulých ročníkoch súťaže niekedy stávalo). Môžem skonštatovať že pri hodnotení dospela porota k vzájomnej zhode a verím že ocenené práce sú odrazom úsilia a talentu a ocenením nielen pre diplomantov ale i uznaním dobrej práce pedagógov.

Celkový kladný priebeh súťaže považujem za významný “príspevok“ pandemickej situácie, ktorý by mohol byť určitým spôsobom zhodnotený aj v budúcich ročníkoch súťaže.

Pavel Suchánek_predseda poroty

 

Moja účasť ako člena poroty bola ďalšou v rade, ale neľutujem a som vďačná za túto skúsenosť. V súčasnej náročnej situácii, ktorá tu vládne už niekoľko mesiacov, si o to viac uvedomujem náročnosť spolupráce študentov, dnes už architektov a inžinierov, a ich pedagógov, či externých konzultantov počas uplynulého semestra. Obhajované diplomové práce boli výberom toho naj, čo tento rok školy ponúkli. My ako porota sme mali tú česť zoznámiť sa s mladými autormi týchto prác, hoci nie face to face, teraz to bolo prvýkrát online. Napriek tomu bolo zo všetkých mladých ľudí cítiť veľké nasadenie a zodpovedný prístup k jednotlivým témam. Prezentovali svoje myšlienky a sny, cítili sme ich záujem, snahu, odhodlanie... Túto ich snahu si treba vážiť. Práca architekta je jednou z najnáročnejších a najkomplexnejších ...

Všetkým zúčastneným držím palce, aby ku každej úlohe v budúcnosti pristupovali s podobným nasadením, ako nám to predviedli v obhajobe svojich diplomových projektov. Gratulujem im k postupu do finále tejto ceny, a gratulujem víťazovi ako aj odmeneným mladým architektom.

Patrícia Kvasnicová

 

Vzhľadom k tomu, že tohoročná súťaž o Cenu profesora Jozefa Lacka bola mojou premiérou v pozícii člena poroty, boli moje očakávania ohľadne spôsobu výberu a vyhodnotenia tak rôznorodých zadaní, filozofických prístupov, grafického spracovania, rozsahu spracovaných problematík a v neposlednom rade rôznych „rukopisov“ škôl“, dosť neurčité. Ocitnúť sa na druhej strane, v úlohe hodnotiteľa bolo pre mňa zaujímavou skúsenosťou a musím skonštatovať, že vypracované zadania a ich prezentácia bola na veľmi vysokej úrovni. Pozitívom tohto ročníka bolo, že sme si všetky práce mohli vo výbornom grafickom rozlíšení aj so sprievodným textom, vopred dôkladne preštudovať vďaka úzkej spolupráci s redakciou Archinfo.

Tento poprvé využitý spôsob zdieľania bol vyvolaný okolnosťami, ktorými dnes žijeme. Rovnako aj bezkolízny online priebeh súťaže.

Doba, ktorá mení naše zaužívané správania sa, zasahuje do nášho pracovného ale aj súkromného života, núti nás uvažovať nad novými stratégiami, pracovnými nástrojmi, manažmentu s pracovným časom, či pracovným priestorom, nás ešte viac ako kedykoľvek predtým prinútila stráviť oveľa viac času za našimi desktopmi a prináša mnohé výzvy, ktoré sú isto časovo náročné nielen pre študentov, ale aj pre ich školiteľov a konzultantov. Avšak kolektívnou trpezlivosťou, toleranciou a nadprácou pri tvorbe projektov sa aj tento rok podarilo zo všetkých slovenských škôl venujúcim sa architektúre a krajinnej tvorbe vybrať extrakt toho najlepšieho a trúfame si povedať, že fenomén koronavírusu ani náhodou kvalitu prác neznížil, práve naopak.

Všetky práce boli vysvetlené s entuziazmom a chuťou „predať sa“, čo je vlastnosť, ktorá je v živote budúcich architektov a architektiek nevyhnutná. Všetkým zúčastneným, odmeneným a samozrejme víťazovi želám veľa šťastia v profesionálnom živote.

Jakub Hanták

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím