Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
29. jún 2016
2
8587

Obnova panelových domov - ich architektonický, dispozičný a urbanistický potenciál, Diplomová práca

Práca, ktorá vznilka na Fakulte architektúry STU ukazuje viacero možností premeny panelových domov z urbanistického, dispozičného a architektonického hľadiska. Rôzne prístupy k najnaliehavejším problémom panelových domov sú spracované vo všeobecnej rovine a takisto na niekoľkých konkrétnych príkladoch obytných súborov a konštrukčných sústav z rôznych období.
Obnova panelových domov - ich architektonický, dispozičný a urbanistický potenciál, Diplomová práca
Autori: Ing. Tomáš HricigaSpolupráca: Ing. arch. Pavel Paňák (Vedúci práce)Návrh: 2016 - 2015Adresa: Námestie slobody 19, Bratislava, SlovenskoPublikované: 11. júl 2016

V panelových bytových domoch z druhej polovice 20. storočia žije na našom území takmer 40% obyvateľstva. Sú najčastejšou a v súčasnosti nenahraditeľnou formou bývania. S nevyhnutou obnovou samotných domov a ich okolia sa spája široké spektrum tém, výrazne presahujúce energetické zodolňovanie a farebnú úpravu fasád, praktizované v posledných rokoch. Viacero konštrukčných sústav bytových domov a spravidla veľkorysé dimenzovanie voľných priestranstiev ponúka veľký potenciál k ich premene. Meniace sa nároky obyvateľov na bývanie a predpokladaný prebytok bytov v budúcnosti, musí viesť k premysleným zásahom do našich sídlisk.

Urbanistický vývoj sídlisk od 50. do 90. rokov 20. storočia sa dá podľa formovania zástavby rozdeliť do štyroch etáp. Pôvodná riadková zástavba sa zmenila na okrsky tvorené vnútroblokmi, resp. zástavbu so snahou o mestskú triedu. Spoločnou črtou všetkých obytných súborov je veľkorysé dimenzovanie plôch zelene a verejných priestranstiev. Kvôli nedostačujúcej resp. žiadnej segregácii týchto plôch a ich zanedbanej údržbe sú však slabo využívané, bez pozitívneho vzťahu obyvateľov k nim. Možnosťou je parcelácia týchto plôch na súkromné, polosúkromné a verejné priestranstvá. Výrazným nedostatkom obytných súborov je nepostačujúci počet parkovacích miest, ktorý je možné riešiť ich viacúrovňovým rozšírením vo forme hromadných garáží resp. krytými státiami.

Na území Slovenska sa realizovalo 20 konštrukčných sústav bytových domov, pričom najmä systémy z 50. a 60. rokov sa vyznačovali architektonickou ambíciou. Od 70. rokov panelové domy túto hodnotu strácali, ale napriek tomu si zachovávali v zásade dobré dispozičné riešenie bytov. V súvislosti s očakávaným prebytkom bytov v budúcnosti je žiaduce zvyšovať atraktivitu bytových domov vytváraním pestrejšej ponuky bytov a ich možnou individualizáciou.

Priestor pre skvalitnenie architektonického výrazu by sa nemal obmedziť iba na spravidla nedôstojné farebné riešenie fasád pri masívnom zatepľovaní. Panelové domy majú vysoký potenciál stať sa kvalitnou formou bývania aj na nasledujúce desaťročia.

Vývoj bratislavských sídlisk (1950-1990)

Vývoj bratislavských sídlisk
Vývoj bratislavských sídliskSpracované podľa knihy Atlas Bratislavských sídlisk od Henriety Moravčíkovej
Vývoj bratislavských sídlisk
Vývoj bratislavských sídliskSpracované podľa knihy Atlas Bratislavských sídlisk od Henriety Moravčíkovej
Vývoj bratislavských sídlisk
Vývoj bratislavských sídliskSpracované podľa knihy Atlas Bratislavských sídlisk od Henriety Moravčíkovej
Vývoj bratislavských sídlisk
Vývoj bratislavských sídliskSpracované podľa knihy Atlas Bratislavských sídlisk od Henriety Moravčíkovej

Obytný súbor Hostinského (Nové Mesto)

Radové a bodové domy konštrukčného systému BA tvoria tri vnútrobloky. 

Hostinského - súčasný stav
Hostinského - súčasný stav

Návrh spočíva vo vytvorení podzemnej garáže a spoločného verejného priestoru s ihriskami v prostrednom vnútrobloku. Zvyšné 2 vnútrobloky sú rozparcelované na súkromné predzáhradky obyvateľov 1. NP a na polosúkromný priestor záhrad pre zvyšných obyvateľov domov.

Hostinského - návrh
Hostinského - návrh
Vizualizácia
Vizualizácia

Obytný súbor Sokolíkova (Dúbravka)

Obytný súbor tvoria radové bytové domy konštrukčného systému ZTB s predzáhradkami na jednej strany domov, ktoré by boli zachované a definované ako polosúkromné plochy. Státia s garážami na druhej strane radovej zástavby sú prekryté, vďaka čomu tu vznikli súkromné predzáhradky obyvateľov 1. NP

Sokolíkova - súčasný stav
Sokolíkova - súčasný stav
Sokolíkova - navrhovaný stav
Sokolíkova - navrhovaný stav
Vizualizácia
Vizualizácia

Obytný súbor Mánesovo námestie (Petržalka) 

Obytný súbor tvoria radové bytové domy typu BA NKS s občianskou vybavenosťou vo forme materskej školy uprostred. 

Mánesovo námestie - súčasný stav
Mánesovo námestie - súčasný stav

Záhrady súkromného charakteru sú orientované do vnútrobloku. Parkovanie pozdĺž južného radového domu je riešené ako dvojúrovňové, čím sa čiastočne podarilo izolovať zásobovaciu časť dvojpodlažného parteru. Jeho prekrytím vznikol priestor pre súkromné predzáhradky. V miestach hospodárskej časti parteru bez potreby priameho osvetlenia sa naskytol priestor pre mezonetové byty pričlenené k hmote domu.

Mánesovo námestie - návrh
Mánesovo námestie - návrh
Riešenie parkovania
Riešenie parkovania
Vizualizácia
Vizualizácia

Obytný súbor Chlumeckého (Ružinov)

Dva radové domy typu BA vytvárajú medzi sebou priestor na zahustenie zástavby. To je situované v severnej časti obytného súboru a s dvojpodlažnou hromadnou garážou v južnej časti vytvára opticky uzavretý kompaktný celok. Strecha garáže je sprístupnená násypom po celom obvode, nachádzajú sa tu detské ihriská a športoviská. Súkromné plochy záhrad sú pozdĺž oboch strán radovej zástavby, v centre súboru vznikol priestor na vytvorenie malého námestia. 

Chlumeckého - súčasný stav
Chlumeckého - súčasný stav
Chlumeckého - návrh
Chlumeckého - návrh
Chlumeckého - axonometria
Chlumeckého - axonometria

Problematika panelových domov

Problematika panelových domov
Problematika panelových domov
Obvodový plášť, hmota domov
Obvodový plášť, hmota domov
Idey, nadstavby
Idey, nadstavby

Konštrukčné možnosti obnovy domov

Nové otvory v paneloch
Nové otvory v paneloch

Konzoly, nadstavba, mezonetové schodiská

Pri nadstavbách sa nad jestvujúcou strešnou doskou vyhotoví nová stropná doska o hrúbke cca. 250mm. Medzi strešnou doskou a novou tzv. nultou doskou je medzera, ktorá sa využije na vedenie ležatých rozvodov zdravotechniky, elektroinštalácie a iné. Modulová osnova nadstavby môže byť vačšia, ale tým pádom stropné dosky musia byť 200 - 250mm. Počet nadstavovaných podlaží je zvyčajne 2 - 3 podlažia. Nová konštrukcia by nemala priťažovať pôvodnú o viac ako 20%. Na nadstavby sa používajú na obvodový plášť čo najľahšie materiály ako Ytong a pod.

Konzoly, nadstavba, mezonetové schodiská
Konzoly, nadstavba, mezonetové schodiská

Možnosti dispozícií sústav LB, T06B, BA NKS

Konštrukčný systém LB, MB
Konštrukčný systém LB, MB
Konštrukčný systém T06B
Konštrukčný systém T06B
Konštrukčný systém BA NKS
Konštrukčný systém BA NKS

Konštrukčný systém BA 

Konštrukčný systém má pomerne pestrú ponuku bytov - 1 až 4 izbových. Nevýhodou je vysoký podiel chodbových priestorov, absencia priečneho vetrania a ťažko využiteľné, úzke balkóny. Návrh spočíva v doplnení najmenších bytov - garsoniér, 1 izbových bytov; v rozšírení väčších bytov a zefektívnení komunikácii v nich. Mezonetové byty rôznych veľkostí doplňujú novú ponuku bytov, ktorá sa tak rozšírila z pôvodných 4 na 18 bytov.

Vzhľadom k vyššej architektonickej hodnote tohto typu v porovnaní s neskoršími systémami návrh neuvažuje s hmotovou zmenou domu. V záujme zachovania proporcií architektonických detailov je potrebný uvážený návrh izolácie obvodových stien. Zmeny sa dotýkajú zväčšenia a zjednotenia niektorých okenných otvorov a rozšírením časti balkónov zavesenou konštrukciou.

Konštrukčný systém BA - súčasný stav
Konštrukčný systém BA - súčasný stav
Dispozičné možnosti
Dispozičné možnosti
Rez domom
Rez domom
Pohľady
Pohľady

Riešenie tepelnej izolácie

V návrhu sa uvažuje s využívaním štandardnej tepelnej izolácie, okrem časti architektonických detailov, v podobe pilastrov, perforovaných panelov a pod. V tomto prípade je použitá progresívnejšia forma izolácie.

Riešenie TI
Riešenie TI
Vizualizácie
Vizualizácie

Konštrukčný systém T 08 B

Tento konštrukčný systém má veľkorysý modul 6 metrov, čo uľahčuje zmeny dispozícii bez potreby vystužovania nosných panelov. Návrh rozširuje nepostačujúcu ponuku 2 veľkostí bytov ich rozšírením, malými a mezonetovými bytmi na ponuku na 17 rôznych bytov v plošnej výmere od 23,3 m² u garsoniéry po 117,4 m² pri mezonetových bytoch. Uvažuje sa s ich rozširovaním pomocou vystúpenej oceľovej konštrukcie na šírku celého modulu. Parter je možné využiť ako priestor pre ďalšie byty, prípadne občiansku vybavenosť domu.

Priečelie s lodžiami ostalo zachované, v mieste niektorých bytov obytná plocha dostupuje po ich úroveň. Druhému priečeliu bytového domu dominujú vystúpené hmoty bytov v dvoch rôznych hĺbkach s terasami na ich streche. U štítových stien v miestach 4 izbových bytov sa ráta s novými okennými otvormi.

Konštrukčný systém T 08 B - súčasný stav
Konštrukčný systém T 08 B - súčasný stav
Dispozičné možnosti
Dispozičné možnosti
Dispozičné možnosti
Dispozičné možnosti
Rez domom
Rez domom
Pohľady
Pohľady
Rez domom
Rez domom
Pohľady
Pohľady
Pohľady
Pohľady
Detail oceľovej konštrukcie
Detail oceľovej konštrukcie
Vizualizácie
Vizualizácie

Záver

Obnova panelových bytových domov na Slovensku je nevyhnutná a veľmi aktuálna téma. Komplexným rozborom všetkých jej aspektov a odborným plánovaním je možné z panelových domov vytvoriť kvalitnú formu bývania plne porovnateľnú s novostavbami.

Podklady: Tomáš Hriciga

Archinfo, architektúra, urbanizmus, dizajn, grafika, umenie, Slovensko (architecture, architect, design, CGI, art, Slovakia)

Poloha diela

Ing. Tomáš Hriciga

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím